Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Průzkum ukázal, že nevhodný přístup k údržbě připravuje podniky o milionové částky

číslo 3/2005

Průzkum ukázal, že nevhodný přístup k údržbě připravuje podniky o milionové částky

V roce 2003 se společnost Intentia rozhodla uskutečnit první celosvětový průzkum v oblasti správy výrobních prostředků (EAM – Enterprise Asset Management). Studie zkoumala přístup k vykonávání údržby v několika odvětvích, např. v potravinářském, farmaceutickém, chemickém či zpracovatelském průmyslu, v oblasti infrastruktury a veřejných služeb a energetiky. V závěru loňského roku společnost uveřejnila výsledky srovnávací studie za rok 2004. Tyto výsledky ukazují, že nevhodný přístup k údržbě způsobuje podnikům zbytečné ztráty a omezuje možnosti zvyšování jejich zisku. Podle společnosti Intentia odhalují výsledky studie znepokojující rozpor mezi nazíráním podniků na možný přínos preventivní údržby a skutečným objemem finančních prostředků určených na tyto účely. Mnoho podniků tak promarňuje jednu z dosud nevyužitých možností, jak zásadně a přímo ovlivnit svůj hospodářský výsledek.

Otázka přitom již nezní, zda se vyplatí investovat do preventivní údržby, ale zda si podniky vůbec mohou dovolit do preventivní údržby neinvestovat.

Přes 85 % dotázaných souhlasilo s tvrzením, že preventivní údržba zvyšuje výrobní kapacitu podniku, a téměř dvě třetiny respondentů potvrdily, že jim preventivní údržba poskytla konkurenční výhodu na trhu. Skutečnost je však taková, že podíl celkových prostředků vynaložených na údržbu se u většiny firem pohybuje pod úrovní 10dvě třetiny podniků vyčleňují na preventivní účely méně než polovinu svého rozpočtu na údržbu.

Více než polovina dotázaných přitom uvedla, že jejich roční výrobní ztráty způsobené výpadky strojů a zařízení přesahují padesát tisíc dolarů. Některé podniky dokonce počítají své ztráty na miliony. Téměř sedm procent respondentů uvedlo, že průměrné roční výrobní ztráty způsobené výpadky zařízení převyšují jeden milion dolarů.

Podle názoru společnosti Intentia jsou tyto údaje ještě podhodnocené, protože mnoho podniků plně nedoceňuje dodatečné náklady z prostojů, případné likvidace zmetkových výrobků, ze ztráty zákazníka, vyšších jednotkových cen, vyšší výrobní režie atd.

„Podniky jsou dnes pod stále silnějším tlakem dodávat více zboží či služeb za méně peněz, jejich zdroje a rozpočty jsou přitom omezené. Oblasti jako preventivní údržba, analýza kritických míst a cílená diagnostika přitom patří mezi těch několik málo oblastí, kde je možné dosáhnout zlepšení a zásadně ovlivnit ziskovost podniku,„ říká Brian Dunks, ředitel pro řešení EAM společnosti Intentia.

„Pro mnoho podniků má strategie plánované údržby zásadní význam, protože omezuje riziko prostojů v důsledku výpadku zařízení, zaručuje splnění požadavků na bezpečnost a zajišťuje plynulost výroby a plnou disponibilitu podniku, a tedy maximalizaci produktivity a ziskovosti,„ dodává B. Dunks.

Podle společnosti Intentia je zásadním problémem to, že mnoho podniků pokládá prostředky vynaložené na údržbu za náklad spíše než za investici do podnikání.

„I přes to, že podniky vědí, že poruchy či opotřebení zařízení jsou významným faktorem snižujícím ziskovost, pracují mnohé stále podle zásady opravíme to, až se to porouchá, místo aby více usilovaly o předcházení haváriím. Některé firmy si ještě stále neuvědomují, jak velkým přínosem pro ně může být plán preventivní údržby,„ vysvětluje B. Dunks.

Strategie „následné léčby„ přitom nemusí být nutně špatná. Některé podniky, zejména z oblasti energetiky a veřejných služeb, se spoléhají na redundanci a zálohování zařízení více než na preventivní údržbu. Nicméně pro firmy s velkým tlakem na snižování nákladů nebo se zvýšeným důrazem na bezpečnost a nepřetržitost provozu (např. farmaceutické a chemické podniky) je důležité identifikovat možnosti úspor, které může jednoduchá strategie preventivní údržby poskytnout.

Hlavní činitele bránící změnám jsou podle společnosti Intentia tyto:

  • Chybějící podpora managementu. Nedostatečné pochopení rozhodujících manažerů pro otázky údržby je stále větším problémem; oproti výsledkům studie z předchozího roku vzrostlo o osm procent. Tento trend je charakteristický především pro velké podniky.

  • Finanční důvody. Nedostatek finančních prostředků uvádí jako hlavní důvod 20ých. Rovněž chybná rozhodnutí v oblasti tvorby kapitálu byla uváděna jako činitel bránící rozšíření metod údržby.

  • Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Mnozí respondenti uváděli jako jeden z důvodů i chybějící lidské zdroje.

Bližší informace o průzkumu lze najít na webové stránce http://www.intentia.com/www/resource.nsf/pub/EAMSurvey2004summary.pdf/$FILE/EAMSurvey2004summary.pdf

(Intentia CZ)