Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Recenze: Senzory v průmyslové praxi

číslo 7/2004

Recenze: Senzory v průmyslové praxi

Kniha pojednává o nejdůležitějších senzorech polohy (přiblížení) používaných v průmyslové praxi, zejména ve strojírenství. Jejím účelem je seznámit čtenáře s různými typy senzorů polohy a možnostmi jejich aplikace, a to zejména v oblasti automatizace montážních (nespojitých) technologií (ve strojírenství, elektrotechnice aj.). Senzory používané v oboru automatizace spojitých výrobních technologií, byť některé z nich využívají principy popsané v knize, nejsou předmětem této publikace.

Obsah knihy je členěn do šesti hlavních kapitol, jež jsou doplněny několika užitečnými přílohami, zaměřenými na potřeby praxe. Po stručném zhodnocení významu senzorů pro moderní průmyslovou výrobu jsou v kapitole 1 objasněny základní pojmy týkající se funkce a použití senzorů v průmyslu. Dalších pět kapitol je věnováno podrobnému popisu nejpoužívanějších typů (převážně binárních) průmyslových senzorů. Struktura kapitol je shodná. Vždy jsou uvedeny: fyzikální princip, blokové vnitřní schéma, charakteristické parametry a funkční vlastnosti, různá provedení, stručný popis mechanické konstrukce a elektrického rozhraní a zajímavé příklady použití senzoru v praxi, doplněné odkazy na literaturu se vztahem k danému typu senzoru.

Kapitola 2 je věnována indukčním senzorům. Autor stručně popisuje princip jejich činnosti včetně obvodového zapojení a podrobně probírá jejich různé typy a zásady správného použití. V závěru kapitoly jsou uvedeny tři příklady použití indukčních senzorů v praxi.

Obdobným způsobem jsou v kapitolách 3 a 4 popsány kapacitní a magnetické senzory, opět s hlavním důrazem kladeným na jejich využití v praxi, a to u kapacitních senzorů k hlídání polohy hladiny kapalin a sypkých látek a u magnetických senzorů ke snímání polohy pístu u pneumatických a hydraulických pohonů. Zajímavou součástí kapitoly 4 je výklad činnosti Hallových a magnetorezistivních sond.

Kapitola 5 pojednává o ultrazvukových senzorech. Úvodem jsou vysvětleny fyzikální základy ultrazvuku, včetně jeho šíření v různých médiích, odrazu a lomu na mezních plochách, zeslabení v různých prostředích a generování piezokeramickými měniči. Po obecném vysvětlení činnosti ultrazvukových senzorů a analýze možných chyb při měření prostřednictvím ultrazvuku následují rozbor důležitých parametrů skutečného provedení ultrazvukových senzorů a soubor upozornění a rad důležitých z pohledu praxe. Účelným doplňkem kapitoly 5 jsou tabulka charakteristických akustických hodnot různých materiálů a rovněž tři ukázky použití ultrazvukových senzorů v praxi.

Nejrozsáhlejší kapitolou knihy je kapitola 6, věnovaná optickým, resp. optoelektronickým senzorům (tzv. optosenzorům). V jejím úvodu je čtenář seznámen se základními komponentami optoelektronických a laserových senzorů, s vláknovou optikou a s hlavními typy optosenzorů. Značná pozornost je věnována rozboru provozních parametrů optosenzorů, a to především z hlediska jejich významu pro použití v praxi. Nechybí zde ani výčet a popis různých možností zpracování signálů v optosenzorech a výčet rušivých a omezujících vlivů, které je nutné brát v úvahu při použití optosenzorů v průmyslovém prostředí, mimořádně důležitý pro jejich uživatele. Jsou popsány různé druhy optosenzorů a je uvedeno několika příkladů jejich použití v praxi.

Součástí knihy je i šest samostatných příloh. V první jsou specifikovány materiály používané na výrobu pouzder a přívodních kabelů senzorů a v druhé materiály pro výrobu čoček optických senzorů. V dalších přílohách jsou obsaženy informace o používaných stupních krytí elektrických přístrojů podle normy EN 60529, nejdůležitějších evropských normách vztahujících se k průmyslovým senzorům a hlavních ustanoveních směrnice ATEX pro výběr senzorů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Kniha z pera zkušeného odborníka je zpracována velmi přehledně a svým zaměřením na praxi současně plní i funkci uživatelské příručky. Čtenář v ní najde mnoho cenných rad a doporučení, které obvykle v běžné průvodní dokumentaci senzorů chybějí. Velmi užitečné jsou příklady použití průmyslových senzorů v praxi, ačkoliv některé z nich jsou popsány až příliš stručně na úkor srozumitelnosti. Jako náměty a podněty k zamyšlení jsou ale výborné a nesporně patří k přednostem publikace.

Publikace, vyplňující ve svém oboru citelnou mezeru na knižním trhu, je určena především technickým pracovníkům ve výrobě, kteří senzory v praxi používají, i studentům odborných škol, kteří chtějí získat přehledné informace o základech senzorové techniky. Mnohé z popsaných způsobů skutečného použití senzorů mohou posloužit i jako vhodná inspirace konstruktérům strojů a projektantům výrobních a technologických zařízení, kteří v knize navíc mohou nalézt i spoustu dalších podnětných informací. Je jen škoda, že vydavatel nevěnoval větší péči jazykové korektuře díla. Publikace by si to svým obsahem jistě zasloužila.

Ing. Karel Kabeš

Inzerce zpět