Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Recenze: PROMA 2002 – Project Management

číslo 11/2003

Recenze: PROMA 2002 – Project Management

PROMA 2002 – Project Management. Sborník z odborného semináře PROMA 02. Sdružení EVIDA, Plzeň, 2002. Acta EVIDA No. 16, ISBN 80-86596-13-3, 182 stran formátu A5, cena 375 Kč.

Projektový management je velmi důležitou součástí moderního řízení. Ve špičkových světových firmách slouží jako systémový nástroj realizace strategie. Podniky světové třídy jej přitom používají pro řízení hodnototvorných i organizačních projektů. V České republice je podle většiny odborníků znalost a rozsah využití projektového managementu zatím – v porovnání se světem – na velmi nízké úrovni.

Jedním z propagátorů projektového managementu je Sdružení Evida z Plzně, které již několik let pořádá na toto téma konference. V realitě ČR má shromažďování a šíření znalostí o projektovém řízení mimořádný význam. A právě to si klade za cíl sborník příspěvků semináře PROMA 02 – Project Management, přímo navazující na předchozí sborník PROMA 01.

Publikace PROMA 02 podává dobrý přehled o nejnovějších poznatcích v oblasti projektového managementu. Ve sborníku nechybí strategický pohled ani zcela konkrétní aplikace a zkušenosti z praxe. Jsou v něm obsaženy kvalitní texty zabývající se „tvrdou„ i „měkkou„ stránkou řízení projektů. Z aplikačního hlediska jsou texty sice značně různorodé, nabízející až mozaikovité informace o možnostech i omezeních aplikace projektového managementu v mnoha různých odvětvích. Přesto však jako celek podávají velmi dobrý přehled o současném stavu v tomto ohledu v ČR.

Za důležitou je třeba považovat i skutečnost, že je zdůrazněna potřeba chápat projektový management jako součást systémového přístupu k řízení organizací všeho druhu a zároveň jako systémový přístup k návrhu a realizaci projektů. Texty ve sborníku se díky různému pozadí autorů zaměřují na pedagogickou stránku problematiky i na praxi. K zaměření sborníku na problémy praxe přispívá i příspěvek zachycující průběh a závěry panelové diskuse s názvem Potenciál projektového managementu pro praxi. Odborníci jistě ocení také několik publikovaných recenzí nejnovější literatury z oboru.

Co ve sborníku chybí, je podrobnější zmínka o softwarové podpoře v oblasti projektového managementu, přestože se tato bouřlivě rozvíjí, v poslední době zejména hlavně v podobě softwarových produktů pro řízení multiprojektového prostředí. Je však nutné podotknout, že seminář byl pouze jednodenní, a v takto krátké době není v silách organizátorů podrobně informovat o této přece jen specifické oblasti. Pravda je, že softwarové produkty jsou pouhými nástroji, které projektový management podporují, nikoliv řídí nebo realizují. V situaci, kdy mnoho manažerů nemá dostatečné znalosti o samotném projektovém managementu, není zatím účelné věnovat zvláštní pozornost nástrojům pro podporu řízení projektů. Nehledě na to, že si mnoho manažerů plete význam softwarových produktů a místo za nástroje je považují za podstatu.

Sborník PROMA 02 pro jeho pestrost a množství obsažených cenných informací a podnětů vřele doporučujeme nejen již vyhraněným odborníkům, ale i všem manažerům a studentům se zájmem o manažerskou práci, kteří zatím nemají o projektovém managementu dostatek vědomostí a cítí potřebu si své znalosti v tomto směru rozšířit.

Ing. Filip Šmída,
Hospodářská fakulta,
Technická univerzita v Liberci
(filip.smida@preciosa.com)

Inzerce zpět