Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řídicí relé EASY500 – výkonné a ekonomické

číslo 2/2005

Řídicí relé EASY500 – výkonné a ekonomické

Řídicí relé Easy představují ekonomickou variantu řídicího systému dostatečně výkonnou pro řešení mnoha typů jednoduchých řídicích úloh.

Představení řídicích relé Easy500

Řídicí relé Easy je malé tzv. inteligentní relé schopné řešit jednoduché kombinační a sekvenční úlohy. Při tvorbě aplikačního programu je možné využít mnoho funkcí, které jsou v relé integrovány. Mezi nimi jsou např. multifunkční časová relé, obousměrné čítače impulsů (v rychlém režimu až do frekvence 1 kHz), počítadla provozních hodin, analogový komparátor s možností přepočtu hodnot a nastavitelnou hysterezí, týdenní a roční spínací hodiny (vždy se čtyřmi kanály) a textové displeje pro zobrazování textů a proměnných.

Obr. 1.

Obr. 1. Sada s řídicím relé Easy, kabelem a softwarem pro začínající uživatele

Přístroje jsou dodávány ve dvou základních provedeních: s displejem a tlačítky (obr. 1) nebo ve variantě bez displeje a tlačítek. Tento typ lze programovat prostřednictvím PC nebo je možné do něj program kopírovat z paměťové karty. Přístroje jsou dostupné v provedeních k napájení ze zdroje 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC nebo 115/240 V AC. Základní varianta Easy500 disponuje osmi binárními vstupy, z nichž dva lze využít jako analogové s měřicím rozsahem od 0 do 10 V (není součástí přístroje s napájením 115/240 V AC) a čtyřmi binárními výstupy buď reléovými, nebo tranzistorovými.

Řídicí relé Easy700 s větším počtem I/O

V případě potřeby většího počtu vstupů a výstupů (I/O) je vhodnou volbou přístroj Easy700. Ten se od Easy500 neliší ničím jiným než počtem I/O a také možností rozšiřování. Ostatní vlastnosti, včetně programových, jsou shodné. Přístroje Easy700 mají dvanáct binárních vstupů, z nichž čtyři lze využít jako analogové (0 až 10 V, není součástí přístroje na 115/240 V AC), a šest reléových nebo osm tranzistorových výstupů. Počet I/O lze rozšiřovat.

Výkonná řídicí relé Easy800 a MFD-Titan

Dále firma Moeller nabízí řídicí relé Easy800 a multifunkční zobrazovač MFD-Titan, které disponují mnohem větším výkonem, a tudíž možností provádět aritmetické operace, a mají větší variabilitu, včetně možnosti práce v datové síti. Multifunkční zobrazovač MFD-Titan je kromě řídicí části navíc opatřen grafickým displejem pro zobrazování alfanumerických údajů i grafiky a pro zadávání vstupních údajů.

Řízení sekundární drticí linky v kamenolomu

Realizaci řídicích úloh při použití přístrojů Easy800 a MFD-Titan nabízejí firmy spolupracující se společností Moeller v rámci programu Easy partner. Jejich seznam s kontaktními údaji lze nalézt na http://www.easy-mfd.cz. V listopadu minulého roku se konalo jedno z pravidelných setkání, která slouží ke sdílení zkušeností jednotlivých účastníků programu Easy partner. V dalším textu je popsána jedna z aplikací publikovaných na http://www.easy-mfd. v sekci O nás/Referenční aplikace. Jedná se o použití přístroje Easy819-AC-RC s rozšiřujícím modulem Easy618-AC-RC k řízení sekundární části drticí linky v kamenolomu Kožlí u Čížové.

Obr. 2.

Obr. 2. Drticí linka v kamenolomu Kožlí řízená přístrojem Easy

Linka pro rozpojování a třídění kamene v kamenolomu Kožlí (obr. 2) je rozdělena na primární a sekundární část. Do primární části je navážen lomový kámen, který je rozpojován čelisťovým drtičem a od něj pásovým dopravníkem vynášen do třídírny, kde je při použití vibračních třídičů dělen na frakce podle velikosti. Úplně největší frakce, která nepropadne hned prvním sítem třídiče, je akumulována v samostatné násypce a následně zpracována sekundárním kuželovým drtičem. K němu dopravují materiál dva pásové dopravníky a vibrační podavač. Získaný rozpojený materiál je vynášen opět do třídírny k definitivnímu roztřídění.

Obr. 3.

