Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Recenze: Řízení projektů

číslo 11/2003

Recenze: Řízení projektů

MILTON D. ROSENAU, Jr.: Řízení pro jektů. Praha, Computer Press 2000, ISBN 80-7226-218-1, 360 stran, náklad neuveden, cena 320 Kč. Překlad z anglického originálu Success ful Project Management, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc.

Milton D. Rosenau, Jr., je dobře známým autorem, mj. několika úspěšných knih, v oblasti řízení projektů a vývoje produktů. Je bývalým prezidentem PDMA (Product Development & Management Association) a zakladatelem konzultantské firmy Rosenau Consulting Company, mezi jejíž klienty patří přední výrobci moderní techniky. Recenzovaná kniha odráží jeho více než čtyřicet let praxe s řízením projektů, zejména vývoje nových produktů. V angličtině již vyšla ve třech vydáních.

Současné podnikání je charakteristické stálým zkracováním životních cyklů produktů a změnami ve výrobních procesech. Firmy procházejí neustálými změnami. Pro řízení změn a zavádění nových produktů a procesů je možné úspěšně využívat metody souhrnně označované jako řízení projektů. To je obecně nástroj k řešení problémů obvykle provázejících přechod z nežádoucí stávající situace do žádoucí cílové situace. Jde tedy o metodu řízení, která by se měla v současných dynamických podmínkách prosazovat stále častěji.

Kniha je návodem, jak dosáhnout toho, aby byl projekt realizován podle podmínek tzv. trojimperativu, tj. při dodržení dohodnutého časového rozvrhu, rozpočtu a daných parametrů výsledku (výsledného díla). Autor populárním a živým stylem vysvětluje základní ověřené techniky vhodné k řízení projektů v téměř každé organizaci a nabízí snadno použitelné nástroje k řešení technických či personálních problémů, které mohou vzniknout při práci na projektech. Vychází z praktického pohledu na řízení projektů a při uvádění příkladů z reálného života čerpá ze svých dlouholetých zkušeností. Pro zvládnutí tak komplexní disciplíny, jakou je řízení projektů, volí metodu 22 postupných kroků, reprezentovaných kapitolami 2 až 23, které jsou chronologicky seskupeny do pěti fází (části knihy 1 až 5), počínaje definováním projektu, přes jeho plánování, vedení lidí a monitorování průběhu projektu až po jeho ukončení. Tento přístup umožňuje rychle zvládnout jednotlivé kroky řízení projektů.

Celá kniha se skládá z 27 kapitol. Autor uvádí, že ke zvládnutí každé z nich by měly stačit jedna až dvě hodiny času. První kapitola je úvodní a vysvětluje, co je to projekt. Ostatní kapitoly jsou soustředěny do následujících šesti částí knihy.

První část knihy s názvem Definice projektových cílů (kap. 2 až 4) se zabývá stanovením cílů projektu, překážkami bránícími v plnění podmínek trojimperativu, otázkami úspěšného zahájení projektů, vyjednávání a podpisování smluv. Chce-li např. vedoucí projektu dosáhnout požadované změny, musí být stanoveny specifické, měřitelné, reálné a termínované cíle.

Druhá část, Plánování projektu (kap. 5 až 11), je nejdelší částí knihy. Obsahuje základní aktivity ve fázi plánování s důrazem na otázky, proč, co a jak plánovat. K získání přehledu o požadovaných částech projektu na různých rozlišovacích úrovních se vytváří hierarchická struktura činností (Work Breakdown Structure – WBS). Jako vhodné nástroje pro časové plánování jsou uvedeny Ganttovy diagramy a různé typy síťových grafů a je zmíněna jejich počítačová podpora. Dále je pozornost věnována časovým odhadům a odhadům nákladů při sestavování rozpočtu. Protože se projekty realizují při omezených zdrojích, při jejichž přiřazování je nutné řešit kompromisy, jsou zmíněny typické průvodní problémy. Závěrem jsou diskutovány rizikové faktory a problematika rezerv v plánu projektu.

