Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Promotic – internetové aplikace snadno a rychle

číslo 10/2004

Promotic – internetové aplikace snadno a rychle

Dnešní svět je charakterizován hlavně rychlým, dynamickým zaváděním a rozšiřováním komunikací. Prioritní roli zde hraje využívání internetu a intranetu. Vývojoví pracovníci systému Promotic v tomto programovém produktu zachycují současný trend vývoje. Důkazem toho jsou úpravy a vylepšení komponenty Promotic Web Server.

Promotic je komplexní objektový softwarový nástroj SCADA pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu. Jsou v něm zabudovány všechny komponenty pro tvorbu jednoduchých i velmi rozsáhlých vizualizačních a řídicích systémů.

Promotic Web Server

Projektant, který vytvoří a úspěšně provozuje aplikaci systému Promotic lokálně na jednom počítači, stojí stále častěji před úkolem a nutností poskytnout externím klientům na síti svá získaná a zpracovaná data a zhotovená schematická zobrazení ovládaných zařízení. Hlavním záměrem vývojových pracovníků systému Promotic Web Server bylo co nejvíce ulehčit projektantovi práci a přenést hlavní díl činnosti na automatické zpracování vlastním systémem. Z lokální aplikace je možné v systému Promotic udělat síťovou aplikaci velmi jednoduše, rychle (během několika minut) a levně (bez zvyšování nákladů na úpravy ostatních programových vybavení). Zároveň nemusí mít projektant aplikace žádné znalosti protokolů a jazyků HTTP, HTML a XML.

Systém Promotic využívá architekturu klient-server. Pro to, aby bylo možné nabídnout komponenty běžící aplikace do sítě, je třeba z lokální aplikace vytvořit webový server. Webový server je aplikace, která poskytuje webové stránky v různých formátech (HTML, XML) nebo grafické prvky (BMP) do sítí Intranet a Internet.

Dosavadní aplikaci systému Promotic lze o webový server rozšířit velmi jednoduše: ve vývojovém prostředí Promotic se do ní umístí objekt PmWeb. Na projektanta nyní pouze zbývá, aby v aplikaci povolil registraci požadovaných komponent. Udělá to opět velmi jednoduchým způsobem, zatržením této možnosti v konfiguraci komponenty a přiřazením jejího jedinečného názvu.

To je vše, co je od projektanta požadováno. Systém Promotic následně převezme další činnost. Automaticky vygeneruje dynamické HTML stránky zvolených komponent, které jsou okamžitě připraveny k publikování na síti. Výrazně se tak zkrátí doba potřebná k tvorbě těchto stránek a ušetří práce programátorů.

Obr. 1.

Webovými komponentami, jejichž dynamické HTML stránky systém sám generuje, jsou:

  • uživatelská zobrazení ovládané technologie,
  • systém hlášení výstrah a událostí (alarms, events),
  • systém pro uchovávání dat s časovou známkou (trends),
  • informační systém aplikace a další.

Velký důraz je kladen na to, aby se minimalizovaly náklady a doba, jež jsou spojeny s přípravou klientských pracovišť pro rozšíření aplikace Promotic po síti.

Uživatelé, kteří se připojí k webovému serveru Promotic Web Server, nemusí na svém PC instalovat žádné součásti a komponenty systému Promotic (využívají tzv. tenké klienty).

Další výhodou bezesporu je, že lze k prohlížení dat a schémat u uživatele použít standardně dostupné prohlížeče typu Internet Explorer, a není tedy nutné pořizovat další software.

Stránky generované v aplikaci jsou vhodné nejen k přenášení v lokálních sítích, ale i přes internet. Přenos dat je založen na standardu HTTP, který je bez problémů propouštěn přes různé podnikové firewally; není zapotřebí dělat významné změny a úpravy těchto programových vybavení.

Důležitým požadavkem při přenosu dat po síti je i minimalizace zatěžování sítě, výměna co nejmenšího objemu dat a co nejmenší zatěžování serveru. Bylo již řečeno, že do sítě jsou nabízeny dynamické stránky. Tyto stránky jsou automaticky obnovovány. Často bývají nabízena velká a složitá technologická schémata, proto je obnovování dat na straně klientu postaveno na přenosu dat kódovaných jazykem XML, který je velmi úsporný a rychlý. Vizuální podoba stahované HTML stránky je klientem načtena jen jednou na počátku přenosu. Dále je vyměňován pouze malý objem aktuálních dat a následně dynamicky zpracováván na straně klientu do vizuální podoby. Server se v tuto chvíli vůbec nestará o vizuální podobu dat na straně klientu. Komunikuje s klientem pomocí XML zcela stejně, jako by komunikovaly dva systémy Promotic.

V systému Promotic se pro psaní algoritmů využívá standardní jazyk VB Script. V tomto jazyku jsou napsány i případné algoritmy pro jednotlivé grafické prvky v zobrazovaném schématu. Obraz schématu, systémem přeložený do formátu jazyka HTML, je potom včetně těchto algoritmů přenesen na vyžádání klientu do počítače, na němž klient běží, a teprve zde jsou algoritmy spuštěny. Tímto způsobem jsou realizována „inteligentní“ schémata, která žijí svůj život nezávisle na serveru, s kterým si ale mohou vyměňovat výsledky spuštěných algoritmů. Server tedy není vůbec zatěžován zpracováním algoritmů.

Klient si stahuje ze serveru a zobrazuje uživatelská schémata řízené technologie přesně v takové podobě, v jaké zde byla projektantem vytvořena. Jsou přeneseny všechny grafické prvky, včetně např. tekoucího potrubí, pohyblivých obrázků (.avi), funkčních tlačítek a výběrových prvků. Pomocí funkčních a výběrových prvků je uživateli dokonce umožněno zpětně ovlivňovat procesy probíhající na straně serveru.

Ovládání a zásahy do technologie bývají velmi riskantní a choulostivou záležitostí. Díky systému uživatelských práv je projektantovi umožněno v zobrazení na straně serveru znepřístupnit ovládání či omezit jeho funkčnost. Tato omezená funkčnost je přenesena i na klient. Uživatel sleduje stejná zobrazení jako na straně serveru, ale vykonávání zpětných zásahů na dálku zde může být omezeno nebo potlačeno.

Závěr

Z lokální aplikace je možné v systému Promotic udělat síťovou aplikaci velmi jednoduše, rychle a levně. Na projektanta nejsou kladeny žádné nároky na znalost jazyků XML, HTML apod., neboť systém Promotic sám automaticky vytváří dynamické HTML stránky všech potřebných komponent. Výsledkem je snadná tvorba aplikací, které si mohou předávat data nejen v lokální síti LAN, ale i přes internet.

Ing. Jan Papež,
Microsys, spol. s r. o.

Microsys spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Malina
Tavičská 845/21
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 302
fax: 596 614 301
e-mail: microsys@microsys.cz
http://www.promotic.cz
http://www.microsys.cz

Inzerce zpět