Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průmyslové vážicí systémy RVS Chodov – vlastnosti, použití

číslo 11/2002

Průmyslové vážicí systémy RVS Chodov – vlastnosti, použití

Firma Regulace-Váhy-Systémy, spol. s r. o., Chodov se zabývá vývojem, výrobou a instalací měřicích a řídicích systémů v průmyslu – zejména v oblastech vážení, měření velikosti materiálových toků, dávkování sypkých materiálů a měření průtoků kapalin. V článku budou uvedeny některé příklady z její nabídky.

Kontinuální vážení – pásové váhy
Systém pásové váhy je tvořen jednopražcovou vážicí stolicí s tenzometrickým snímačem, měřičem rychlosti pásu (obr. 1) a elektronickou vyhodnocovací jednotkou.

Obr. 1.

Vážicí stolice je součástí pásového dopravníku. U pásových vah montovaných do nových pásových dopravníků lze dosáhnout přesnosti vážení až 0,5 % z rozsahu. Výhodou konstrukce vážicí stolice je to, že ji lze dodatečně vestavět i do již provozovaného dopravníku – v podstatě jakéhokoliv. Dosahovaná přesnost vážení je v tomto případě závislá na technickém stavu dopravníku a na způsobu napínání pásu. V praxi je zpravidla dosahováno přesnosti do 2 % z rozsahu vážení. Rychlost pásu se měří pomocí snímacího kolečka a rotačního inkrementálního čidla. Rychlost posuvu pásu je měřena s přesností 0,1 %.

Pásové váhy jsou dodávány ve dvou variantách. První varianta jsou autonomní váhy s možností snímat a vyhodnocovat kromě výstupu z vážicí stolice i některé další parametry související s vážením – např. výstupy čidel signalizující naplnění nebo vyprázdnění zásobníků váženého materiálu apod. Na jejich základě lze rovněž generovat řídicí signály, např. pro otevření nebo zavření zásobníků, proudovými výstupy lze řídit měnič frekvence pohonu pásu apod. K řídicí jednotce váhy je možné připojit počítačovou tiskárnu. Všechny komponenty jsou součástí komplexní dodávky.

V první variantě jsou dodávány pásové váhy v modifikacích technologická váha, dávkovací váha a pásový podavač. Všechny varianty vážicích systémů v uživatelském režimu zobrazují okamžitý přepravní výkon, provádějí sumaci hmotnosti prošlého materiálu, umožňují poloautomatické nulování (tárování), uživatelskou kontrolu váhy závažím a mají mnoho dalších funkcí užitečných pro obsluhu. U technologické váhy jsou k dispozici analogové výstupy (proudové smyčky), použitelné např. k ovládání dávkovaní příměsí k základnímu váženému materiálu v závislosti na okamžitém přepravním výkonu dopravníku.

Dávkovací pásová váha kromě již uvedených funkcí umožňuje zadat hmotnost materiálu – dávky. Po projití zadané dávky pásovou váhou je pásový dopravník automaticky zastaven. To je výhodné při nakládání vagonů, lodí a nákladních aut. Také pásový podavač lze dodat v provedení, které dovoluje zadat požadovanou střední hodnotu velikosti materiálového toku (přepravního výkonu). To je regulováno spojitým zpětnovazebním řízením buď rychlosti posuvu pásu, který tvoří uzávěr zásobníku, nebo řízením jiného typu uzávěru zásobníku. Pásové podavače se obvykle používají tam, kde je třeba mísit dvě nebo více komponent ve stanoveném hmotnostním poměru nebo kde je požadavek řídit a stabilizovat množství materiálu vstupujícího do technologie.

Druhá varianta využívá sestavu pásové váhy jako inteligentní senzor velikosti materiálového toku. Umožňuje pomocí průmyslové sběrnice připojit až šestnáct lokálních řídicích jednotek vah k řídicímu PC. Jím lze monitorovat a řídit složitější technologické celky. Sestava je dodávána včetně aplikačního programového vybavení pro PC, které archivuje průběh vybraných veličin v čase. Programové vybavení poskytuje možnost zpětně analyzovat průběh pracovních směn. Analýza je prováděna zpravidla na počítači, který je obsluze technologie nepřístupný. Umožňuje např. zpětně stanovit přesný čas výskytu výpadků v materiálovém toku a dobu jejich trvání. Takové systémy se osvědčily jako účinný prostředek k zajištění technologické kázně.

