Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Průtokoměry pro náročné měřicí úlohy

Začlenění společnosti Heinrichs do skupi­ny Kobold přineslo do její nabídky univerzál­ní Coriolisovy průtokoměry, které jsou schop­ny měřit jak hmotnostní průtok a hustotu, tak i objemový průtok.
 

Coriolisovy průtokoměry řady TM

 
Průtokoměry řady TM zaujmou tím, že nabízejí mnoho možností nastavení podle individuálních po­třeb zákazníka, což umožňuje měřit i v nejtěžších metrologických úlo­hách. Průtokoměrem, který se řadí k největším svého druhu na světě, lze spolehlivě měřit průtok 2 200 t/h při jmenovité světlosti potrubí až 400 mm. Proto jej lze použít i pro mimořádně velké průtoky plynů nebo kapalin. V mnoha případech se tak lze vyhnout nutnosti rozdělit jedno potrubí do dvou nebo více větví.
 
Kromě běžných komerčních ma­teriálů, jako jsou korozivzdorná ocel a Hastelloy, si může zákazník objed­nat i průtokoměry z monelu, niklu, tantalu, titanu nebo zirkonia. Měření velmi agresivních médií v chemic­kém průmyslu proto nepředstavuje žádný problém. Mimořádně tlusto­stěnné provedení a robustní kryt odo­lají tlaku až 90 MPa a teplotě do +260 °C. Průtokoměry nevyžadují korekci měřené hod­noty při vysokých tlacích (nevzniká Bour­donův efekt). Měřicí jednotky nejsou citli­vé na vibrace.
 
K dispozici jsou mnohá procesní připoje­ní. Snímače vykazují přesnost ±0,05 % z mě­řené hodnoty, jsou velmi spolehlivé a vzhle­dem k mimořádné stabilitě v čase není nutné je kalibrovat. Tím se šetří provozní náklady.
 
Zvláštním rysem průtokoměrů řady TM je bohaté příslušenství. Za příklad lze zvolit ohřívací systém, který zaručí požadovanou teplotu média při průchodu měřicím senzo­rem. Měření průtoku médií, jako jsou asfalt, bitumen nebo síra, proto pro průtokoměry TM není problém.
 
Pro připojení k řídicím systémům jsou k dispozici komunikační protokoly HART®, Profibus-PA a Modbus RTU. Zvláště je třeba zmínit schválení převodníku UMC3 podle ATEX pro teplotu okolí do +80 °C.
 

Tantalové průtokoměry

 
Společnost Heinrichs nikdy ne­podceňovala problémy a ví, že bez­pečnost provozu závisí na spolehli­vosti měřicích přístrojů. S tantalem firma pracuje již více než dvacet let a její technici vědí, jak se tento materiál chová. Fyzikální vlastnos­ti tantalu jsou odlišné od vlastností jiných běžně používaných materiá­lů. Bez pečlivého návrhu může do­jít k posunu nuly nebo k ovlivnění časové stability průtokoměru. Prů­tokoměry se vyrábějí z čistého tan­talu, ne ze slitin. To poskytuje záru­ku jejich dlouhodobé spolehlivosti. Přístroje lze použít k měření vyso­ce agresivních médií, odolávají pro­vozním teplotám až +180 °C.
 
Díky svým zkušenostem vyvi­nula firma Heinrichs takové prove­dení, které je hmotnostně i rozmě­rově shodné s přístroji z běžných materiálů a lze je začlenit jako jednu z variant celé pří­strojové řady (obr. 1).
 
Obr. 1. Tantalový hmotnostní průtokoměr Heinrichs