Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Seminář Profinet a bezdrátová komunikace

Seminář Profinet a bezdrátová komuni­kace se uskuteční 1. prosince 2010 od 9 ho­din v hotelu Top Hotel Praha. Pořadatelem je organizace Profibus CZ, která je zástupcem organizace Profibus & Profinet International (PI) pro Českou republiku. Jde o další ze se­minářů pro odbornou veřejnost zaměřených na komunikační systémy Profibus a Profinet. Jako vždy bude seminář rozdělen na obecněj­ší přednáškovou část, ve které vystoupí od­borníci z ČVUT a PI, dále na část věnovanou konkrétním příkladům použití, které předsta­ví členové organizace Profibus CZ.
 
Přednášková část bude věnována bezdrá­tové komunikaci v průmyslovém prostředí. Nejprve bude toto téma vysvětleno v obec­nější rovině a následně se přednášející kon­krétně zaměří na možnosti komunikace v re­álném čase (real-time) a na použití bezpeč­nostního profilu (ProfiSafe) na sítích WLAN s protokolem Profinet. Z témat semináře lze dále upozornit např. na spolehlivou komuni­kaci mezi jednotlivými přístupovými body v průmyslovém prostředí s množstvím zdro­jů rušení pomocí funkce Rapid Roaming, na přednášky o možnosti výstavby sítí WLAN a o související legislativě nebo o možnostech použití profilu ProfiSafe atd.
 
Pro členy organizace Profibus CZ je účast na semináři bezplatná, pro ostatní je účastnic­ký poplatek 890 Kč.
Podobné semináře pořádá Profibus CZ dvakrát ročně a dosud se každého z nich zú­častnilo více než 50 posluchačů převážně z řad uživatelů nebo integrátorů systémů Pro­fibus a Profinet. Semináře jsou příležitostí se­známit se s aktuálními pokroky, příklady ře­šení a realizovanými projekty v dané oblasti a také se setkat se odborníky v tomto oboru.
 
Profibus CZ je zástupce organizace Profi­bus & Profinet International (PI) pro Českou republiku. PI má celosvětovou působnost, sdružuje více než 3 000 členů a prostřed­nictvím svých technických výborů a pra­covních skupin zajišťuje další vývoj komu­nikačních systémů Profibus a Profinet, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům a potře­bám uživatelů.
 
Více informací o programu a přihlášku na seminář lze nalézt na webových stránkách organizace Profibus CZ – www.profibus.cz.
Pavel Burget,
Profibus CZ