Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Promotic na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

Promotic na veletrhu Amper 2004

Úvod

Systém SCADA-HMI Promotic je komplexní softwarový nástroj pro tvorbu vizualizačních a řídicích systémů v oblasti průmyslové automatizace. Je jím možné efektivně vytvářet distribuované, flexibilní a otevřené aplikace pod operačním systémem Windows pro nejrůznější odvětví průmyslu. Aplikace v systému Promotic jsou vyvíjeny objektovým způsobem, který je velmi názorný. Díky objektovému přístupu stačí pochopit jen základní princip tvorby vizualizace a ten pak využívat ve všech komponentách systému.

Systémem Promotic lze vytvořit aplikace v různých jazykových verzích (české, slovenské, anglické, ruské, polské). Promotic je připraven na rychlé rozšíření do dalších jazyků. Vývojové prostředí Promotic je dodáváno v české a anglické verzi, včetně celé obsáhlé dokumentace. K dnešnímu dni jsou v České republice a v zahraničí již tisíce aplikací v různých oblastech průmyslové automatizace.

Internet a intranet

Promotic umožňuje tvorbu decentralizovaných aplikací v sítích intranet a internet – tedy v podnikové i veřejné datové síti. Optimalizovaný a výkonný webový server PromoticWebServer zajišťuje všechny základní služby: přenosy dat protokolem HTTP, autentizaci uživatelů, generování dynamických HTML stránek atd. Klientem aplikace Promotic může být prohlížeč HTML stránek (např. Internet Explorer), v němž lze podrobně sledovat i zpětně ovlivňovat běžící aplikaci.

Obr. 1.

V možnostech přístupu na internet a intranet dosáhl systém Promotic v poslední době největšího pokroku. Bylo zpřístupněno nabízení grafických objektů, výstrah (alarms), událostí (events) i časových průběhů (trends) v jazycích HTML (tzn. v grafické podobě) i XML (tzn. v datové podobě), včetně zpětných zásahů a ovládání. Nastavení této funkce je pro projektanta nesmírně jednoduché – pouze zadá název nabízené komponenty a popř. nakonfiguruje přístupová práva. Vše ostatní (jako je vytvoření dynamické HTML stránky atd.) automaticky vykoná systém Promotic. Z lokální aplikace tak může projektant během několika minut udělat aplikaci síťovou.

I pro tvorbu síťových aplikací však zůstala možnost otevřeného přístupu, kdy si projektant chce udělat část aplikace sám, např. bez automatického generování stránek systémem. Lze tak vytvářet vlastní HTML stránky. Ty jsou ale také dynamické a mohou využívat všechny prostředky, které využívá systém Promotic. Pro oblast podnikových sítí lze využít i přenosy, jež v internetu standardně využívat nelze – přenosy, které jsou však na té nejzákladnější úrovni (rozhraní – sockets TCP/IP, protokoly TCP a UDP). Výhody těchto přenosů mohou být v rychlejším přenosu, v nečitelnosti v jiných, neznámých aplikacích (pro zabránění zneužití) nebo v možnosti konfigurace pro komunikaci se zařízeními, která na síti nevyužívají standardní internetové protokoly.

XML

Systém Promotic v mnoha svých částech využívá jazyk XML – celosvětový standard pro uložení dat v textové podobě. Díky tomu lze jednoduše a obecně přenášet data mezi různými (jinak nekompatibilními) systémy. Data uložená v XML mohou být přenášena po internetu, neboť XML je vlastně jen zobecněná podoba jazyka HTML. S daty v XML se lze v systému Promotic setkat ve vývojovém prostředí i v aplikacích pro běh programu (runtime). Všechna vývojová data (konfigurace objektů i obrazů) je možné importovat do XML a exportovat z něj. Tento textový zápis lze přímo editovat, takže si uživatel může vybrat, zda bude danou část měnit konfiguračním způsobem nebo změnou v textu.

Grafika

Při vytváření obrazů se využívá velké množství přednastavených grafických prvků, které lze velmi obecně konfigurovat. Jsou zde prvky základní (např. text, čára, kružnice, vektorová grafika) i komplexní (např. měřicí přístroje, prohlížeče grafů atd.). Prvky lze jednoduše stínovat, animovat (např. proudění v potrubí), napojovat na reálná data atd. Uživatelé mohou vytvářet své vlastní prvky skládáním z jiných prvků nebo mohou vytvářet prvky zcela nové (pomocí ActiveX). Konfigurace obrazů je uložena v XML, a lze ji tedy upravovat také v libovolných textových editorech. Díky uložení ve standardním jazyce XML je možné tyto obrazy také paralelně přenášet do sítí internet a intranet jako dynamické HTML stránky bez další dodatečné práce projektanta.

