Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Recenze: Zavádíme metodu Six Sigma

číslo 3/2004

Recenze: Zavádíme metodu Six Sigma

PANDE, P. S. – NEUMAN, R. P. – CAVANACH, R. R.: Zavádíme metodu Six Sigma. Brno, TwinsCom s. r. o. 2003, ISBN 80-238-62-89, 416 stran, náklad neuveden, cena 599 Kč. Z anglického originálu The Six Sigma Way: How GE, Motorola and Other Top Companies are Honing Their Performance, McGraw-Hill, Inc., přeložil Ing. Martin Lhoták.

Kniha Zavádíme metodu Six Sigma amerických autorů je věnována velmi aktuální problematice: Six Sigma je v současné době nejčastěji citovanou metodou řízení jakosti a obecně řízení organizace, zejména v USA, ale stále častěji i v zemích EU.

Problematika související se zmíněnou metodou je v knize probrána v celé šíři. Začíná původní definicí metody Six Sigma, jejím porovnáním se známou metodou TQM (Total Quality Management). V osmnácti kapitolách jsou metodicky popsány všechny etapy zavádění metody Six Sigma.

Čtenář je seznámen s návodem na implementaci metody Six Sigma, s tím, kde je a kde není Six Sigma vhodná, zda se vrátí prostředky a vynaložené úsilí, kde začít, kdo konkrétně bude metodu zavádět a jaké musí mít znalosti. Součástí popisu každé z etap zavádění je výčet potřebných technik a nástrojů. O hlavních etapách zavádění pojednávají kapitoly 12 (klíčové procesy v organizaci), 13 (požadavky zákazníka), 14 (měření výkonnosti organizace), 15 (zlepšování procesu), 16 (návrhy změn procesu) a 17 (integrace Six Sigma do systému).

Kniha je napsána velmi srozumitelně až ležérně. Vše je podřízeno tomu, aby čtenář hladce prošel textem, jeho všemi kapitolami, a tedy vším, co se Six Sigma souvisí. Tato snaha o populární výklad vedla k poměrně velkému rozsahu knihy (416 stran) a menší exaktnosti. Text se důsledně vyhýbá výpočtům a vzorcům. Uvážíme-li, že Six Sigma klade mimořádný důraz na to, aby každý krok výrobního procesu byl důkladně analyzován prostředky matematické statistiky, aby se vše měřilo a vyjadřovalo exaktně, zájemce o tyto prostředky musí hledat informace v jiné učebnici. Autoři si ale nekladli za cíl podat hlubší informace z této oblasti, pouze informovat, které jsou nejvýznamnější nástroje Six Sigma a k čemu jsou určeny. Vyjmenovávají je v poslední, osmnácté kapitole (Pokročilé nástroje Six Sigma).

Pokud jde o výběr nástrojů, jiní autoři uvádějí některé jiné „hlavní“ nástroje, takže názor není jednotný. Výklad podstaty zmíněných nástrojů, zejména regresní a korelační analýzy a plánování experimentů, je však v knize pojat až příliš populárně. Užitečný je slovníček důležitých pojmů na str. 393 až 407. Rejstřík v knize není.

Kniha Zavádíme metodu Six Sigma je dobrou učebnicí pro ty čtenáře, kteří chtějí získat o této metodě základní informace, a to v celé šíři daného tématu. Informace jsou podány velmi srozumitelně, názorně, i s příklady z praxe. Podrobnosti o statistických nástrojích, o principech měření a analýze systému měření je třeba hledat v dalších publikacích, např. v těch z přehledu literatury uvedeném na str. 408 až 409. Kniha je velmi pěkně graficky zpracována, což usnadňuje orientaci v textu a podporuje úsilí autorů o přístupné podání tématu.

prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.

Inzerce zpět