Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Robosoutěž na pražské technice vyhráli středoškoláci

Letošní, již pátý ročník soutěže studentů v konstruování robotů – Robosoutěž – byl opět otevřen i pro studenty středních škol z České republiky. Pro velký zájem pro ně byla uspořá­dána dvě předkola, která se konala 22. a 29. lis-topadu 2013. Každého předkola se zúčastni­lo 32 tříčlenných týmů, tedy celkem 64 týmů z celé České republiky. Tři nejlepší týmy z obou předkol pak měly v pondělí 16. pro­since 2013 možnost zúčastnit se finálové sou­těže pro studenty bakalářského studia Fakul­ty elektrotechnické ČVUT v Praze (v rámci předmětu A3B99RO – kybernetika a roboti­ka). Na organizování soutěže se podílely tři katedry FEL ČVUT v Praze: katedra automa­tického řízení, katedra kybernetiky a katedra měření. Hlavním sponzorem letošního roční­ku soutěže byla firma Teco, dalšími sponzory byly firmy Samsung, Škoda Auto, Sick, Fanuc, Eduxe, Strand, Studio DOMINO Plus, mediál­ním partnerem byl odborný časopis Automa. Firma Teco sponzorovala ještě soutěžní kate­gorii Design robota. Více informací lze nalézt na adrese www.robosoutez.cz.

 
Úkolem každého týmu bylo sestavit ro­bot tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu, a to co možná nejlépe. Bylo možné použít pouze díly ze základní soupravy LEGO® MindStorms® Education (9797), soupra­vy technických dílů (9648 nebo 9695 – do­plňkové pasivní díly), síťový adaptér (9833 nebo 8887) a jednoosý gyroskopický senzor (1044). V letošním (pátém) ročníku studen­ti řešili úlohu sbírání míčků. Jejich úkolem bylo sestavit a naprogramovat robot tak, aby v časovém limitu a bez jakékoliv další po­moci zvnějšku (bez ovládání robotu hlasem, pomocí Bluetoothu či jiných komunikačních kanálů) přesunul do vyznačeného „skladu“ co nejvíce míčků určené barvy, které jsou ve výchozím stavu rozmístěny na soutěžní ploše v určených polohách. To patrně byla nejnáročnější z úloh dosavadních ročníků. Soutěž byla organizována jako vzájemný zá­pas dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhodoval počet získaných bodů, přičemž soutěžící mohli (mimo jiné) získat body i za to, že dopraví nesprávně barevný míček do soupeřova skla­du. Organizátor soutěže Ing. Martin Hlinov­ský, Ph.D., z katedry řídicí techniky zadání hodnotí: „Naším cílem bylo vymyslet pro studenty takou úlohu, která by je nejen bavi­la, ale která by byla také edukativní a divác­ky atraktivní. Z tohoto důvodu jsme zvolili sbírání a barevné rozlišování míčků jednot­livých soutěžních družstev. Samotná tech­nická realizace a herní strategie je pak plně v režii studentů. Jsem velice mile překvapen, kolik zajímavých pří­stupů k řešení studenti vymysle­li, a také mě nesmírně těší stále narůstající zájem o Robosoutěž.“
 
První předkolo vyhrál tým Crackers (Dominik Snopek, Ra­dim Majtáň a Nik Harmanec) z Gymnázia Voděradská v Pra­ze a vítězem druhého předkola se stal tým OutOfBricks (Martin Němec, Jan Jirman a Jan Polák) z Jiráskova gymnázia v Nácho­dě. Finálová soutěž se uskuteč­nila 16. prosince 2013 a jejím ví­tězem (tab. 1) se překvapivě stal středoškolský tým z Gymnázia Jana Keplera v Praze. V soutěžní kategorii Design robota zvítězil tým Brutal LegoMasters (Adam Svoboda, Vojtěch Mergl a Martin Mühl) z FEL. Atmosféra v plné Zengerově posluchárně byla úžasná, poznamenaná napětím sou­těžících a nadšením vítězů. Soutěž zaujala i velmi mladé diváky. Bylo inspirativní po­rovnávat různé způsoby konstrukce robotů a různě strategie jejich řízení (obr 1). Někte­ré z robotů např. sbíraly míčky do zásobní­ku, jiné je hrnuly před sebou, některé řeši­ly úlohu „hrubou silou“, jiné promyšleným postupem. Vítězům gratulujeme.
[Zpráva FEL ČVUT v Praze.]
(Šm)
 
Obr. 1. Soutěž byla přehlídkou originálních robotů a strategií
 

Tab. 1. Výsledky finále Robosoutěže