Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Průmyslová automatizace potřebuje profesionální servisní služby

Profesionální servis se stal nedílnou součástí nabídky úspěšných firem. Jeho úroveň stá­le častěji rozhoduje o tom, jaké řešení (potažmo výrobek) si zákazník nakonec vybere. V oblasti průmyslové automatizace jde zejména o služby spojené s řídicími systémy (PAC, PLC), elektrickými pohony a operátorskými panely.

 
Společnost Schneider Electric zaznamená­vá v oblasti průmyslové automatizace stabilní růst. K tomu již od počátku jejího působení na českém trhu – loni to už bylo dvacet let – přispívají i profesionální servisní služby, kte­ré svým zákazníkům poskytuje.
 

Standardní služby v nadstandardním provedení

Servisní oddělení společnosti Schneider Electric primárně nabízí tzv. standardní služby. V jejich rámci zajistí zákazníko­vi vše potřebné: správné nastavení a uve­dení zakoupeného výrobku (resp. zařízení) do provozu, jeho následnou údržbu a opra­vy v záruční i pozáruční době a také mo­dernizaci.
 
V oboru průmyslové automatizace nachá­zejí uplatnění zejména následující čtyři ka­tegorie servisních služeb: technická pomoc, operativní servisní činnost, smluvní servis a modernizace, resp. rewamping. ­
 

Technická pomoc

Technická pomoc je zaměřena na uvádění nových zařízení do provozu, popř. na změnu nastavení nebo softwaru v souvislosti s tech­nickými požadavky aktualizovanými ze stra­ny zákazníka. V rámci technické pomoci – zejména v případě elektrických pohonů – si lze rovněž bezplatně zapůjčit zvolený měnič frekvence nebo softstartér. Uživatel tak získá jistotu, že zařízení, které si následně natrva­lo instaluje, plně vyhoví všem jeho technic­kým požadavkům.
 

Operativní servisní činnost

Cílem operativní servisní činnosti je identifi­kovat a odstranit příčiny poruchy instalovaného zařízení – jednoduše řečeno, detekovat porou­chaný přístroj, opravit ho nebo nahradit. Opravy provádějí zkušení specialisté, v servisním oddě­lení v Písku nebo přímo v místě instalace. Jest­liže to situace vyžaduje, je zákazníkovi po dobu opravy bezplatně zapůjčen náhradní přístroj.
 

Smluvní servis

Smluvní servis je určen zejména pro in­stalovaná zařízení s velkými požadavky na spolehlivost a kontinuitu výrobního procesu. Servisní oddělení Schneider Electric nabízí tuto službu prostřednictvím servisních smluv v několika úrovních. Zvolit si tak lze některou z nich nebo jejich vhodnou kombinací docí­lit oboustranně výhodné individuální servisní smlouvy. Nejčastěji si zákazníci volí kombi­naci některých z těchto služeb:
 • pravidelná preventivní údržba dotčených zařízení,
 • nepřetržitá dosažitelnost servisního oddě­lení,
 • doba příjezdu technika na místo určení v garantovaném čase,
 • dodávka náhradních dílů nebo celých za­řízení v garantovaném čase,
 • prodloužená záruka na nově dodaná zaří­zení,
 • skladování vybraných náhradních dílů s nepřetržitou dostupností skladu,
 • zprovoznění zařízení po poruše v garanto­vaném čase.

Modernizace a rewamping

Každý – i ten sebelepší – výrobek dříve či později zastará. Schneider Electric proto na­bízí zákazníkům, kteří jeho výrobky používa­jí a jsou s nimi spokojeni, náhradu dosluhu­jících exemplářů (ukončení komerčního vý­voje) produkty aktuálních typových řad. Pro tento účel existuje široké spektrum technic­kých řešení, která výměnu „starých“ zařízení usnadňují. V oblasti průmyslové automatiza­ce je lze využít především při modernizaci či rewampingu (vylepšení) PAC, PLC, elektric­kých pohonů a operátorských panelů.
 