Diskontinuální vážení
Diskontinuální vážicí systémy dodávané RVS tvoří váhové zásobníky, váhy pod skipovými zásobníky, váhy pro navažování přísad (např. do betonových směsí). Jsou určeny pro šaržové navažování sypkých materiálů v betonárnách, kaolínkách, výrobnách krmných směsí apod.

Vážicí systémy RVS určené pro betonárny umožňují řídit navažování komponent betonové směsi. Pro vážení písku, štěrku a kameniva se zpravidla používá vážení celého pásového dopravníku, který je umístěn pod zásobníky. Váhy na cement, vodu, plastifikátory a barvy jsou konstruovány s využitím moderních typů snímačů zatížení, které napomáhají zjednodušit mechanickou část vah. K řídicí jednotce lze spolu s analogovými výstupy snímačů zatížení připojit i impulsní výstupy dvou průtokoměrů.

Vážicí systémy betonáren mohou pracovat v poloautomatickém nebo automatickém režimu. Poloautomatický vážicí a řídicí systém je levnější variantou určenou pro menší betonárny. Je založen pouze na řídicích jednotkách RVS. Rozváděč s jednotkami je zpravidla umístěn v blízkosti technologie. Řídicí jednotky umožňují zadávání, jednoduchou editaci a uložení až osmi receptur s až osmi položkami. Jednotlivé pracovní cykly míchacího zařízení jsou startovány obsluhou z panelu řídicích jednotek.

V sestavě automatického řídicího systému jsou řídicí jednotky připojeny k řídicímu počítači (PC), který je umístěn ve velínu. Dodávané programové vybavení se používá pro zadávání, editaci a uložení až 99 receptur. Pracovní cykly míchacího zařízení jsou startovány z PC. Průběh pracovních cyklů a stav technologie jsou zobrazovány na monitoru počítače. Automatický systém umožňuje zvýšit výkon míchacího zařízení řetězením a překrýváním pracovních cyklů. Informace o každém pracovním cyklu je archivována na disku PC.

Elektronické vyhodnocovací a řídicí jednotky
Elektronika systémů vah je založena na mikropočítačové jednotce. Ta je doplňována přídavnými moduly a aplikačním programovým vybavením modifikovaným podle individuálních požadavků zákazníků. Řídicí jednotka vah je vybavena omyvatelným čelním panelem s klávesnicí s 32 tlačítky. K zobrazení aktuálního stavu měřených veličin je použit aktivní fluorescenční displej se dvěma řádky po dvaceti znacích. Výška znaků 9,5 mm zaručuje dobrou čitelnost ze vzdálenosti několika metrů. Jas displeje je nastavitelný ve třech stupních.

Řídicí jednotka má uživatelský a servisní režim činnosti. Uživatelský režim může být na přání zákazníka rozdělen na skupinu funkcí, které jsou zcela k dispozici obsluze, a na funkce blokované klíčkem – např. zadávání velikosti dávek, zadávání receptur apod. Servisní režim je přístupný pouze výrobci nebo servisnímu technikovi proškolenému výrobcem. V servisním režimu lze zadávat konstanty vážení, seřizovat vnitřní hodiny apod. Všechny veličiny zadané do jednotky jsou ukládány do zálohované paměti CMOS, veličiny zadávané v servisním režimu jsou navíc ukládány do paměti EEPROM a jsou obsluhou v podstatě nezničitelné. Po výpadku napájení se jednotka vrací do stavu před vypnutím. Aplikační programové vybavení pro řídicí a vyhodnocovací jednotky je vždy vyrobeno tak, aby obsluha vážicího zařízení byla jednoduchá, interaktivní a nevyžadovala zvláštní zaškolování uživatele.

Závěr
Deset let existence firmy RVS Chodov, spol. s r. o., představuje desítky spolehlivě fungujících vážních systémů v kamenolomech, pískovnách, ve stavebnictví, v chemickém i potravinářském průmyslu. Zkušenosti získané při jejich instalaci, provozu a servisu umožňují uspokojit stále náročnější požadavky zákazníků v oblasti průmyslového vážení a automatického řízení technologických procesů.

Václav Koucký,
RVS, spol. s r. o., Chodov

Regulace-Váhy-Systémy, spol. s r. o.
Vančurova 504
357 35 Chodov
tel.: 602 278 444
fax: 352 667 749
e-mail: rvs@rvs.cz
http://www.rvs.cz

Inzerce zpět