Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Recenze knihy Paula Thagarda Úvod do kognitivní vědy

Automa 11/2001

doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc., katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze

Recenze knihy Paula Thagarda Úvod do kognitivní vědy
Paul Thagard: Úvod do kognitivní vědy – Mysl a myšlení

Z anglického originálu Mind. Introduction to Cognitive Science, vydaného MIT Press v roce 1996, přeložil s citem pro technické detaily i jemný humor autora RNDr. Anton Markoš, CSc. Předmluvu k českému vydání napsali významní odborníci z této oblasti doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD., a prof. RNDr. Josef Kelemen, DrSc.
Vydalo nakladatelství Portál, s. r. o., Praha, v roce 2001 ve vydání prvním. Cena 299 Kč. ISBN 80-7178-445-1.

Světoznámý autor profesor Paul Thagard v současné době přednáší na Univerzitě ve Waterloo psychologii a teoretickou kybernetiku. V interdisciplinárním, rychle se vyvíjejícím oboru kognitivní vědy, studující vědomí, myšlení a inteligenci, publikoval již mnoho knih. Recenzovaná publikace je jednou z jeho nejlepších. Byla přeložena do více než deseti jazyků a stala se standardní učebnicí pro nejširší vrstvy odborníků – psychologů, filozofů, lingvistů, antropologů, matematiků, kybernetiků apod., kterým navzájem zprostředkovává velmi poutavě a srozumitelně poslední stav poznatků v těchto dílčích disciplínách. Všem těm Paul Thagard předložil nesporně srozumitelný výklad k tomu, jak porozumět principu složitých algoritmů poznávání a myšlení, a to ať už myšlení člověka nebo kybernetického systému s umělou inteligencí, existujícího ve světě umělého života. A právě to si klade za hlavní cíl i kognitivní věda.

Celá kniha je napsána velmi čtivě, srozumitelně a přehledně, s velkým množstvím příkladů. Zpracování tématu autor rozdělil do dvanácti dílčích kapitol, účelně uzavřených vždy shrnutím, otázkami k další diskusi a stručnou analýzou dalších souvisejících prací. Zde je nutné vyzdvihnout rozsáhlý patnáctistránkový výčet 285 citovaných pramenů, doplněných lektorem prof. Kelemenem, překladatelem a redakcí o související díla vydaná v českém a slovenském jazyce.

Pedagogický a didaktický význam díla: „Úvod do kognitivní vědy“ zvyšují i závěrečné inspirující poznámky ke každé kapitole. Kvalita i názornost četných ilustrujících obrázků a tabulek jsou na dobré úrovni. V závěru knihy je uveden seznam pramenů pro další studium kognitivní vědy (přehledné práce, časopisy, společnosti, konferenční materiály a hlavní stránky na internetu).

Rovněž technické parametry vydané knihy – kvalita papíru, tisku a brožovaná vazba – jsou zcela vyhovující.

Text knihy si proto jistě se zájmem přečtou a vždy něco nového a podnětného v něm najdou nejen experti v jednotlivých zmíněných oblastech, ale zejména i studenti jednotlivých disciplín, jimž bude jistě velmi užitečnou pomůckou.