Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Rozšíření EU přispívá k růstu trhu s automatizací ve východní Evropě

Podle nové analýzy společnosti Frost & Sullivan se ve východní Evropě rýsují významné příležitosti, které mohou přispět k růstu trhu automatických a řídicích systémů. V západ­ní Evropě jsou totiž potřeby průmyslu již do značné míry saturovány. Rozšíření Evropské unie vyvolalo v nově přijatých zemích investice, protože koncoví uživatelé automatizace jsou nyní povinni dodržovat evropské standardy.
 

Po stabilizaci následuje růst trhu

V analýze Automation and Control Solu­tions Market in Eastern Europe mapuje spo­lečnost Frost & Sullivan vývoj na trhu s au­tomatizací v oborech procesní výroby ve východní Evropě, kam zahrnuje Českou re­publiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slo­vinsko, Rumunsko, Bulharsko a Baltské státy (Estonsko, Lotyšsko a Litvu). Výnosy na trhu automatických a řídicích systémů zde dosáh­ly v roce 2008 597,8 milionu amerických do­larů (obr. 1) a v roce 2015 podle odhadu do­sáhnou 844,9 milionu dolarů.
 
V krátkodobém výhledu se očekává pokles růstu vlivem hospodářské recese. V roce 2010 bude trh pravděpodobně stabilizovaný, v dal­ších letech však budou panovat dobré podmín­ky pro růst trhu. Pro období 2008 až 2015 se očekává průměrný meziroční růst (CAGR) 5 až 6 %. Největší podíl na trhu doposud měly distribuované řídicí systémy (DCS), následo­vané programovatelnými logickými automaty (PLC). Tržní podíl těchto dvou typů řídicích systémů má ve sledovaném období klesat, na­opak se očekává vzrůst řešení MES, SCADA a systémů řízení intelektuálního vlastnictví IAM. Systémy MES a IAM nabízejí zvlášť vel­ký výnos vložených prostředků, neboť přispí­vají k úspoře nákladů a optimalizaci procesů. Nejmenší podíl na trhu automatizačních sys­témů mají operátorská rozhraní HMI, protože jsou převážně prodávána prostřednictvím vý­robců strojů a zařízení (OEM) a systémových integrátorů ze západní Evropy.
 

Energetika na vzestupu

 
V roce 2008 se ve východní Evropě uplat­nilo nejvíce automatizačních a řídicích sys­témů v energetice, výrobě chemikálií a zpra­cování ropy a plynu (obr. 2). Složité výrobní procesy v těchto oborech totiž vyžadují roz­sáhlé distribuované řídicí systémy. V následu­jícím období do roku 2015 se očekává pokles výnosů z automatizace ve výrobě chemikálií a zpracování ropy a plynu, protože tyto obory byly hluboce zasaženy hospodářskou recesí. Naproti tomu v odvětví energetiky se před­povídá solidní růst díky četným investicím, zejména ve veřejném sektoru, jejichž podně­tem je velká spotřeba energie a dostupné fi­nancování z evropských fondů.
 
Společnosti, které využívají automatické a řídicí systémy v oborech procesní výroby uvedených na obr. 2, musí investovat do rozvo­je současných automatizačních a řídicích systé­mů, protože ty musí po přijetí do EU vyhovovat evropským standardům. Některé společnosti se musí řídit i dalšími předpisy, např. pro bezpeč­nost a zdraví při práci OSHA či pro nakládání s chemikáliemi REACH nebo předpisy agen­tury pro ochranu životního prostředí EPA či amerického úřadu pro potraviny a léčiva FDA. Výrobci automatizačních a řídicích systémů vyvíjejí značné úsilí, aby splnili tyto předpisy a vyhověli koncovým uživatelům v příslušných oborech. Evropská unie a další subjekty pomá­hají firmám prostřednictvím regionálních pro­jektů specifikovat a navrhovat správnou struk­turu výroby podle zákonů a směrnic platných v různých sektorech.
 

Kompatibilita nutností

 
Analýza společnosti Frost & Sullivan upo­zorňuje, že problémy s kompatibilitou býva­jí hlavní příčinou, proč firmy mnohdy váhají s přechodem na moderní automatizační pro­středky. Proto by měli výrobci dodávat systé­my s otevřenou architekturou a velkým stupněm kompatibility, aby je bylo možné použít v sou­časných provozech. Pak budou mít koncoví uži­vatelé větší důvěru k moderním automatickým systémům a to je podnítí k dalším investicím.
 
Pro výrobce automatizačních prostřed­ků v našem regionu je užitečné uvědomit si, jaké rezervy ještě mají, jaké „motory“ pohá­nějí trh automatizace a jaké překážky brání rychlejšímu růstu. Tyto závěry uvádí tab. 1.
(ev)
 
Obr. 1. Výnosy na trhu automatických a řídi­cích systémů v procesním průmyslu v jednot­livých státech východní Evropy za rok 2008 (Zdroj: Frost & Sullivan)
Obr. 2. Výnosy na trhu automatických a ří­dicích systémů ve východní Evropě v roce 2008 v jednotlivých odvětvích (Zdroj: Frost & Sullivan)
 
Tab. 1. Rezervy, „motory“ a překážky na trhu s automatizačními systémy ve východní Evropě (Zdroj: Frost & Sullivan)