Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Pyrometry Keller pro průmysl, automatizaci i laboratorní využití

Divize Keller MSR německé společnosti Keller HCW GmbH patří mezi přední světové vý­robce pyrometrů, tj. bezdotykových teploměrů pro nejnáročnější účely v průmyslu i přes­né metrologické úlohy v laboratoři. Firma s více než stoletou zkušeností v tomto oboru má k dispozici široký sortiment pyrometrů a ještě širší nabídku různého příslušenství: speciální optiky, vysoce odolných chlazených krytů či krytů do výbušného prostředí, celých montážních sestav (např. pro měření teploty v pecích), převodníků pro připoje­ní k řídicímu systému a PC apod. Samozřejmostí je i pokročilý software pro konfiguraci parametrů pyrometru, sběr a export naměřených hodnot.

 

Řada pyrometrů Keller CellaTemp

Stacionární pyrometry Keller MSR řady CellaTemp jsou ideální přístroje pro velké množství měřicích úloh v těžkém i lehkém průmyslu a v laboratořích. Pyrometry této řady se díky přesným čočkám s širokopásmo­vou antireflexní vrstvou vyznačují vynikající­mi optickými vlastnostmi. V nabídce jsou jak spektrální, tak poměrové (dvoubarevné) pyro­metry pro vysoké teploty. Precizně zpracova­ná optika umožňuje bezparalaxní měření, a to i mimořádně malých detailů o velikosti až 0,1 mm. Přístroje této řady vynikají vysokou teplotní citlivost 0,1 K a značným rozsahem měřených teplot v intervalu –30 až +3 000 °C. Pyrometry neobsahují žádné pohyblivé části a jsou v podstatě bezúdržbové. Vhodné jsou pro montáž na jednoúčelové stroje, výrobní linky, lze je však použít také jako samostatné měřicí přístroje, např. k měření teploty v pe­cích nebo pro přesné měření v laboratořích. Zaostřovat je možné buď laserově, opticky nebo s pomocí vestavěné barevné videokamery s odpovídajícím videovýstupem.
 
V této řadě, která obsahuje více než 100 růz-ných pyrometrů, jsou přístroje pro měření povrchové teploty velkého množství růz­ných materiálů, tj. např. plastů, kovů (hli­ník, bronz, titan, měď, ocel), or­ganických materiálů a potravin, cementu, keramiky, grafitu, po­lovodičů, dále teploty plamene a mnoha dalších. Pyrometry jsou určeny pro měření v procesech, jako je např. zpracování plastů, pokovování, kalení, kalandrová­ní, ve slévárenství (měření teku­tých kovů), hutnictví, ve výrobě skla a keramiky apod.
 
Zajímavostí v řadě CellaTemp jsou pyrometry typu CellaTemp PM. Jde o miniaturní pyromet­ry, které jsou ideální pro použití v mimořádně stísněných podmínkách s rozsahem měřených teplot 0 až 1 200 °C s linearizovaným analogovým výstupem. Celá optika a elektronika jsou uloženy ve velmi malém pouzdru o rozmě­rech 36 × 20 × 52 mm.
 
Pyrometry Keller MSR je možné dodat včetně komplet­ní montážní sestavy. Ta může zahrnovat např. kryt do vý­bušného prostředí (Ex) nebo vzduchem či vodou chlazené kryty pro měření v prostře­dí s vysokou okolní teplo­tou včetně zdroje chladicího média a systému čištění, dále jednotky digitálních výstupů či externího displeje pro zob­razení naměřené teploty.
 
Důležitým kritériem při volbě pyrometru je také ko­munikační rozhraní, které je určeno k připojení měři­cího přístroje do současné­ho měřicího či řídicího systému. Pyrometry Keller MSR nabízejí rozhraní: Profibus, RS-485, analogové (s napěťovým nebo proudovým vý­stupem) a USB pro připojení k PC za účelem konfigurace pyrometru či vizualizace na­měřených hodnot.
 

Systém CellaCast pro měření teploty tekutých kovů ve slévárnách

V průběhu lití je nanej­výš důležité dodržet správ­nou teplotu kovu. Termo­článkový teploměr, který je ponořen do lázně s tekutým kovem, poskytuje informaci pouze o teplotě lázně, nikoliv o teplotě kovu, který je nalé­ván do licích forem. Naproti tomu měřicí se­stava s pyrometrem může sledovat a nepřetr­žitě zaznamenávat teplotu kovu přímo v oka­mžiku nalévání do formy. Při nízké či naopak příliš vysoké teplotě kovu lze proces zastavit. O průběhu lití mohou být pořizovány záznamy, které mohou být využity jako doklad o dodr­žení technologického postupu během výroby.
 
Systém CellaCast je založen na dvouba­revném pyrometru s vysokým optickým roz­lišením ve vhodném krytu, který je v přípa­dě potřeby chlazen. Použití dvoubarevného pyrometru poskytuje vysoce spolehlivé vý­sledky měření, a to i v případě přítomnosti velkého množství kouře či prachu (obvyklé ve slévárnách). Unikátní obdélníkový měři­cí spot zajišťuje odolnost systému proti po­sunu v jedné ose (např. v důsledku chvění, pohybu či otřesu měřeného materiálu), čímž se zvyšuje přesnost a opakovatelnost měře­ní. Systém CellaCast je vybaven funkcí ATD (automatická teplotní detekce) pro automa­tické spuštění měření při přítomnosti měře­ného objektu. Díky této funkci lze odstranit vliv mnoha rušivých jevů, které pak nejsou systémem zaznamenány.
 

Zastoupení na českém trhu

Společnost Keller MSR je na českém trhu zastupována firmou Workswell s. r. o. (www.workswell.cz). Přehled pyrometrů Kel­ler MSR v českém jazyce zájemci naleznou na internetových stránkách www.pyrometr.com. S výběrem pyrometru pro konkrétní úlo­hu, popř. s jeho integrací do existujícího zařízení uživatelům pomůže zkušený specialista a certifikovaný termografický diagnostik Ing. Jan Kovář, e-mail: jan.kovar@workswell.cz, tel.: +420 739 428 433.
(Workswell s. r. o.)
 

Obr. 1. Miniaturní pyrometr CellaTemp PM s linearizo­vaným analogovým výstupem (napěťovým, proudovým) a rozměry 36 × 20 × 52 mm; rozsah měřených teplot 0 až 1 200 °C

Obr. 2. Obdélníkový spot pyrometrů Keller MSR zajišťuje odolnost proti posunu v jedné ose, což je výhodné při měření teploty tekutých kovů ve slévárnách

Obr. 3. Systém CellaCast pro měření teploty tekutého kovu během odlévání; oproti měření teploty lázně pyrometrem je měřena skutečná teplota kovu před plněním formy