Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Průmyslové roboty překonávají všechny rekordy

Po více než padesáti letech od prvního použití ve výrobě pokračují průmyslové roboty ve své úspěšné historii a jejich prodej ve světě překonává všechny rekordy. Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou každoročně zpracovává a publikuje statistické oddělení mezinárodní federace robotiky IFR (International Federation of Robotics).

 
Podle zprávy World Robotics 2014 – Industrial robots (IFR Statistical Department, září 2014) se ve světě v roce 2013 prodalo téměř 179 000 průmyslových robotů, což je asi o 12 % více než v roce 2012, a podle přicházejících objednávek lze reálně předpokládat, že letos by se mohl počet průmyslových robotů prodaných ve světě přiblížit k magické hranici 200 000 jednotek (obr. 1).
 

Významný růst prodeje ve všech regionech

Prodej průmyslových robotů dosáhl v roce 2013 nové rekordní úrovně v Asii a oblasti Pacifiku, v Americe a v Africe. V Asii, Austrálii a na Novém Zélandu bylo celkem prodáno téměř 100 000 nových robotů, což je o 18 % více než v roce 2012. Počet průmyslových robotů prodaných v Evropě v roce 2013 meziročně vzrostl o 5 % na více než 43 000 a téměř dosáhl dosud rekordní úrovně z roku 2011. Prodej robotů v Americe narostl v roce 2013 meziročně o 8 % a při dodávce celkem více než 30 000 jednotek. V Africe bylo v roce 2013 prodáno více než 700 průmyslových robotů, tedy o celých 87 % víc než v roce 2012.
 
Z hlediska objemu ročního prodeje je zemí s největším a také nejrychleji rostoucím trhem s průmyslovými roboty ve světě Čína. Údaje od čínských výrobců robotů byly do statistického přehledu IFR zahrnuty poprvé. V roce 2013 bylo v Číně prodáno celkem téměř 37 000 průmyslových robotů. Podle informace Sdružení čínského průmyslu robotů CRIA (China Robot Industry Alliance) jen samotní čínští výrobci instalovali přibližně 9 000 nových robotů. Objem jejich dodávek tak byl téměř třikrát větší než v roce 2012. Zahraniční výrobci robotů dosáhli v Číně v roce 2013 meziročního nárůstu prodeje o 20 %. Mezi roky 2008 a 2013 zde celkový prodej průmyslových robotů meziročně rostl v průměru o 36 %. Jistě není bez zajímavosti, že každý pátý robot prodaný ve světě v roce 2013 byl instalován v Číně.
 

Na čtyři země připadá téměř polovina světového prodeje robotů

Prodej průmyslových robotů ve světě je ale velmi nerovnoměrný. V roce 2013 např. celkem připadalo 50 % světového prodeje (89 000 jednotek) na pouhé čtyři země (Japonsko, USA, Korea a Německo). Japonsko sice bylo v roce 2013 po Číně druhým největším odbytištěm, ale stále je s velkým odstupem zemí s největším počtem průmyslových robotů v provozu – s více než 300 000 provozovaných robotů jde o nejvíce robotizovanou zemi na světě. Japonsko je ale také zemí s největší výrobou robotů. Více než polovina průmyslových robotů prodaných ve světě v roce 2013 byla vyrobena japonskými společnostmi. V roce 2013 prodej průmyslových robotů v Japonsku poklesl o 9 % na asi 26 000 jednotek, především v důsledku omezení investic v automobilovém a elektronickém průmyslu. Přitom ale export japonských robotů v tomto roce vzrostl.
 
Počet robotů instalovaných každoročně v USA trvale roste. V roce 2013 vzrostl o 6 % na rekordní úroveň téměř 24 000 jednotek za rok, přičemž průměrné meziroční tempo růstu za posledních pět let je 12 %. Hnací silou tohoto růstu byla rychle pokračující automatizace výroby podporovaná snahou posílit americký průmysl na světových trzích a udržet výrobu doma, a v některých případech dokonce přivést do země zpět výrobu, která byla před lety přesunuta do zemí s menšími náklady v zámoří.
 