Řídicí systémy (PAC, PLC)
Přístroje PLC Modicon LL984 jsou nahra­zovány novými z řady PAC Modicon M340, popř. PLC Modicon Quantum (obr. 2), s no­vým konverzním nástrojem v programovacím prostředí Unity v 7.0. Při nahrazování PLC řad TSX7, TSX17 a TSX47 jsou aplikace převáděny do prostředí PL7 nebo Unity. Malá PLC řady TSX Nano jsou nahrazována přístroji PLC Twido s možností importovat původní aplika­ci z PL707 do prostředí Twidosoft (TwidoSuit).
 
Elektrické pohony
V tomto případě jde o náhradu dosluhují­cích pohonů pro asynchronní motory (Y/Δ), asynchronní kroužkové motory (rotorové spouštěče), Schrageho motory, komutátorové motory (stejnosměrné motory) a pro ser­vomotory. Schneider Electric k tomu účelu nabízí: měniče frekvence Altivar, softstarté­ry Altistart, servoměniče a servomotory Le­xium. Servisní specialisté společnosti jsou připraveni dotčený pohon posoudit a navrh­nout pro daný účel nejlepší řešení v souladu s technickými požadavky zadavatele.
 
Operátorské panely
Původní grafické operátorské panely Magelis XBTE/XBTF jsou nahrazovány no­vými panely z řad Magelis GTO a Mage­lis HMI STU. Součástí dodávky je bezplat­ná konverze původní aplikace z XBTL1000 (panely XBTF) do prostředí Vijeo Designer.
 

Konzultace před modernizací

Při náhradě uvedených typů zařízení – ří­dicích systémů, elektrických pohonů a ope­rátorských panelů – třetích stran (jiných značek) nabízí servisní oddělení Schneider Electric v Písku zájemcům bezplatnou kon­zultační návštěvu technika, který vytipuje odpovídající náhradu a zpracuje cenovounabídku. Příklad náhrady rozběhu hvězda-trojúhelník je uveden na obr. 3.
 

Příklad z praxe: náhrada měničů frekvence s výhodami

Modernizace (resp. substituce) již mnoho let úspěšně probíhá např. v oblasti měničů frekvence. Pro představu zde uveďme zjed­nodušenou tabulku komerčního vývoje his­toricky nejčastěji instalovaných typů měničů frekvence Schneider Electric na území Čes­ké republiky (obr. 1). Zákazníci, kteří proje­ví o tuto službu zájem s dostatečným předsti­hem, mohou využít speciální balíček výhod a získají tak navíc:
 • věrnostní slevu,
 • montážní sadu pro snadnou instalaci nové­ho měniče frekvence,
 • bezplatnou instalaci a uvedení do provozu od instalovaného výkonu 11 kW,
 • nadstandardní záruku tři roky v případě, že měnič instalují specialisté Schneider Electric.

Bezchybný servis v odpovídajícím čase

Servisní specialisté Schneider Electric se zkušenostmi z praxe i teoretickými znalost­mi poskytují smluvním i nesmluvním zákaz­níkům profesionální a bezchybný servis v od­povídajícím čase. Servisní oddělení Schneider Electric stále rozšiřuje servis o nové služby, které vycházejí z potřeb zákazníků v oblas­ti průmyslové automatizace, ale i distribuce elektrické energie.
Milan Klimenda,
 
Obr. 1. Tabulka vývoje vybraných typů měničů frekvence
Obr. 2. Nový PAC Modicon M340 (vlevo) a PLC Modicon Quantum (vpravo) jsou připraveny nahradit své dosluhující předchůdce
Obr. 3. Příklad modernizace: a) původní řízení rozběhu hvězda-trojúhelník, b) stav po moder­nizaci rozběhu s nově instalovaným měničem frekvence Altivar, typ ATV71