Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Revize normy ISO/IEC 17025 pro akreditované kalibrační laboratoře a zkušebny

Norma ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories v současné době prochází podstatnou revizí, která by měla být ukončena v roce 2017 s plánovaným postupným přechodem na revidovanou normu v letech 2017 až 2020.

 
Akreditované laboratoře a zkušebny tvoří základ celosvětového systému zajištění přesnosti a správnosti měření. Srovnatelnost v celosvětovém měřítku zaručuje použití stejné normy, v tomto případě ISO/IEC 17025:2005, po celém světě1) a vzájemné uznávání výsledků stanovených s využitím této normy na základě multilaterální dohody ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). V České republice se jí řídí více než 500 akreditovaných laboratoří a je inspirací pro několikanásobek laboratoří neakreditovaných. Náklady na měření a vážení v současné Evropě představují celých 6 % celkového hrubého domácího produktu.
 
Současně platná pravidla akreditace se vyvinula ze systému pověřených laboratoří, zřízeném v Austrálii v roce 1940 k zajištění stálých parametrů měření v době války. Zásady, později zformulované v ISO Guide 25:1978, byly v Evropě využity k zavedení systému akreditace podle EN 45001 a v USA podle podobné normy ANSI/NCSL(I) Z540.1-1994 (která byla ovlivněna i vojenskou normou MIL STD 45662).
 
První vydání mezinárodní normy ISO/IEC 17025:1999 vzniklo na základě rozsáhlých zkušeností získaných při používání norem ISO/IEC Guide 25 a EN 45001, které obě nahradila. Obsahovalo již všechny požadavky, které zkušební a kalibrační laboratoře mají splňovat, chtějí-li prokázat, že mají zavedený systém řízení jakosti, jsou technicky kompetentní a jsou schopny generovat technicky platné výsledky. Menší revize ISO/IEC 17025:2005 reagovala na přechod od normy ISO 9001:1994 k normě ISO 9001:2000. V poslední době dospělo mezinárodní společenství k názoru, že s ohledem zejména na postupující globalizaci ekonomiky norma ISO/IEC 17025 v určitých směrech vyžaduje důkladnější revizi, která v současnosti probíhá.
 
Protože v technické části platná norma ISO/IEC 17025 shrnula zkušenosti nashromážděné za více než 60 let (od začátku v roce 1940 v Austrálii), bylo přijato stanovisko, že změny v technické části budou omezeny jen na takové, které reflektují změny stavu techniky (elektronizace, internet, počítače), a že péči a upřesnění si vyžadují především vztahové otázky, jako je nestrannost, důvěrnost, subdodávky, externí služby, práce mimo stálé prostory atd.
 

Harmogram prací na revizi

Časový plán prací na revizi normy ISO/IEC 17025 je ve stručnosti takovýto:
  • 2015: postupně byly zpracovány už tři návrhy revidované normy, WD1 (Working Draft 1), WD2 a CD1 (Committee Draft 1), a to interně v rámci pracovní skupiny CASCO WG 44 (Committee on conformity assessment Working Group 44); lhůta k podání připomínek prostřednictvím národních normalizačních orgánů byla stanovena na 24. listopad 2015,
  • 2016: v polovině února 2016 se uskuteční schůzka k vydání dokumentu typu DIS (Draft International Standard), který bude předložen k veřejné diskusi a připomínkám; na září je plánována další schůzka se zaměřením na finální koncept revidované normy (Final Draft International Standard – FDIS) a na říjen příprava vydání normy (International Standard – IS) a závěrečné korekce,
  • 2017: začátek zavádění revidované normy do praxe s přechodným obdobím v délce asi tří let, kdy staré i nové vydání normy budou existovat vedle sebe; akreditace podle starého vydání vyprší a obnovena bude jen podle nového vydání; třetí vydání normy zruší druhé vydání (ISO/IEC 17025:2005) a nahradí je.
  •  

Stručně o dokumentu CD1 ISO/IEC 17025

Návrh CD1 ISO/IEC 17025 normu výrazně mění a zčásti zkracuje. Návrh má stejnou strukturu, resp. obsah jako všechny nové normy řady ISO/IEC 17000 (Posuzování shody). Jde o velkou změnu. Pokud jde o „Požadavky na (systém) řízení“, návrh nyní zahrnuje dvě možnosti (kapitola 7). Jako záměr uvádí, že pokud laboratoř splňuje požadavky normy ISO/IEC 17025, splňuje také základní požadavky normy ISO 9001.
 
Návrh jako celek je o něco kratší než současná norma ISO/IEC 17025:2005. Některá doporučení, příklady, poznámky atd. byly odstraněny a veškeré poznámky obsažené v aktuálním znění, které představují více či méně požadavky, byly převedeny do běžného textu. Cílem zde bylo zmenšit počet poznámek na minimum. V principu tam byl i záměr zahrnout dokumenty ILAC P9, ILAC P10 a ILACP14, ale, protože jde o dokumenty dosti rozsáhlé, byly převzaty jen základní věci. Zdá se, že existují nejméně dva důvody, proč se tak stalo. Na jedné straně by se norma ISO/IEC 17025 stala rozsáhlejší a na druhé straně ISO/IEC 17025 neplatí pouze pro akreditované laboratoře. Existuje mnoho laboratoří po celém světě, které splňují požadavky a chtěly by pracovat v souladu s touto normou, ale nechtějí se stát akreditovanými. Zvolený způsob otevřel organizaci ILAC možnost vložit vše, co pokládá za potřebné, do jejích dokumentů politik a stát se určitým způsobem nezávislou na normách ISO/IEC.
 
Nejvíce zkrácena je v návrhu kapitola týkající se návaznosti. V zásadě do budoucna existuje pouze požadavek na nepřerušený řetězec návaznosti na etalony jednotek soustavy SI. Vedle toho je uvedena informativní příloha A, která poskytuje mnohem více informací, uvést je ale není povinné. Všude, kde se v aktuálním vydání normy vyskytuje pojem zkušební a kalibrační laboratoř, je v návrhu použit termín laboratoř (s několika málo výjimkami). V revidované normě je také vesměs použit termín zařízení. Termín měřicí zařízení se používá pouze ve zvláštních případech. Zdá se, že zařízení zahrnuje veškeré měřicí vybavení od jednoduchých měřidel až po etalony podle vrcholných národních metrologických norem.
 

Závěr

Poznatky ze čtení návrhu revize CD1 ISO/IEC 17025 lze shrnout takto:
  • norma je celá přestavěná,
  • v novém vydání si vyžádá novou prováděcí příručku,
  • technická část normy se mění minimálně,
  • norma je o něco stručnější,
  • norma má logičtější stavbu.
 
Text normy se během schvalovacího procesu ještě může i dosti podstatně měnit, ale obsah a smysl se budou měnit už málo. Dokud nebude norma přijata v definitivní podobě, zavedena a přeložena, nejsou třeba žádná opatření. Jestliže se však laboratoř připravuje na akreditaci nebo reakreditaci, je velmi vhodné se s návrhem třetího vydání normy seznámit a promyslet způsob reakce na požadavky, které budou obsaženy v revidované normě. Dokument CD1 ISO/IEC 17025 ještě zdaleka nepředstavuje konečnou podobu normy, ale ukazuje, že v technické části zůstávají i v novém návrhu v platnosti všechny podstatné části stávající normy a že nepřibudou podstatné nové technické požadavky.
doc. Ing. Jiří Horský, CSc.
 

1) V České republice ve znění ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.