Vedení lidí pracujících na projektu je název třetí části knihy (kap. 12 až 16), soustřeďující se na organizaci a řídící činnosti. V jednotlivých kapitolách této části jsou analyzovány otázky organizačních forem, organizování projektového týmu a podpůrného týmu. Největší vliv na výkon celého týmu má vedoucí (manažer) projektu. Jeho role je proto podrobně rozebrána spolu s uvedením způsobů efektivní komunikace, řešení konfliktů a organizace času osvědčených v praxi.

Čtvrtá část knihy (kap. 17 až 21), nazvaná Sledování postupu prací na projektu, je věnována nástrojům vhodným ke sledování a kontrole průběhu projektu. Je vysvětlena nezbytnost a způsob vedení kontrolních schůzek a tvorby a analýzy výkazů nákladů a jsou popsány postupy změnového řízení v projektech a způsoby řešení vznikajících problémů, včetně využití rozhodovacích stromů a matic.

V páté části (kap. 22 až 23), s názvem Ukončení projektu, autor radí, jak ukončit projekt, a uvádí aktivity potřebné k tomu, aby bylo možné prohlásit projekt za zcela uzavřený i po formální stránce. Probírány jsou zejména životní cyklus projektu, vnější a vnitřní faktory zvětšující šance projektu na úspěch, pokračující servis a podpora, vlastnická práva a audity a zmíněny jsou i typické problémy, které se v této fázi vyskytují.

Ostatní otázky řízení projektů je název šesté části (kap. 24 až 27), shrnující různá obecnější témata neobsažená v předchozích částech. Lze zde nalézt např. kapitoly věnované zvláštnostem malých projektů a projektů vývoje nových produktů a obecnou odpověď na otázku, kdy a kde používat k řízení projektů software. Autor zdůrazňuje, že použití softwaru pro řízení projektů není totéž jako řídit projekt. V poslední kapitole knihy jsou shrnuty hlavní body řízení projektů probírané v celé knížce a naznačen budoucí vývoj v tomto oboru.

Integrální součástí knihy je vzorový projekt Výzkum materiálů řešený krok za krokem, na kterém jsou během výkladu ilustrována základní témata jednotlivých kapitol. Každá z kapitol je také ukončena stručným shrnutím hlavních myšlenek v ní uvedených. Demonstrace na konkrétním projektu a souhrny na koncích kapitol bodů usnadňují čtenáři pochopení problematiky řízení projektů.

Kniha se velmi dobře čte, je přehledná a nabízí poznatky ihned použitelné v praxi. Systematicky jsou v ní analyzovány situace, které se při řízení projektů často vyskytují, a je upozorňováno na obvykle se objevující chyby a možná rizika. Čtenář si uvědomí možná úskalí a poučen se jim v praxi, při řízení vlastních projektů, může snáze vyhnout. Kniha je vhodná zejména pro ty, kdo mají jen minimální zkušenosti s řízením projektů jakéhokoliv druhu a hledají vhodnou pohotovou “kuchařku”. Po jejím přečtení se dokážou lépe orientovat v každodenní spletitosti aktivit, kompromisů a překvapení, která jim praxe přináší, a dovedou snadněji hledat cestu k úspěchu. Zda výsledkem bude úspěch, nebo neúspěch, záleží na tom, jak dokážou definovat cíl projektu, naplánovat cestu k němu, motivovat a vést lidi, efektivně sledovat a ovlivňovat průběh realizace a zda budou umět uzavřít projekt ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vydání recenzovaného českého překladu knihy je záslužný a velice vítaný krok. S prohlubováním mezinárodní spolupráce je jistě žádoucí, aby i české firmy využívaly při řízení projektů mezinárodně uznávané metody a nástroje. Knihu lze doporučit každému, kdo se podílí na přípravě nebo realizaci jakéhokoliv projektu anebo se o problematiku řízení projektů zajímá. Je vhodná pro studenty jako základní učebnice i pro zkušené vedoucí projektů jako přehledná příručka. A určitě bude patřit k těm, ke kterým se vedoucí projektů budou vracet a vždy v nich najdou něco nového pro použití ve své vlastní praxi. Bohužel je však nutné konstatovat, že se český překlad knihy nevyhnul drobným překlepům a nepřesným výrazům, které by se při pečlivější práci editora jistě nemusely vyskytovat.

Petr Fiala

Inzerce zpět