Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Recenze: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

Kadlec, K. – Kmínek, M. – Kadlec, P. a kol.: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. ISBN 978-80-7418-284-6, ISBN 978-80-7418-283-9 (soubor), 584 str. KEY Publishing, s. r. o., Ostrava, 2017.

Kadlec, K. – Kmínek, M. – Kadlec, P. a kol.: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. ISBN 978-80-7418-285-3, ISBN 978-80-7418-283-9 (soubor), 611 str. KEY Publishing, s. r. o., Ostrava, 2017. 

Dvoudílná monografie má úctyhodný rozsah a široký tematický záběr. Vznikla druhým, rozšířeným a přepracovaným vydáním knihy Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Nové vydání bylo doplněno a částečně přepracováno tak, aby pokrylo aktuální témata oboru měření a regulace nejenom v potravinářství, ale v i v dalších technologických odvětvích chemického a zpracovatelského průmyslu.

Obsah prvního dílu je rozdělen do dvou částí. Část I (Úvod měření a řízení procesů) má všeobecný charakter a ve dvou kapitolách seznamuje s problematikou měření, sběru dat a řízení. Část II (Měření technologických veličin) v devíti kapitolách podrobně popisuje způsoby měření obvyklých veličin z technologické praxe: teploty, tlaku, hladiny, průtoku a proteklého množství, množství tepla, hmotnosti, vlhkosti, složení, viskozity, vodivosti, velikosti částic a pórů.

Druhý díl je rovněž členěn do dvou částí. Část III (Řízení procesů) ve svých devíti kapitolách postupně pojednává o matematických modelech a simulaci, o základech řízení výrobních procesů, regulaci a logickém řízení, o řízení vsádkových procesů, o počítačových a informačních systémech. Podrobně probírá moderní metody řízení (fuzzy množiny v řízení, umělé neuronové sítě, znalostní a prediktivní řízení) a počítačovou simulaci výrobních procesů. Část IV (Laboratorní a průmyslové aplikace měření a řízení procesů) ve třech obsáhlých kapitolách popisuje příklady měření a řízení na modelových a laboratorních stanicích, aplikace pro měření a řízení v potravinářství, biotechnologiích, v chemických a jiných výrobních technologiích.

Každý díl je vybaven svým rejstříkem, seznamem literatury, zkratek a výčtem autorů jednotlivých kapitol.

Cílem monografie je poskytnout základní znalosti z oboru měření a řízení technologických procesů. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, především studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia – studujícím nejenom v oboru chemických a potravinářských technologií. Odborníkům z praxe poslouží jako všeobecně použitelná příručka a průvodce moderní technikou automatizace. Nepochybně ji využijí i zájemci o automatizační techniku s širším profesním zaměřením a odborná veřejnost. Potřebné aktuální informace zde najdou učitelé vyučující automatizaci na různých typech škol (středních i vysokých) a jejich aktivní studenti – zejména v oboru senzoriky a měření, řídicí a regulační techniky, modelování a moderních metod řízení.

Ladislav Šmejkal