Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Promotic 6 s novou komponentou trendů

číslo 8-9/2002

Promotic 6 s novou komponentou trendů

Softwarový systém Promotic pro Windows je již delší dobu spolehlivě provozován v různých průmyslových odvětvích českého a zahraničního průmyslu. Je zavedeným komplexním nástrojem projektantů, programátorů a vývojových pracovníků vytvářejících vizualizační a řídicí systémy pod operačním systémem Windows a současně je trvale a cíleně rozšiřován o nové podsystémy a komponenty. Nová verze s obchodním názvem Promotic 6 přebírá všechny hlavní rysy dosavadního systému Promotic 2000 a přidává některé nové vlastnosti a komponenty.

Nový Promotic 6 – přehled
Důležitými novinkami jsou v Promotic 6 především:

  • podpora Windows XP;
  • rozšíření o webové služby pro komponenty výstrah (alarmů), událostí a časových průběhů, které lze prohlížet v libovolné verzi prohlížeče MS Internet Explorer;
  • grafický modul pro práci v režimu vektorové grafiky;
  • grafický modul umožňující zobrazit celý jiný grafický obraz (do obrazu lze vložit jiný obraz);
  • rozšířené možnosti tvorby nástrojové lišty (lze vytvořit i lištu typu menu);
  • možnost tvorby formátovaných poznámek k objektům;
  • jednodušší a obecnější způsob instalace.

Nová komponenta historických a aktuálních trendů
Modul trendů je v systému Promotic k dispozici již od jeho vzniku a mnoho projektantů potvrdí, že jde většinou o nejdůležitější část celé řídicí aplikace. Největší novinkou v systému Promotic 6 je nová koncepce uchovávání dat (hodnot) s časovou známkou pro pozdější prohlížení nebo zpracování, tzv. systém trendů. Ukládat data lze buď jen do paměti (aktuální průběhy) nebo na disk (historické průběhy). Nová komponenta trendů oba způsoby kombinuje a plně nahrazuje předchozí komponentu (i nadále podporovanou a plně funkční), ze které přebírá prověřené způsoby práce, a současně zavádí nové možnosti grafického zobrazování a vyhodnocování časových průběhů.

Internetové klienty
Důležitou změnou je úplná podpora architektury klient-server umožňující velmi jednoduše sdílet data mezi několika počítači bez disků. Serverem je běžící aplikace Promotic a klientem může být:

  • aplikace Promotic,
  • stránka v HTML zobrazená prohlížečem (Internet Explorer),
  • jakákoli jiná aplikace.

Klientů může být několik, takže lze na několika počítačích zpracovávat data z jednoho zdroje (serveru). Data uchovávaná v systému trendů Promotic jsou poskytována do internetu ve formátu XML a projektanti mohou pomocí HTML stránek snadno vytvářet vlastní internetové klienty. Se systémem Promotic je pro prohlížení časových průběhů dodáván komplexní prohlížeč (objekt Active X) a pro prohlížení a vyhodnocování dat jsou k dispozici také předem vytvořené HTML stránky. Klientem samozřejmě může být také běžící aplikace Promotic využívající tento prohlížeč. Obecnost formátu XML nabízí klientům možnost data nejen zobrazovat, ale např. i dále statisticky zpracovávat.

Obr. 1.

Prohlížeč a vizualizace dat
Prohlížeč časových průběhů poskytuje nadstandardní a velmi obecně parametrizovatelné grafické zobrazení s možností např. jednotlivě barevně odlišovat mezní hodnoty při obecné definici mezních stavů (např. překročení zadané hodnoty nebo překročení jiného průběhu), volit lineární, schodovitý, sloupcový (rovinný nebo prostorový) graf (obr. 1), popř. zobrazovat průběh matematických funkcí, a to vše při jednoduchém intuitivním ovládání.

V prohlížeči časových průběhů lze i za běhu aplikace otevřít konfigurační okna a dynamicky měnit výsledné zobrazení, nastavení mezních podmínek i, což je nejdůležitější, samotný seznam zobrazovaných průběhů. Aktuální nastavení prohlížeče ve formátu XML lze kdykoliv uložit jako textový soubor pro pozdější potřebu, popř. ho vytvářet i mimo systém a přitom sdružovat příbuzné průběhy trendů do předem připravených skupin, mezi nimiž potom prohlížeč jednoduše přepíná.

Prohlížeč obsahuje také mód pro prohlížení obecné dvourozměrné číselné funkce, což umožňuje zobrazit také např. závislost teploty na tlaku atd. Prohlížeč lze plnit daty i přímo, např. emulovanými nebo konstantními hodnotami, popř. kombinovaně (zčásti ze serveru a zčásti přímo).

Archivace dat v serveru trendů Promotic
Serverem trendů je běžící aplikace Promotic. Ta může data uchovávat např. jen v paměti (tzv. aktuální průběhy), odkud se při vypnutí aplikace ztratí. Trvale lze data uchovávat na disku v optimalizovaném binárním formátu nebo v databázových formátech (tzv. historické průběhy) a prohlížet je i dále zpracovávat data z libovolně zadaného časového úseku. Nejaktuálnější data uložená na disku lze paralelně uchovávat v paměti pro rychlejší odezvu na požadavky klientů. Počty údajů uchovávaných na disku či v paměti lze nastavit. Systém má zabudovanou podporu přechodů mezi zimním a letním časem. K tisku průběhů jsou předem připraveny stránky HTML, projektantem modifikovatelné anebo nahraditelné. Tisknout lze z počítače, běžícího serveru i z počítače klienta.

Závěr
Vlastnosti nově vytvořené komponenty trendů i inovace vložené do systému Promotic 6 odrážejí široké zkušenosti zákazníků a jejich požadavky na bezpečné ukládání, pohotové zobrazování a možnosti dalšího zpracování dat z řízeného systému. Stávající uživatelé systému Promotic mohou upgrade z verze Promotic 2000 na Promotic 6 získat zdarma na internetových stránkách firmy Microsys.

Mgr. Jaromír Červenka,
Microsys spol. s r. o.

Microsys spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava
http://www.microsys.cz
tel.: +420/69/661 43 02 (596 61 43 02)

Inzerce zpět