Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

S vědou za hranice představ

Science beyond Fiction bylo motto konference FET09, která se v rámci českého před­sednictví EU uskutečnila 21. až 23. dubna 2009 v pražském hotelu Clarion. Konferen­ce o budoucnosti vědy a techniky v Evropě byla společně organizována Akademií věd České republiky, Českým vysokým učením technickým a Evropskou komisí. Jejím cí­lem bylo vytvořit evropské fórum pro diskusi o hraničním výzkumu v budoucích a prá­vě vznikajících interdisciplinárních oborech informační a komunikační techniky (ICT). Přední vědci, politici, zástupci průmyslu a médií vedli v hotelu Clarion po tři dny dia­log o roli hraničního výzkumu v dnešní vědě, technice zítřka a jejich vlivu na společ­nost v budoucnosti.
 
Na úvod konference vystoupil s proje­vem ministr školství, mládeže a tělovýcho­vy Ondřej Liška, který se seznámil s pro­jekty představenými na výstavě. Souběžně s FET09 se konala i tisková konference, kde Evropská komise oznámila, že do roku 2013 zvýší roční investici 100 milionů eur do bu­doucích technologií o 70 % a do roku 2015 tuto investici zdvojnásobí.
V úvodním dni konference FET09 se usku­tečnily dvě panelové diskuse o víceoborovém výzkumu v ICT a jeho rozvoji v Evropě. Z české strany se diskusí zúčastnil Ivan M. Havel, ředitel Centra pro teoretická studia, a Jiří Drahoš, prezident Akademie věd ČR.
 
Ve dvou zbývajících dnech pokračovala konference plenárními přednáškami a para­lelními sekcemi přednášek. Mezi organizá­tory sekcí patřil i Pavel Smetana z Meziná­rodního centra pro umění a nové technolo­gie CIANT (Internetional Centre for Art and New Technologies), který se zaměřil na in­terakci lidského mozku a počítače. Výzkum demonstroval na několika vědeckých i umě­leckých ukázkách.
 
Jedním z nových oborů představených na konferenci byla kolektivní robotika, které patřila samostatná sekce. Tento obor zkoumá součinnost velkého množství jednoduchých robotů. Velmi přizpůsobivé roboty procháze­jí evolučními procesy, a jsou dokonce schop­ny vytvořit umělé společenství. Zajímavou možnost propojení robotiky s naukou o moz­ku (neuroscience) představil Alain Berthoz (College de France, Paříž) ve své plenární přednášce o nových hranicích mezi ICT, ro­botikou a naukou o mozku.
 
Závěrečnou vědeckou sekci zorganizoval Jan Hajič z Univerzity Karlovy k otázkám jazyku a mysli. Konferenci zakončila světo­vá premiéra představení Multimodial Brain Orchestra (obr. 1). Pomocí fyziologických reakcí zaznamenaných mozkem ve skuteč­ném čase jeho členové řídili interaktivní au­diovizuální podívanou, která zkoumala hlu­biny emocionální zkušenosti.
 
Konferenci FET09 provázela výstava, na které své výsledky představilo 29 evropských vědeckých týmů. Ústav teorie informace a au­tomatizace AV ČR představil algoritmy pro zpracování signálů a obrazů a jejich mož­nosti využití v praxi. Týmy ze Západočeské univerzity prezentovaly projekt digitální ho­lografie a projekty interakce člověka a počí­tače, demonstrované např. interakcí mluvené­ho a znakového projevu s počítačem, či nej­novější pokrok na poli zpracování prostorové animace s vysokým rozlišením.
 
Tým ze ZČU také předvedl funkce uni­kátního řídicího systému Rex, který je nyní kompatibilní se systémy Matlab a Simulink. Jeho schopnosti byly ukázány na zařízení, které balancovalo s míčem (obr. 2).
(ev)
 
Obr. 1. Multimodial Brain Orchestra: na zá­kladě zaznamenaných fyziologických reakcí řídí členové orchestru interaktivní audiovizu­ální představení
Obr. 2. Řídicí systém Rex udržuje v rovnováze míč položený na hrot; výchylky míče jsou za­znamenány třemi senzory a zařízení okamžitě reaguje tak, aby míč nespadl