Prodej robotů v Jižní Koreji vzrostl v roce 2013 o 10 % na více než 21 000 jednotek, zejména díky větším investicím v automobilovém průmyslu. Naopak elektronický průmysl, který je hlavním odběratelem průmyslových robotů v Koreji, nakoupil v roce 2013 robotů méně.
 
Trh s průmyslovými roboty v Německu zaznamenal v roce 2013 nárůst počtu o 4 % oproti roku 2012 při překročení hranice 18 000 zakoupených jednotek, což je zatím druhá nejvyšší úroveň prodeje zaznamenaná v Německu. Mezi roky 2008 a 2013 prodej průmyslových robotů v Německu rostl meziročně v průměru o 4 %, hlavně v důsledku větších investic v automobilovém průmyslu.
 
Situaci v uvedených zemích přehledně ukazuje obr. 2. Počty zakoupených průmyslových robotů v roce 2013 meziročně narostly také v dalších asijských zemích, např. na Tchaj-wanu, v Indii nebo v Indonésii. Růst opět začaly také důležité evropské trhy v Itálii a Španělsku. Rovněž trvale rostou roční počty instalací nových robotů v zemích střední a východní Evropy, v Mexiku a v Kanadě. Za očekáváním naopak v roce 2013 zůstal prodej průmyslových robotů v Brazílii.
 

Hlavní hnací silou růstu je tradičně automobilový průmysl

Největší zásluhu na rychlém růstu prodeje průmyslových robotů má automobilový průmysl, kde investice do robotiky v letech 2010 až 2013 celosvětově meziročně rostly o 22 % za rok a který je považován za nejvýznamnějšího inovátora výrobní techniky a technologie (obr. 3).
 
V roce 2013 dodávky průmyslových robotů do automobilového průmyslu vzrostly oproti roku 2012 o 5 % na rekordní počet 70 000 jednotek, což je asi 40 % světové produkce a znamená to nárůst prodeje oproti roku 2010 o téměř 80 %. Největší podíl na nárůstu měly Čína, Německo a Spojené státy. Skvělé výsledky zaznamenal také elektrotechnický a elektronický průmysl, do kterého bylo v roce 2013 ve světě dodáno rekordních téměř 35 000 nových robotů. Robotům se dařilo i v kovozpracujícím a strojírenském průmyslu, kam bylo v roce 2013 prodáno více než 16 000 jednotek. Investice do průmyslových robotů mezi roky 2010 a 2013 poměrně hodně vzrostly v gumárenské a plastikářském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ovšem v absolutním vyjádření jde o počty nových jednotek celkem malé. Z některých průmyslových odvětví uvádějí výrobci robotů nárůst počtu zákazníků, ovšem jen s velmi malými počty zakoupených jednotek.
 
Hlavní příčinou trvale rostoucího zájmu výrobní sféry o průmyslové roboty je zejména prudký rozvoj automatizace výrobních procesů podporovaný několika faktory. Požadovaná větší energetická účinnost výrobních kapacit a zavádění nových konstrukčních materiálů, např. uhlíkových kompozitů, vyžadují nové, efektivnější výrobní postupy. Aby obstáli v tvrdé světové konkurenci, potřebují výrobci výrobní postupy zajišťující vysokou produktivitu práce a stále vyšší a rovnoměrnou kvalitu. Rychle rostoucí spotřebitelské trhy vyžadují k uspokojení aktuální poptávky neustálé posilování výrobních kapacit. Zkracující se doba trvání životního cyklu a rostoucí druhová rozmanitost produktů vyžadují flexibilní výrobní zařízení snadno a rychle adaptovatelná podle aktuálních požadavků trhu. A toto všechno pomáhají řešit roboty, jež navíc zlepšují pracovní podmínky, protože přebírají rizikové, monotónní a špinavé činnosti, které jsou pro člověka nevhodné až nebezpečné.
 

