Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Recenze: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice

číslo 4/2004

Recenze: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice

Úřad průmyslového vlastnictví vydal začátkem tohoto roku publikaci doc. Ing. Ladislava Jakla, CSc., Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice. Je to druhé, doplněné vydání. První vydání z roku 1999 bylo zájemci rychle rozebráno. Autor v práci využívá dosud uveřejněné literární zdroje a své vlastní poznatky, které v uplynulých letech vyjádřil v mnoha publikacích a přednáškách na odborných akcích a při výuce na vysokých školách.

Předkládaná kniha se nezabývá všemi problémy průmyslověprávní ochrany, ale převážně jen těmi, které mají vztah k evropskému systému ochrany průmyslového vlastnictví a vlivu tohoto systému na rozvoj uvedeného oboru na území České republiky. Autor si vytkl za cíl pojednat o otázkách právní ochrany vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek a označení původu výrobků, které byly a jsou značně ovlivňovány vývojem v okolním světě a v Evropě zvlášť. Publikace vývoj rekapituluje způsobem, jenž čtenáři umožňuje pochopit skutečnost, že tendence vedoucí k harmonizaci legislativy a integraci činností v oblasti průmyslověprávní ochrany se neobjevily v několika posledních desetiletích, ale své kořeny mají již v devatenáctém století.

Autor svou práci rozdělil do osmi hlavních kapitol. Po úvodu a předmětu práce následují definice základních pojmů průmyslového vlastnictví a popis vývoje právní ochrany na českém území. Dále je uveden výklad v podobě komentářů platných právních předpisů v České republice (vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, zlepšovacích návrhů, know-how a práv na označení). Následuje výklad nového zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který je vlastně prvním publikovaným komentářem k tomuto zákonu. Podobně je zpracován i komentář k zákonu č. 452/2001 Sb., o označení původu a zeměpisných označení. Oproti prvnímu vydání zde čtenář najde zpracovanou problematiku mimosoudních možností uplatnění práv z průmyslového vlastnictví (zástava průmyslových práv, úloha České obchodní inspekce, mediace, arbitráž apod.). Nově je koncipována část o mezinárodních úmluvách v oblasti průmyslového vlastnictví. Nové jsou i části o harmonizaci a integraci v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví, o vlivu tohoto procesu na vývoj v ČR a o tendencích a problémech ve vývoji evropského systému průmyslověprávní ochrany. Právě v těchto částech a v závěru knihy autor uvádí teoretické vývody, které čtenáři umožní nahlédnout do budoucnosti oboru, jemuž je publikace věnována.

Přílohy práce tvoří např. přehled mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví a přehled právních předpisů týkajících se pojednávaných otázek.

-kš-

Inzerce zpět