Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průzkum ČNOPK: firmy často neznají kompetence výzkumných institucí

Mnoho firem v České republice, pro které je důležitý výzkum a vývoj, nezná nabídku služeb vysokých škol a výzkumných institucí nebo ji zná jen velmi málo. Vyplývá to z výsledků průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), který probíhal v období 24. dubna až 11. května 2014 mezi 257 firmami. Otázky tohoto průzkumu se zaměřovaly na spolupráci mezi hospodářskou sférou a výzkumem. Z průzkumu je dále patrné, že 90 % firem spolupracujících s vysokými školami a výzkumnými zařízeními investuje do vzájemné spolupráce vlastní prostředky. Státní podpůrná opatření, konkrétně dotační programy Technologické agentury ČR (TA ČR), využívá téměř polovina a tzv. inovační vouchery1) necelá čtvrtina respondentů.

 
S vysokými školami a výzkumnými institucemi spolupracuje zhruba 60 % zúčastněných firem. Ze zbývajících 40 % respondentů považuje jedna pětina za nákladné a nehospodárné se vůbec o možnostech případné spolupráce informovat. Jak ukazuje graf na obr. 1, pouze čtvrtina firem, které s vysokými školami a výzkumnými institucemi již spolupracují, hodnotí přístup k těmto informacím jako jednoduchý. „Mnoho firem, které poptávají technologie, má nedostatečný přehled o kompetencích českých výzkumných institucí. Důvodem je to, že samy výzkumné instituce velmi málo propagují své kompetence v oblasti výzkumu a vývoje na trhu a zřídka samy spolupráci vyhledávají. Silnější marketingové zaměření by určitě podpořilo transfer technologií i rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje,“ popisuje aktuální situaci v České republice prezident ČNOPK Rudolf Fischer.
 
Prostor pro zlepšení by se našel také v nabídce současných patentů vysokých škol a výzkumných institucí. Téměř polovina již spolupracujících podniků ji neshledává natolik atraktivní, aby za ni byla ochotna platit (obr. 2). Pouze 4 % respondentů jsou se současným portfoliem spokojena.
 
Více než třetina podniků při spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi narazila na právní nejasnosti či další problémy. S jakými problémy se setkávají, ukazuje tab. 1.
 

Firmy uvítají návod na spolupráci firem a výzkumných institucí

Značná část respondentů (73 %) by uvítala zveřejnění vzorových smluv příslušnou státní institucí jak pro zakázkový a kolaborativní výzkum, tak i pro odborné posudky a studie. „Pro nás, stejně jako pro více než dvě třetiny dotázaných firem, by byl velmi užitečný jednoduchý návod pro spolupráci firem a výzkumných zařízení, který by byl založen na praktických zkušenostech zúčastněných aktérů a nebyl by jen dílem úředníků,“ dodává Marcel Páter, obchodní ředitel firmy Schunk Praha, která je prémiovým partnerem letošního tématu roku ČNOPK.
 

Novinky v úlevách na dani

Většina firem není obeznámena s tím, že může žádat o úlevu na dani za výdaje na nákup externích výsledků výzkumu veřejných vysokých škol a výzkumných organizací. Postup žádání o daňové úlevy za výzkumné, vývojové a inovační aktivity označuje 55 % respondentů za bezproblémový. Z těch, kteří považují tento postup za problematický, uvedlo 70 % jako důvod příliš vysokou administrativní náročnost a 47 % postrádá jednoznačnou definici těch aktivit, za které lze úlevu na dani žádat. „Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že proces podání žádosti o daňové úlevy je velmi obsáhlý a ne vždy zcela jasný a je zároveň spojen s velkou administrativní zátěží. Přesto se nám doposud úspěšně dařilo překonat všechny překážky,“ dodává Dr. Wolfram Motz, jednatel společnosti MBtech Bohemia, prémiový partner tématu roku. Mnohé firmy také neznají důležité legislativní změny – 60 % již spolupracujících firem neví o tom, že od roku 2014 je nově možné žádat o úlevu na dani i za výdaje na nákup externích výsledků výzkumu veřejných vysokých škol a výzkumných organizací, jsou-li vázány na daný výzkumný či vývojový projekt.
 
Průzkum se uskutečnil v rámci tématu roku ČNOPK Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost.
(ev)
 
Obr. 1. Je z vašeho pohledu jednoduché zjistit, jaké služby a know-how v oblasti výzkumu a vývoje mohou vysoké školy a výzkumné
instituce firmám nabídnout? (na otázku odpovídaly pouze firmy, které již s výzkumnými institucemi spolupracují)
Obr. 2. Nabízejí dle vaší zkušenosti české vysoké školy a výzkumné instituce atraktivní portfolio patentů, za které by byly podniky ochotny zaplatit?
Obr. 3. Je vám známo, že od roku 2014 je nově možné žádat o úlevu na dani i za výdaje (náklady) na nákup externích výsledků výzkumu
veřejných vysokých škol a výzkumných organizací? (zdroj: ČNOPK)
Tab. 1. S jakými problémy se setkávají firmy, které s výzkumnými institucemi spolupracují? (Možno uvést více odpovědí.)
 

1) Inovační voucher – finanční nástroj především k vyzkoušení spolupráce mezi podnikatelským a akademickým sektorem. Za prostředky z regionálních nebo evropských rozpočtů si podniky u výzkumných institucí nakupují znalosti či služby, a to zejména v podobě řešení konkrétních inovačních projektů, měření, analýz, zpracování studií a závěrečných zpráv, návrhů prototypů apod.