Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Seminář Informační systémy výroby

Dne 5. října 2010 se v Jihlavě uskutečnil seminář Informační systémy výroby, organi­zovaný agenturou AD&M – konferenční ser­vis. Své aktivity představilo sedm význam­ných firem, šest dodavatelských a jedna uži­vatelská, se značnými zkušenostmi v daném oboru v ČR. Protože téma informačních sys­témů výroby je velmi rozsáhlé, věnovali se přednášející především vybraným aktuálním stěžejním tématům.
 
Na semináři byly předneseny příspěvky Výrobní informační systém Comes® a jeho aplikace (Compas automatizace, spol. s r. o.), Justification and Application of Manu­facturing Operations Management Systems (Důvody k zavedení používání systémů pro správu výroby; Emerson Process Manage­ment, s. r. o.), Měření KPI se zaměřením na manuální pracoviště (Merz s. r. o.), Přiro­zeně chytrá řešení pro výrobu (společně Flo­res s. r. o. a Linet spol. s r. o.) a Spolupráce aplikací MES a WMS k efektivnímu sledo­vání a řízení výrobních a logistických pro­cesů (ICZ a. s.).
 
V doprovodném programu se obecně představila společnost Ipesoft s. r. o. Sou­částí semináře byla stolní výstavka produk­tů zúčastněných firem.
 
Celkem 35 posluchačů z různých od­větví průmyslu si ze semináře odneslo zajímavé a inspirativní poznatky z obo­ru moderního řízení výroby. Další in­formace lze získat u organizátora akce (Ing. Petra Adamová, tel.: +420 596 919 977, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz, www.adam-ova.cz), popř. přímo u zúčas­těných firem.

(pa)