Obr. 3. Přístroj Easy819-AC-RC s rozšiřujícím modulem Easy618-AC-RE v sestavě pro kamenolom Kožlí

Prostřednictvím ultrazvukového hladinoměru jsou sledovány dvě úrovně zaplnění násypky sekundárního drtiče kamenem. Ultrazvukový snímač vysílá zvukový signál, měří čas, který uplyne do zachycení jeho odrazu, a z něj vypočítává výšku zaplnění násypky. Svazkem zvukových vln mj. prolétají kameny neustále dopadající do násypky z vibračního třídiče. Mohlo by se tudíž stát, že signál odražený od těchto kamenů by byl nesprávně vyhodnocen jako zaplněná násypka. Aby k tomuto nedošlo, je pomocí vnitřního časového relé se zpožděným přítahem odeslání údaje o zaplnění násypky pozdrženo. Sekundární linka se tedy spouští až při úplném zaplnění násypky. Časová relé obsažená v programu relé Easy jsou pro tuto potřebu ideální, protože jinak by bylo nutné zapojit sem běžné zpožďovací relé. Po dosažení nastavené horní úrovně hladiny v násypce se rozezní zvukový výstražný signál a linka se začne od konce, proti toku materiálu, spouštět. Po vydání signálu o vyprázdnění násypky, jehož vyhodnocení je také zpožděno, se sekundární linka zastaví. Okamžitě je zastaven vibrační podavač a po časové prodlevě, potřebné k vyprázdnění dopravníků a drtiče, se celý zbytek linky najednou vypne.

Prostřednictvím sestavy řídicího relé Easy (obr. 3) jsou sledovány tyto stavy sekundární linky:

  • výpadek jakéhokoliv pohonu zastavuje část linky proti toku materiálu při současné světelné i zvukové signalizaci poruchy (signál od spínacích kontaktů stykačů),

  • v násypce kuželového drtiče je limitní ultrazvukový snímač polohy hladiny s jednou úrovní, který sleduje, zda nedošlo k tzv. přesypání drtiče; stane-li se tak, zastaví se dodávka kameniva a spustí se zvukový signál, obsluha musí drtič uvolnit a pak stisknutím odblokovacích tlačítek opět spustit přísun materiálu,

  • na příčném dopravníku je instalováno čidlo přítomnosti kovu; pokud zareaguje, předá signál do relé Easy, které zastaví příčný dopravník a vibrační podavač a aktivuje signalizace u obsluhy; po odstranění kovu obsluha pohony odblokuje a relé Easy je spustí,

  • linku je možné zastavit, aniž by byla násypka kuželového drtiče zcela vyprázdněna, např. s koncem směny: obsluha červeným tlačítkem zastaví vibrační podavač zásobující násypku a se zpožděním, které zajistí vyprázdnění zbytku linky, se pak zastaví i ostatní zařízení.

Vyhrajte s firmou Moeller

Soutěž o nejlepší aplikaci

Firma Moeller připravila pro uživatele přístrojů Easy a MFD-Titan soutěž o nejlepší aplikaci. V období od ledna do 31. června 2005 nám posílejte své aplikace s přístroji Easy či MFD-Titan na adresu easy-mfd@moeller-cz.com nebo běžnou poštou na kontaktní adresu uvedenou dole. Pracovníci firmy Moeller vyhodnotí tři nejlepší aplikace, jejichž autoři budou odměněni hodnotnými cenami. Dále bude vylosováno dalších sedmnáct autorů, kteří získají zajímavý dárek. Podrobné informace o pravidlech soutěže jsou na http://www.easy-mfd.cz

Současně upozorňujeme na aktuální akční nabídku vybraných řídicích relé Easy500 pro Vaše aplikace.

Pro nové uživatele jsou připraveny balíčky s kabelem a softwarem v češtině.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 632
e-mail: l.matejicek@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz
 

Použité zapojení provozovateli spoří významnou část elektrické energie. Dříve totiž byla tato část linky s příkonem celkem 82 kW provozována celou směnu bez zastavení. Vibrační podavač spouštěla obsluha náhodně, protože nebyl vidět stav zaplnění násypky. Nyní je sekundární drticí linka v chodu pouze asi 45 minut, než se vyprázdní násypka, a pak je zhruba 90 minut v klidu, než se násypka opět zaplní. Systém řízení linky realizovala firma Elfa spol. s r. o., sídlící v Rudolfově.

Kam pro informace

Další údaje o přístrojích Easy a MFD-Titan i podrobnější informace o probíhajících akcích a připraveném programu školení lze získat na http://www.easy-mfd.cz

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.