Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Řešení pro správu dokumentace v oblasti MES

Automa 4/2001

Ing. Pavel Chalupa, CSc., Heitec Industry Plzeň s. r. o.
pavel.chalupa@heitec.cz

Řešení pro správu dokumentace v oblasti MES

Společnost Heitec AG je tradičním dodavatelem řešení pro elektronickou archivaci a správu dokumentů (Electronic Document Management – EDM) a má v této oblasti již více než desetileté zkušenosti. Nabízená řešení EDM jsou založena především na vlastním systému SARA, v aktuální verzi s obchodním názvem SARA2000Ň. Skupina Heitec je současně také velmi aktivní v oboru průmyslové automatizace. Velká část jejího obratu plyne z dodávek systémů pro řízení technologických zařízení a procesů, měřicích systémů, provozních přístrojů a unikátních výrobních zařízení.

Obr. 1.

Není tedy divu, že v ohnisku zájmu skupiny Heitec je i MES (Manufacturing Execution Systems), kde může významně uplatňovat své zkušenosti systémového integrátora a své know-how z obou dotčených oborů – z průmyslového řízení i z oboru informačních technologií (IT). Skupina Heitec proto na tzv. správu dokumentace (Document Control) v rámci problematiky MES nepohlíží jako na střet dvou světů, ale jako na logické vyústění vývoje v oblasti automatického řízení výroby a IT.

V duchu přístupu skupiny Heitec k problematice řízení výroby jsou systémy typu MES částí vrstvy vyplňující mezeru mezi řídicími systémy zajišťujícími fyzické řízení technologií (tj. řízení v reálném čase) a systémy na úrovni řízení podniku (Enterprise Resource Planning – ERP). S využitím MES lze optimalizovat průběh výroby od přijetí zakázky až k hotovému výrobku. Na základě aktuálních a přesných dat z výroby je možné průběh výroby sledovat a řídit a včas reagovat na všechny nestandardní události. Systémy typu MES jsou současně rozhraním pro všechny ostatní řídicí úrovně a programové moduly v podniku. Podsystém Document Control slouží, jako součást MES, ke sběru a správě informací o výrobcích, procesech, postupech, návrzích nebo příkazech, rovněž i ke sběru a správě výrobních a pracovních výkazů.

Obr. 2.

Systém pro elektronickou archivaci a správu dokumentů SARA je pro prostředí MES nabízen ve variantách SARA SUI (archiv pro Servis a Údržbu přes Internet), SARA MPA (archiv Měřených a Procesních údajů) a SARA DC (Document Control – obecný archiv a správa dokumentů). Nabízená řešení společně pokrývají oblast MES – správa dokumentace.

SARA SUI
Systém archivu umožňujícího servis a údržbu po internetu SARA SUI řeší problém efektivní komunikace mezi provozovatelem technologie, jejím dodavatelem a servisní organizací. Každá z těchto skupin pracovníků je potenciálním uživatelem systému SARA SUI, aplikovaného především s cílem zajistit bezchybnou instruktáž uživatele při poruše zařízení, nabídnout standardní kroky k nápravě, poskytnout dostupné znalosti a zkušenosti a zkrátit dobu výpadku na minimum. Díky univerzálnímu řešení a spojení přes internet není přístup k informacím časově ani místně omezen. Prostřednictvím internetu může uživatel mít potřebné informace k dispozici při poruše kteréhokoliv stroje v kteroukoliv denní dobu a kdekoliv v dosahu internetu. Systém může sloužit i technikovi při vlastním servisním zásahu, jestliže potřebuje speciální informace, které běžně nemá k dispozici.

Kterých typů dokumentů se SARA SUI týká? Do systému lze zahrnout např.:

  • pracovní příkazy,
  • popisy pracovních postupů,
  • uživatelské návody a příručky,
  • dokumenty týkající se řízení jakosti,
  • záznamy o poruchách a opatřeních k nápravě,
  • výrobní dokumentaci k zařízení,
  • podklady pro údržbu a servis,
  • vývojovou a projektovou dokumentaci atd.

Na obr. 1 je jako příklad schematicky znázorněno využití systému SARA SUI k odstranění poruchy číslicově řízeného stroje.

Obr. 3.

SARA MPA
Archiv naměřených a výrobních (procesních) údajů SARA MPA je určen ke sběru a archivaci dat získávaných z technologie. Technicky téměř neomezené objemy dat je možné dlouhodobě archivovat (např. na magnetooptických záznamových médiích) pro jejich budoucí zpracování, vyhodnocení nebo využití pro audit výrobních postupů nebo audit kvality. Využití systému SARA MPA je souhrnně ilustrováno obr. 2.

SARA DC
V systému SARA DC (Document Control) jsou zobecněny přístupy použité ve dvou předchozích speciálních aplikacích systému SARA. Prostřednictvím systému SARA DC mohou být spravována veškerá data ve vrstvě MES i data a dokumenty s určitým vztahem k vrstvě MES. S výhodou se využije velmi dobrá integrovatelnost, která je systému SARA vlastní díky důsledné orientaci na průmyslové standardy i standardy IT. Schematicky je využití systému SARA DC znázorněno na obr. 3.

Široká nabídka řešení
Česká pobočka skupiny Heitec, firma Heitec Industry Plzeň s. r. o., se po vzoru své mateřské společnosti stále intenzivněji věnuje oblasti Document Control v rámci systémů MES. Může zde nabídnout mnoho zajímavého díky atraktivním referencím mateřské společnosti Heitec AG v oblasti MES a také díky know-how vlastních pracovníků, kteří se podílejí na vývoji nových modulů systému SARA v rámci skupiny Heitec. Dobrým východiskem pro úspěšnou aplikaci systémů řady SARA v oboru Manufacturing Execution Systems jsou i reference Heitec Industry Plzeň s. r. o. v oboru průmyslové automatizace.