Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Safety BUS p – bezpečnostní sběrnice firmy Pilz

číslo 3/2002

Safety BUS p – bezpečnostní sběrnice firmy Pilz

Požadavkům kladeným na síť pro přenos bezpečnostních dat nemůže v žádném případě vyhovět žádný z konvenčních sběrnicových systémů určených pro standardní účely řízení. Pro doplnění řady běžných sběrnic se rozhodla firma Pilz vyvinout systém bezpečnostní sběrnice Safety BUS p. Cílem bylo dosáhnout nejvyšší možné úrovně bezpečnosti nikoliv cestou zabránění vzniku chyb (to je téměř nemožné), nýbrž jejich důslednou kontrolou.

Systém bezpečnostní sběrnice Safety BUS p byl nejprve zkonstruován a sestaven a poté bylo mnoha měřeními a zkouškami ověřeno, že je detekována a zpracována každá chyba, která se na sběrnici vyskytne. Umožňuje zejména:

  • decentralizovat programovatelné bezpečnostní systémy PSS firmy Pilz pomocí decentralizovaných vstupně-výstupních modulů,
  • připojit přímo ke sběrnici Safety BUS p senzory a akční členy důležité z hlediska bezpečnosti,
  • spojit zabezpečeným způsobem několik programovatelných bezpečnostních systémů PSS.

Obr. 1.

Sběrnice Safety BUS p je řízena událostmi, tj. zprávy jsou vyslány jen při změně řídicího signálu, stavu některého z decentralizovaných vstupů nebo výstupů nebo stavu účastníka. Je proto zvlášť vhodná jako spojovací prostředek pro sítě zařízení s rozdílnými počty signálů a s požadovanou velmi krátkou dobou odezvy. Vzhledem k velké přenosové rychlosti (až 500 kb/s) může systém Safety BUS p řídit i časově kritické aplikace. S použitím komponent systému Safety BUS p je možné rozdělit individuální sítě na segmenty vzájemně propojené na bezpečnostní bázi. Data je možné přenášet konvenčními měděnými vodiči nebo světlovodnými kabely.

Účastníky sítě Safety BUS p mohou být nejen programovatelné bezpečnostní systémy PSS, např. připojené k programovatelnému automatu (PLC), ale také decentralizované vstupně-výstupní moduly nebo provozní moduly (např. světelné závory), které lze ke sběrnici Safety BUS p připojit přímo. Kabel lze instalovat až na vzdálenost 3 500 m. Decentralizované vstupně-výstupní moduly (8 vstupů, 8 výstupů) je možné použít pro sběr údajů ze vstupních zařízení (ovládače nouzového zastavení, bezpečnostní kryty nebo dvouruční ovládání) anebo pro řízení akčních členů (např. stykačů). Systém Safety BUS p byl vyvinut a certifikován podle evropských norem a plní požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1. Z hlediska bezpečnosti může mít smysl rozdělení zařízení do podsekcí. V úvahu přichází možnost vytvořit v systému bezpečnostní sběrnice skupiny tak, aby data z celého zařízení, která jsou důležitá z hlediska bezpečnosti, byla řízena jedinou bezpečnostní sběrnicí (obr. 1).

Připojené podsekce mohou být přiřazeny k různým skupinám vstupů a výstupů. Vytvořit je možné až 32 skupin. Jestliže se na sběrnici vyskytne chyba, bude do bezpečného klidového stavu uvedena pouze příslušná skupina a ostatní sekce zařízení zůstanou v činnosti.

Použití bezpečnostní sběrnice Safety BUS p přináší tyto výhody:

  • menší počty spojovacích vodičů díky decentralizaci sítě,
  • větší flexibilitu v důsledku možnosti vytvářet skupiny vstupů a výstupů,
  • možnost použití v široké škále bezpečnostně orientovaných aplikací,
  • krátkou dobu odezvy v důsledku řízení událostmi,
  • menší počet výpadků v důsledku diagnostiky přístupné uživateli,
  • kompatibilitu s jinými standardními sběrnicovými systémy.

Po třech letech užívání je sběrnice Safety BUS p považována za standard v oblasti bezpečnostně orientovaných sítí pro strojní zařízení. Systém bezpečnostní otevřené sběrnice pro sériový přenos dat důležitých pro bezpečnost umožňuje zajistit bezpečné řízení v aplikacích zahrnujících automobilový průmysl, strojírenství (zejména lisy), dřevoobráběcí stroje, balicí stroje, lanovky, řízení letišť atd.

Ing. Pavel Hrubý, CSc.

Systemotronic spol. s r. o.
Hybešova 38
602 00 Brno
tel.: 05/43 21 68 34
e-mail: sale@systemotronic.cz

Inzerce zpět