Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rekordní počet zakázek společnosti ABB Česká republika v roce 2010

Společnost ABB Česká republika proká­zala svou důležitost na domácím trhu a za­znamenala úspěch ohledně objemu expor­tu. Hodnota přijatých objednávek poprvé od vzniku této společnosti dosáhla v roce 2010 částky 10 miliard korun.
 
ABB Česká republika je od svého vzniku v 90. letech minulého století úspěšnou součástí skupiny ABB a časem se stala i jejím vlivným a uznávaným členem. ABB Česká republika je vedoucí společnost seskupení (klastru) po­boček ABB v regionu, do něhož patří kromě České republiky ještě Maďarsko, Slovensko a Ukrajina. Sdružování do klastrů umožňuje efektivně propojovat zdroje v těchto zemích a poskytovat úplnou nabídku všem zákazní­kům na trzích zúčastněných zemí. Silné zá­zemí v České republice přispívá k dalšímu rozvoji ostatních trhů v klastru. „Nadále vy­užíváme celosvětové zotavení průmyslu a po­dařilo se nám dosáhnout vynikajícího růstu zakázek, které v loňském roce činily celkem 10 miliard korun, a díky našemu programu snižování nákladů také výrazného zisku,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel společ­nosti ABB Česká republika.

(ed)