Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Recenze: Základy automatické regulace

Recenze: Základy automatické regulace

Vítečková, M. – Víteček, A.: Základy automatické regulace. VŠB-TU Ostrava, 2006, 198 stran, ISBN 80-248-1068-9, náklad 200 ks, cena neuvedena.

Publikace vznikla jako učební text dvou pedagogů Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, jenž je určen pro studenty bakalářského studia oborů automatizace a řízení. Je věnována základům teorie automatického řízení lineárních dynamických systémů, velmi stručně zmiňuje i problematiku dvou- a třípolohové regulace a číslicových regulačních obvodů.

V jednotlivých kapitolách je čtenář postupně seznamován s elementárními základy Laplaceovy transformace, která tvoří teoretický aparát pro analýzu i syntézu lineárních dynamických systémů, s matematickými modely regulovaných soustav, regulátory a popisem a analýzou chování dynamických systémů. Poměrně podrobně jsou popsány problematika posuzování kvality regulačních obvodů a návrh a základní metody seřizování spojitých PID regulátorů. Jen velmi informativně je uvedena problematika číslicových regulačních obvodů a dvou- a třípolohové regulace.

Na zpracování textu je zřejmá dlouholetá pedagogická zkušenost obou autorů a jejich snaha nabídnout studentům srozumitelný komprimovaný poctivý průřez základní problematikou automatického řízení na bakalářské úrovni, s lehkým náznakem teoretických východisek, zato se zřejmým akcentem na použití v praxi. Autoři se důsledně vyhýbají podrobným matematickým důkazům, zato se snaží o maximum ilustrujících příkladů. Příkladem jejich snahy je i užitečný přehled metod, které se v praxi často používají k seřizování PID regulátorů jednoduchých regulačních obvodů, včetně jejich omezení i výsledků. Za klad pokládám i zařazení seznamu použitých a doporučených zkratek a symbolů z oboru.

Publikaci nedoporučuji ani samoukům, jimž by se mohl text zdát poněkud nesrozumitelný, ani již zkušeným odborníkům, kteří hledají detaily nebo novinky v oboru. Text je určen pro studenty bakalářského studia, kteří absolvují příslušné přednášky, jako doplňkový text, nebo pro ty, kteří podobné přednášky již před lety absolvovali, jako přehledová informace. Pro tuto cílovou skupinu je daná publikace jistě velmi dobrým textem. Autoři se pokusili o informační zkratku, vtěsnání velkého množství informací do malého prostoru. Při tom se patrně nelze vyhnout tomu, že výklad není vždy zcela vyčerpávající a úplně přesný. Konec konců, vytvořená publikace charakteru skripta není monografií a pro studenty je dalším užitečným střípkem do bohaté mozaiky učebních textů, které jsou na ostravském pracovišti vydávány. Jsou myšlena jako úvod do problematiky, kterou dále rozvíjí celá nadstavba magisterského studia. Jestliže jsem správně pochopil snahu autorů, nesnažili se o vytvoření všeobsažného knižního titulu, ale o zachycení základních paradigmat oboru, o jakéhosi „bedekra“ na cestě poznáním. A to se jim jistě povedlo.

Josef Janeček