Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rozšíření řady kalibrátorů Ametek Jofra RTC

Společnost Ametek Jofra pokračuje ve vý­voji a doplňuje řadu teplotních kalibrátorů RTC (Reference Temperature Calibrator). V letoš­ním roce se rozrostla o kalibrátory RTC 158 a 250 pro rozmezí teplot –20 až 155 °C, popř. –33 až 250 °C. Kalibrátory lze provozovat jak s kapalným médiem, tak i v režimu kalibrační pece s kovovým blokem. Přechod mezi médii je velmi snadný a trvá jen ně­kolik minut. Kalibrátory jsou doplněním současné prémio­vé řady teplotních kalibrátorů RTC, která pokrývá rozmezí teplot –45 až 700 °C.
 

Tři verze kalibrátoru

 
Kalibrátory řady RTC jsou nabízeny s výbavou ve třech stupních, označených písme­ny A, B a C. Tím firma vychá­zí vstříc rozdílným požadav­kům uživatelů, kteří nemusí platit nic, co nepotřebují. Ver­ze A představuje čistě kalibrač­ní pec bez možnosti zobrazení výstupu kalibrovaného snímače či externího etalonu, nejlépe vy­bavená verze B poskytuje nejvíce volitelných možností – tedy vstupy pro kalibrovaný snímač i externí etalon a funkci dynamické kompenza­ce zatížení (DLC). Svým výkonem prostřední je verze C, která má vstup pro externí etalon a funkci DLC. Externí etalon je vybaven inte­ligentním konektorem, který vylučuje záměnu etalonů (nastavený versus skutečně použitý).
 
Systém DLC funguje tak, že v bezpro­střední blízkosti kalibrovaného snímače je trvale měřena axiální homogenita teplotní­ho pole a podle výsledku měření je řízena horní teplotní zóna pece (lázně). Výsledkem je homogenní teplotní pole, které je stejně kvalitní, ať se kalibruje snímač o průměru 3 nebo 12 mm.
 

Dokumentační kalibrátor

 
Dokumentačním kalibrátorem je přístroj schopný do své paměti zaznamenávat výsled­ky kalibrace, popř. celou kalibraci řídit. Ve ver­zi B je kalibrátor samostatnou kalibrační stani­cí schopnou automaticky provádět kalibrační procedury včetně nastavení teploty, kontroly stability a tisku protokolů. RTC xxxB je tak dokumentační kalibrátor se vším, co k tomu­to označení patří. Všechny parametry nastavu­je uživatel v rámci konfiguračního programu, v němž je nastavení archivováno. V případě konkrétní kalibrace jsou archivované parame­try přeneseny do paměti přístroje. Při vlastní kalibraci s automatickým záznamem dat není zapotřebí PC.
 

Postup kalibrace

 
Konkrétní kalibrace teplotního snímače zahrnuje tyto operace: nastavení požadova­né teploty, kontrolu ustálení, odečet údaje etalonu (°C/°F) a odečet odpovídajícího vý­stupního signálu (°C, Ω, mV, mA, V). Etalo­nem může být vnitřní čidlo Pt100 nebo exter­ní snímač Pt100 připojený k terminálu pece.
 
Jeden kanál je tedy určen pro etalonový teploměr Pt100, druhý kanál vyhodnocuje signál z kalibrovaného snímače. Tím může být odporový teploměr (Pt10 až Pt1000), ter­močlánek (E, J, K, T, R, S, B, N atd.), tep­lotní spínač (indikace sepnuto/rozepnuto), popř. také zástupný napěťový nebo proudo­vý signál (0 až 5 V/4 až 20 mA s přepočtem na stupně Celsia). Na přehledném grafickém displeji tak může uživatel vidět nastavenou teplotu, skutečnou teplotu měřenou interním i externím etalonem a zároveň také teplotu měřenou kalibrovaným snímačem. Díky in­dikátorům stability má i dostatečný přehled o ustálení snímačů.
 

Přínosy pro uživatele

 
Kalibrátory řady RTC mají vynikající technické vlastnosti. Všechny parametry, kte­ré vstupují do výpočtu nejistot, jsou špičkové a v mnoha případech na trhu jedinečné. Mezi charakteristiky, které významně zlepšují mož­nosti kalibrátorů RTC, patří především stabi­lita ±0,005 °C a velmi dobrá axiální homoge­nita, kterou je navíc možné zobrazit na dis­pleji přístroje během kalibrace.
 
Pro uživatele je přínosná také unikátní rychlost dosažení a ustálení požadované tep­loty. Kdo již někdy kalibrace prováděl, ví, jak dokáže zdržovat pomalý kalibrátor. Úspory času při kalibraci lze i vyčíslit. Stejně jako ostatní modely kalibrátorů Jofra je jejich řada RTC vybavena systémem MVI, který zajišťu­je odolnost kalibrátorů proti kolísání napětí v rozvodné síti.
 
Podrobnější informace si lze vyžádat na tectra@tectra.cz, na stránkách www.tectra.cz nebo ve stánku F 131 na veletrhu Amper 2011.
Ing. Jan Kašpar, Tectra a. s.
 
Obr. 1. Teplotní kalibrátory Ametek Jofra RTC 158 a 250