Roboty nové generace mají šanci proniknout k novým zákazníkům a do nových oblastí použití

Sdružení IFR očekává, že nová generace snadno ovladatelných robotů vhodných k začlenění do běžných výrobních linek vzbudí zájem mnoha nových zákazníků a otevře robotům široké možnost použití v mnoha nových typech úloh. Významným příkladem tohoto trendu je možnost přímé spolupráce člověka s robotem na společném pracovišti. Roboty pracující společně s dělníkem v továrně nebo třeba v nevýrobním sektoru musí být schopny porozumět podobným instrukcím, jaké si předávají lidé hlasem, gesty, grafikou aj., a musí být modulárně konfigurovatelné. Poté mohou robot naprogramovat a začlenit do konkrétního technologického procesu i osoby bez zvláštního vzdělání a bez zkušenosti s použitím robotů. Hlavním problémem v této oblasti je zajistit bezpečnost personálu, protože robot často pracuje těsně vedle dělníka bez jakékoliv ochranné mříže. Roboty v lehkém provedení s integrovaným systémem optického navádění, digitálním zpracováním obrazů a inteligentní senzorikou, které se vyznačují vysokou mírou adaptability na své okolí, již byly vyvinuty a jsou stále zdokonalovány. Na mezinárodní úrovni v organizaci ISO jsou v současné době zpracovávány technické specifikace podmínek pro přímou spolupráci člověka s průmyslovým robotem, které zaručí požadovanou nejvyšší úroveň bezpečnosti.
 

Díky robotizaci vznikají nová pracovní místa

Nejnovější výzkumy boří falešný mýtus, že automatizace ohrožuje pracovní místa, a dokazují pravý opak. Podle analýzy Positive Impact of Industry Robots on Employment (Pozitivní dopad průmyslových robotů na zaměstnanost) zpracované podle zadání od IFR londýnskou firmou Metra Martech Ltd. v listopadu 2011 a aktualizované v lednu 2013 dává každý robot uvedený do provozu současně vzniknout odhadem třem až pěti novým pracovním místům. V souvislosti se zaváděním průmyslových robotů tak mezi roky 2008 a 2011 vzniklo např. v elektronickém průmyslu ve světě nejméně 80 000 nových pracovních míst a při očekávaném dalším rozšíření průmyslových robotů vznikne v daném odvětví ve světě dalších nejméně 110 000 nových pracovních míst. Roboty dokážou vykonávat mimořádně rychle, přesně a nepřetržitě i náročné, únavné a nebezpečné činnosti s produktivitou, jaké nelze jiným způsobem dosáhnout. Současnou světovou poptávku po inteligentních telefonech, počítačích, hracích konzolách a nejnovější generaci špičkové elektroniky lze uspokojit jenom při vrcholně automatizované výrobě založené na využití výkonných robotů. Poptávka po pracovnících je přitom tažena snahou výrobců elektronických komponent a zařízení a jejich subdodavatelů co nejlépe uspokojit zvýšenou poptávku po jejich produktech. Výrobci expandují, staví nové výrobní provozy, zaměstnávají odborníky v informatice a automatizační technice, provozní techniky i početný výrobní personál.
 
Mají-li země jako Čína, tradiční bašta výrobců s levnou montáží v elektronice, zůstat schopné konkurence na světové úrovni, budou muset do výrobních provozů zavést velmi mnoho průmyslových robotů. Automatizovaná výroba založená na použití robotů umožňuje již nyní firmám v Severní Americe a v Evropě cenově konkurovat na světových trzích výrobcům z nízkonákladových zemí, a dokonce i někdy stahovat v rámci procesu tzv. reindustrializace výrobu zpět do svých mateřských zemí. Například nizozemská firma Royal Philips Electronics po několika letech stáhla z Číny výrobu svých tradičních elektrických holicích strojků. Podobně v USA firma Flextronics International vybudovala v Texasu svůj nový závod na výrobu stolních počítačů další generace, třeba nového modelu Apple Max Pro. Z hlediska vývoje situace na pracovním trhu ve vyspělých zemích jde o velmi pozitivní zprávy.
 
[Global robotics industry: Record beats record. Press release. IFR Statistical Department, June 2014.]
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Prodej průmyslových robotů ve světě v letech 2004 až 2014 (zdroj: IFR)
Obr. 2. Vývoj dodávek průmyslových robotů na největších trzích ve světě v letech 2011 až 2013 (zdroj: IFR)
Obr. 3. Dodávky robotů do vybraných průmyslových odvětví v roce 2010 a roce 2013 (zdroj: IFR)