Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průzkum energetické účinnosti německých výrobních podniků

V Německu byl poprvé proveden dotazní­kový průzkum mezi výrobními podniky, který zkoumal jejich přístup k energetické účinnosti. Počítá se s tím, že se průzkum bude opakovat každého půl roku. Výsledky průzkumu, uve­řejněné 20. prosince 2013, ukázaly tři problé­my související s energetickou účinností v německém průmyslu: příliš malé investice, příliš velké požadavky na návratnost a příliš nízké rozpočty. Průzkum energetické účinnosti usku­tečnil a vyhodnotil Ústav pro energetickou účinnost ve výrobě (EPP – Energieeffizienz in der Produktion) Univerzity Stuttgart ve spo­lupráci s dalšími třemi subjekty: Spolkovým svazem německého průmyslu (BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie), Německou energetickou agenturou (DENA – Deutschen Energie-Agentur) a TÜV Rheinland.

 
Investice do energetické účinnosti jsou často velmi rentabilní. Většina dotazovaných podniků však dosud nemá pevný rozpočet na opatření vedoucí k lepší energetické účin­nosti, navzdory tomu, že si jejich manažeři uvědomují význam a hospodářský potenciál těchto opatření. Vyhodnocení dotazníkového průzkumu ukazuje, že podniky, které hospo­daří na základě celkových nákladů na vlast­nictví (TCO – Total-Cost-of-Ownership), in­vestují do úsporných opatření mnohem více než podniky, které dbají jen na svou roč­ní bilanci.
 
Nový průzkum poskytuje srovnávací úda­je z výrobních podniků, které zprostředkují politikům a veřejnosti obrázek o energetické účinnosti v německých výrobních podnicích. Z těchto údajů lze odvodit aktuální požadav­ky na výzkum. Krátký dotazník je zaměřen na tři oblasti:
  • aktuální a budoucí význam energetické účinnosti pro daný podnik,
  • právě realizované a plánované investice v oblasti energetické účinnosti daného pod­niku,
  • dosažené a plánované úspory energie v da­ném podniku.
V tomto prvním průzkumu byly zpraco­vány údaje z přibližně 80 vybraných podniků různých odvětví. Hlavně byly zkoumány pod­niky, které se energetickou účinností intenziv­ně zabývají, a také ty, které již např. zaved­ly řízení spotřeby energie. EEP počítá s tím, že databáze bude každý půlrok rozšiřována.
 
Výsledky průzkumu ukázaly, že energetic­ká účinnost je významným tématem ve všech odvětvích. Jen 15 % dotazovaných podniků uvedlo, že pro ně má energetická účinnost jen nepatrný význam, zatímco 42 % považuje toto téma za velmi významné. Více než polo­vina podniků (54 %) počítá s tím, že význam úspor energie ještě vzroste.
 
Investice do zvyšování energetické účin­nosti nejsou však nijak závratné. Významná část dotazovaných podniků (64 %) vynaklá­dá na zlepšení energetické účinnosti nejvýše 5 % celkových investic. Přes tyto nevelké in­vestice počítají podniky ve všech odvětvích s klesající spotřebou energie.
 
Ve všech odvětvích je požadována návrat­nost investic do energeticky účinných strojů průměrně 30 měsíců. To je ale neúměrně krát­ká doba. Prodloužením návratnosti by mohly vzrůst investice do úsporných opatření i do­sahované zisky.
 
Velká většina podniků (86 %) je obeznáme­na s tím, jakými přístupy mohou zvýšit energe­tickou účinnost, ale 90 % podniků nemá pev­ný rozpočet na realizaci úsporných opatření.
 
Do budoucnosti chce 80 % podniků snížit spotřebu energie nejvýše o 5 % a jen 4 % chtě­jí dosáhnout snížení o více než 10 %. Přesto­že tedy podniky dobře vědí, že zlepšení ener­getické účinnosti je perspektivní, jsou jejich aktivity v tomto směru omezené a jejich cíle nejsou dostatečně ambiciózní. Podrobnosti o zmiňovaném průzkumu lze získat na www.eep.uni-stuttgart.de.
(ev)