Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Roboty ve stánku FCC Public

Stalo se již pravidlem, že na významných veletrzích jsou ve stánku FCC Public, vyda­vatele časopisu Automa, Elektro a Světlo, předváděny výukové roboty (obr. 1). Není to samoúčelné. Školní roboty jsou stále častěji využívány ve výuce na středních i vysokých odborných školách. Většinou jde o stavebni­ce, z nichž si studenti teprve postaví své „ro­bůtky“ a obvykle jim i „vdechnou život“ pro­gramem, který sami vytvoří – pak je předve­dou před svými spolužáky nebo na soutěži. Tento typ výuky je velmi výhodný – jednak vzbuzuje zájem o studium na technicky za­měřených školách, motivuje studenty ke stu­diu poměrně náročných odborných předmětů, rozvíjí tvořivost, prostorovou představivost a další konstruktérské dovednosti, a jednak naplňuje Komenského zásadu „škola hrou“. I časopisy FCC Public svými články podpo­rují výuku odborných předmětů na školách. Je proto přirozené, že ve svém stánku pre­zentují vedle svých časopisů i „živé roboty“ a s nimi rovněž odborné školy, kde jsou vy­užívány při výuce.
 
Letos se budou moci návštěvníci elektro­technických veletrhů seznámit s tím, jaké ro­boty jsou využívány k výuce na katedře řídi­cí techniky FEL ČVUT v Praze. Na veletrhu Amper v Brně bude mít vydavatelství FCC Public stánek P 106 a roboty se zde předsta­ví ve čtvrtek 31. března ve čtyřech prezenta­cích: v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin. Na veletrhu Electron v Praze se přehlídka robo­tů uskuteční ve stánku 2D1 opět ve čtvrtek, 14. dubna a ve stejných časech.
 
Jeden z robotů bude před­vádět skládání Rubikovy kostky (obr. 1). Návštěvníci si s ním mohou porovnat své schopnosti a zkusit, komu se to povede dřív. Druhý robot, vybavený jedním gyrosko­pem ovládaným prostřednic­tvím Bluetoothu z noteboo­ku, bude vyvažovat inverz­ní kyvadlo (segway). Další robot, balancující na míčku, obsahuje dva gyroskopy pro dvě osy. Pravděpodobně zde bude i robot ovládaný pomo­cí joystiku a snad i další pře­kvapení. Zajímavé reportáže tohoto zaměření je již nyní možné si prohlédnout na ad­rese dce.fel.cvut.cz/roboti. „Duchovním otcem“ předváděných robotů, výuky i prezentací a sou­těží robotů je Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
 
Prezentace robotů bude jistě příjemnou re­laxací pro návštěvníky zmožené pochůzkami od stánku ke stánku.
Šm.
 
Obr. 1. Robot bezchybně skládá Rubikovu kostku ve stánku FCC Public