Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Recenze: Logické postupy při práci s vynálezy a vzory

číslo 5/2003

Recenze: Logické postupy při práci s vynálezy a vzory

JAKL, L.: Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v nakladatelství VŠE, Praha 2003. 118 stran, 150 Kč.

Jedním z předmětů, který je přednášen v bakalářském studiu průmyslového vlastnictví na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, je předmět logické postupy při práci s vynálezy a vzory. Tento předmět vytváří obecný vědní základ pro práci s vynálezy, užitnými a průmyslovými vzory, pro jejich hodnocení pro průmyslově právní ochranu, pro zpracování podkladů, pro jejich přihlašování, zejména však pro definování a popisování předmětů ochrany a pro výklad rozsahu udělené právní ochrany.

Přednášejícím je dlouholetý pracovník v oblasti průmyslových práv a duševního vlastnictví, autor mnoha publikací, doc. Ing. Ladislav Jakl, CSc., který pro posluchače napsal příručku pod názvem Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními. Je to záslužný čin, protože tato oblast průmyslového vlastnictví trpěla již po mnoho let nedostatkem tolik potřebné literatury. Autor vycházel ze snahy aplikovat obecné zásady logiky a užívané logické postupy, jako je analýza, syntéza, abstrakce, zevšeobecnění, porovnání, dělení a klasifikace, na postupy při práci s vynálezy, průmyslovými a užitnými vzory, ochrannými známkami a označeními původu, a to jak na postupy při vlastním dokončování vědeckovýzkumných a vývojových prací, tak na postupy při zpracování podkladů pro jejich přihlášení k právní ochraně.

Na 118 stranách autor vychází ze základního pojmu vynález, užitný a průmyslový vzor, vysvětluje zásadní logické postupy, přechází ke kategoriím jednotlivých institutů průmyslových práv, k definování vynálezů, zařízení, uspořádání věcí v prostoru a postupů a dostává se k aplikaci logiky při řízení o právní ochraně předmětů průmyslových práv. Aplikuje její zásady při vypracovávání rešerší na novost a patentovou čistotu, neboť v dosavadní praxi vzniká u těchto prací množství chyb, které jsou do značné míry způsobeny právě nedostatečnou aplikací logických postupů. Autor v závěru své dílo doplnil praktickými příklady popisů a nároků u vynálezů a užitných vzorů z oblasti chemie, mechaniky a elektrotechniky. Snažil se vytvořit alespoň určitý předpoklad, aby se vznikající rozdíl mezi rychle se rozvíjející metodologií vědeckotechnické tvůrčí práce a metodami jejího vyhodnocování a zpracování pro účely právní ochrany postupně vyrovnával.

Přes to, že publikace je určena pro posluchače tříletého bakalářského studia průmyslového vlastnictví, věřím, že by zaujala i patentové zástupce, posluchače ostatních vysokých škol technického směru a všechny, kteří přichází do styku s tvorbou přihlášek vynálezů a vzorů.

Zájemci si mohou zmíněnou knihu objednat přímo na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, Praha 10, Dubečská 900/10, na katedře průmyslového vlastnictví.

-kš-

Inzerce zpět