Databáze

V aplikaci Promotic je také vyřešeno napojení na vyšší podnikové systémy. Toto řešení je konfigurovatelné od triviálních přístupů pomocí souborových databází (např. Microsoft Access, DBase), přes databáze typu klient-server (např. Microsoft SQL, Industrial SQL server, Oracle, Informix, MySQL) až po přístup do podnikových informačních systémů (např. SAP, PI).

Komunikace

Pro vazbu na průmyslové řídicí automaty nabízí Promotic rozsáhlou množinu vlastních, parametrizovatelných komunikačních ovladačů. Komunikovat lze také pomocí průmyslových standardů, jako je OPC, DDE, HTTP nebo OLE. Pro tyto přenosy jsou připraveny datové objekty, které lze opět velmi jednoduše, obecně a dynamicky konfigurovat. Díky uvedeným standardům dokáže aplikace Promotic komunikovat s jakýmkoliv běžným programovatelným automatem na světě. Data lze rovněž přenášet po telefonních linkách, v rádiových sítích, v sítích GSM, v lokálních sítích podniků, v internetu (protokol pro přenos hypertextových stránek HTTP – jazyky XML, HTML, nebo protokol pro přenos souborů FTP) atd.

Algoritmy

Zabudovaný jazyk VBScript se syntaxí Visual Basic je určen pro zápis uživatelských algoritmů, pro volání metod a změnu vlastností objektů systému Promotic nebo jiných aplikací. Pro ladění algoritmů je k dispozici nástroj VBScript debugger. Větší oblibě uživatelů se těší jedinečný zabudovaný Info systém, s jehož pomocí lze v běžící aplikaci zjistit aktuální stav všech objektů systému, statistiku a poslední data přenosů, popis vzniklých chyb atd. Rovněž je zde možné emulovat změnu dat nebo vznik vybraných událostí.

Dokumentace

Dokumentace systému Promotic je velmi obsáhlá. Představuje vlastně databázi všech znalostí potřebných pro tvorbu průmyslových aplikací. Tato dokumentace je aktualizována s každou dodávkou nové verze nebo opravného balíčku (service pack) a je v českém a anglickém jazyce. Její obsah se týká informací o samotném systému Promotic, obsahuje však i velké množství informací o navazujících tématech, jako např. popisy komunikací s různými programovatelnými automaty, SQL příkazy databází, návody na nastavování parametrů Windows atd. Dokumentaci lze využívat při encyklopedickém prohlížení (s výhodou je možné využít bohatý rejstřík pro rychlé hledání) i při kontextové nápovědě ve vývojovém prostředí Promotic. Celá dokumentace je také přístupná na internetových stránkách http://www.promotic.cz nebo lze její podstatnou část zakoupit v tištěné podobě.

Závěr

Softwarový systém Promotic se vyznačuje progresivním technickým řešením, vysokou spolehlivostí provozovaných aplikací a kvalitními službami pro zákazníka. Všem zájemcům o systém Promotic je na internetových stránkách http://www.microsys.cz k dispozici aktuální verze vývojového prostředí. Bez hardwarového vývojového klíče se vývojové prostředí spustí v předváděcím režimu (demo), pro zákazníky s vývojovým klíčem je upgrade aktuální verze Promotic z internetu zdarma. Firma nabízí i školní verzi. Systém Promotic je možné zakoupit buď přímo od firmy Microsys spol. s r. o., nebo prostřednictvím obchodních zástupců.

Firma Microsys poskytuje také služby v podobě technicko-programové pomoci při návrhu aplikací. Příkladem je systém Promotic-Energ pro oblast sledování, řízení a bilancování odběrů energií podniků nebo Promotic-Teplo pro monitorování a regulaci tepelného hospodářství. Od prosince 2003 je firma Microsys držitelem certifikátu pro systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Další informace o systému Promotic nebo dodávkách aplikací je možné získat z internetových stránek, přímo u firmy Microsys v Ostravě nebo na veletrhu Amper (hala 3, sektor B, stánek číslo 27).

Ing. Zdeněk Malina,
Microsys spol. s r. o.

MICROSYS spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Malina
Tavičská 845/21
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 302
fax: 596 614 301
e-mail: microsys@microsys.cz
http://www.promotic.cz
http://www.microsys.cz

Inzerce zpět