Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Rušno kolem energie na Hannover Messe 2006

číslo 6/2006

Rušno kolem energie na Hannover Messe 2006

Významnou součástí mezinárodního strojírenského veletrhu Hannover Messe 2006 letos opět byl odborný veletrh Energy, zaměřený na výrobu, přenos a distribuci konvenčních a obnovitelných energií s důrazem na zajištění energetické úspornosti, bezpečnosti dodávek a integraci techniky a technologií. Vedle prezentace nejnovějších technických a technologických řešení patřily k jeho hlavním tématům Contracting (v celé šíři od dodávek elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu až po zásobování vodou a likvidaci odpadních vod), obchod s emisními povolenkami a využití obnovitelných zdrojů energie ve smysluplné energetické kombinaci s konvenčními zdroji. Tradičně velmi bohatý byl doprovodný program veletrhu, zahrnující např. prezentaci prostředků pro využití energie větru Husumwind Hannover, mezinárodní konferenci Hydrogen & Fuel Cells, věnovanou pokroku ve využití vodíku a palivových článků, nebo konferenci Renewable Energy Finance o možnostech financování obnovitelných zdrojů energie.

Ve snaze zdůraznit význam tématu „energie„ uspořádala veletržní správa Deutsche Messe AG ve spolupráci se Spolkovým svazem německého průmyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI) a s podporou Spolkového ministerstva pro hospodářství a techniku (Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie – BMWi) letos poprvé jako součást Hannover Messe mezinárodní energetický kongres World Energy Dialogue, na kterém účastníci z celého světa formou dialogu s odborníky společně diskutovali o technických, ekonomických, hospodářských a ekologických trendech v celosvětovém energetickém systému a o možných směrech jeho dalšího vývoje.

Tab. 1. Témata diskusních fór kongresu World Energy Dialogue 2006

1. Větrná energie – průmyslový rozvoj a aktuální problémy

2. Elektrárny na fosilní paliva a jejich modernizace

3. Decentralizovaná výroba elektrické energie

4. Účinnost elektrorozvodných sítí

5. Technické výzvy pro petrochemický a plynárenský průmysl

6. Solární energie – nové perspektivy solárních tepelných elektráren

7. Bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné zdroje energie

Kongres World Energy Dialogue se uskutečnil ve dnech 25. až 27. dubna 2006 v kongresovém centru přímo ve veletržním areálu. Slavnostního zahájení 25. dubna odpoledne se účastnilo více než 500 významných mezinárodních odborníků z oblasti vědy, výzkumu, průmyslu, ekonomiky a politiky. Úvodní proslov přednesl prezident BDI J. R. Thumann. Po něm se zajímavými příspěvky jako hosté vystoupili komisař EU pro energii A. Piebalgs, šéf Mezinárodní agentury pro energii Dr. A. Pflüger, viceprezident Římského klubu Dr. E. Koerber a předseda představenstva společnosti E.ON AG Dr. W. Bernotat. Následnou úvodní panelovou diskusi moderoval prof. Dr. Klaus Töpfer, výkonný ředitel programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme – UNEP). Tématem diskuse byly aktuální a budoucí zdroje energie a v mezinárodním měřítku nezbytné energetické hospodářské rámcové podmínky pro jejich úspěšné využívání v příštích deseti až patnácti letech. První kongresový den uzavřely regionálně orientované diskusní panely, a to Russian Energy Business Panel a Indo-German Energy Panel.

Na další dva dny bylo pro účastníky kongresu připraveno sedm diskusních fór k důležitým tematickým oblastem globální energetiky (tab. 1). Na fórech se živě se diskutovalo o otázkách jako:

  • jak lze obnovitelné zdroje energií technicky využít tak, aby byly v budoucnu také konkurenceschopné na trhu,

  • jaké jsou technické možnosti zvýšení efektivity při využívání konvenčních zdrojů energie (uhlí, ropy a plynu),

  • kde má smysl používat malé individuální elektrárny a decentrální rozvody elektřiny a jaké technické prostředky jsou k tomu v současnosti k dispozici?

Podrobný seznam a stručný obsah přednesených referátů naleznou zájemci ve sborníku na webové adrese http://www.world-energy-dialogue.com

Na závěr třídenního jednání bylo kongresem přijato závěrečné usnesení s názvem Teze z Hannoveru, které účastníkům přednesl spolkový ministr pro hospodářství a techniku Michael Glos. Teze obsahují podrobné zhodnocení všech diskusí, které v rámci třídenního jednání proběhly, a poznatků, které z nich vyplynuly.

Odborníci se shodují v názoru, že kongres se – jako nová vrcholná událost v energetice – uskutečnil ve správný okamžik, nedlouho poté, co americký prezident George Bush vyhlásil program nezávislosti USA na dovozu ropy a EU intenzivně hledá cesty, jak snížit svou energetickou závislost zejména na snadno zranitelných dodávkách zemního plynu z Ruska. Díky tomu také energetický kongres World Energy Dialogue právem patřil k nejsledovanějším akcím doprovodného programu mezinárodního veletrhu Hannover Messe 2006.

Kab.