Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Řízení pro inteligentní budovy na bázi protokolu LON

číslo 12/2006

Řízení pro inteligentní budovy na bázi protokolu LON

Překrývání procesu projektování a realizace řídicích systémů pro technické vybavení budov znamená převzít záruku také za komunikaci mezi funkčními celky, které tvoří vlastní strukturu systému. Ne vždy je účelné pro zpracování vstupních a výstupních signálů v budovách používat jeden centrální řídicí systém. Standard LON umožňuje stavbu bezbariérové komunikační sítě a použití zařízení rovněž bez vazby na centrální systém řízení a správy budovy.

Inline Control Server – jádro inteligentních budov

Programovatelné automaty Inline Control Server mají modulární koncepci a lze je podle potřeby přizpůsobit požadovanému počtu vstupních i výstupních signálů. Inline v názvu znamená, že jde o zařízení s kompaktními rozměry a s krytím IP20, určená k montáži na lištu DIN v rozváděčích. Konstrukční uspořádání zaručuje, že při instalaci jednotlivých vstupních a výstupních modulů nevznikají zbytečné chyby propojení; zároveň se významně zkrátí doba potřebná pro uvedení celého systému do provozu.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad architektury řídicího systému

Jednotky Inline Control Server komunikují pomocí protokolu LON podle normy LON/IP (EN 14908). Nesou označení LonMark, které je zárukou jejich kompatibility s ostatními certifikovanými zařízeními s komunikací LON. Díky rozdělení funkcí do distribuovaných jednotek ve srovnání s centrálním řízením vzroste provozuschopnost a sníží se náklady na projektování, realizaci a servis.

Existují dvě základní varianty modulů: jednotka ICS-709 je vybavena rozhraním pro sběrnici Interbus, rozhraními RS-232 a LON TP/FT-10, jednotka ICS-852 navíc obsahuje dva ethernetové porty s integrovaným přepínačem pro LON/IP.

Softwarový balík IPOCS obsahuje nástroje jako Device Manager a LNS DDE server, dále grafické programovací prostředí, rozsáhlou knihovnu modulů a program pro simulace na PC. Logické uspořádaní projektu není vázáno na hardwarové uspořádání síťové struktury. Software IPOCS obsahuje nástroje nejen pro podporu návrhu, uvádění do provozu a vlastní provoz, ale i pro servis. Pomáhá též při lokální obsluze a zpracování chybových i běžných zpráv od vstupních a výstupních modulů.

Konfigurátor sběrnice zobrazuje použité moduly, funkční celky a jiné objekty, jako jsou např. řídicí systémy osvětlení, klimatizace a vytápění.

Obr. 2.

Obr. 2. Nástroje pro programování aplikací

Opakovaně používané programové sekvence lze ukládat v podobě vlastních maker LonMark. IPOCS automaticky generuje data pro konfiguraci a údržbu ve formátu XIF jako LNS-plug-in, a podporuje tak integraci jednotek Inline Control Server se síťovým softwarem určeným pro správu sítí založených na LNS (Local Network Services).

Pro přenos dat z jednotek Inline Control Server do nadřazeného systému lze použít OPC server.

Jednotky Inline Control Server umožňují pro projektování v automatizaci budov využívat prvky a nástroje, které jsou projektantům důvěrně známy z průmyslového řízení. To vede ke snížení nákladů na školení projektantů, servisních techniků a dalšího personálu a rovněž k výraznému zkrácení doby uvádění do provozu. Samozřejmostí je soulad dodávaných prvků se všemi normami, které v oblasti řízení budov připadají v úvahu.

Závěr

Také v oboru řízení a optimalizace provozu budov platí motto Phoenix Contact – inspirující inovace. Efektivní a výhodné řízení v sítích LON je přínosem pro konstruktéry a uživatele.

Ing. Frank Knafla,
Ing. Václav Chytil,
Phoenix Contact

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 542 213 401
fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz