Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

PROMOTIC 2000 – správné řešení pro průmyslové aplikace

Automa 2/2000

Ing. Zdeněk Malina (malina@microsys.cz),
Ing. David Opat (opat@microsys.cz)

PROMOTIC 2000 – správné řešení pro průmyslové aplikace

Firma MICROSYS spol. s r. o. patří k pravidelným vystavovatelům na veletrzích MSV Brno nebo AMPER Praha. Letos představí svůj programový systém SCADA – PROMOTIC 2000 – také návštěvníkům mezinárodního veletrhu Pragoregula 2000. Ve společné expozici se svým obchodním partnerem, firmou AMiT Praha, nabídne návštěvníkům veletrhu komplexní řešení dispečerských a řídicích stanic pro nejrůznější oblasti průmyslové automatizace. Pomocí vizualizačního a řídicího softwarového systému PROMOTIC 2000 je možné realizovat distribuovaná dispečerská pracoviště pro monitorování a regulaci odběru energií, systémy řízení výměníkových stanic, telemetrické systémy, systémy pro řízení technologických linek, systémy pro automatizaci dopravy a další. Příklady těchto aplikací jsou uvedeny dále v textu.

1. PROMOTIC 2000 na veletrhu Pragoregula
Vývojářskému týmu firmy Microsys se podařilo do systému PROMOTIC 2000 zabudovat všechny klíčové softwarové nástroje a techniky, které v posledních letech přinesl prudký rozvoj informačních technologií. Systém PROMOTIC 2000 tak nabízí širokou množinu vlastností, komponent a softwarových rozhraní. Pojmy jako DDE, OLE, ODBC, OPC, DLL, web, internet, intranet, ActiveX jsou v současné době už všeobecně známé. Také PROMOTIC podporuje tato rozhraní a technologie. Je proto možné jej integrovat s jinými softwarovými produkty: databázemi, tabulkovými kalkulátory, komunikačními ovládači atd. Otevřenost systému, objektová orientace, modularita, široké možnosti komunikace a rozšířitelnost – to jsou jeho nejdůležitější vlastnosti. Této koncepci odpovídají i další nové vlastnosti systému PROMOTIC 2000: zavedení importu a exportu z obecných datových rozhraní. Díky této koncepci nabízí systém PROMOTIC velkou funkčnost a flexibilitu – tak, aby vyhověl všem požadavkům zákazníků.

Obr. 1. Obr. 3.

Zabudovaný objektový skriptovací jazyk VBscript se syntaxí Visual Basic je určen nejen k přizpůsobení aplikace podle přání uživatele (zápis uživatelských algoritmů), ale také pro práci s objekty PROMOTIC, obsluze událostí atd. Aplikace systému PROMOTIC je možné provozovat v distribuovaných sítích internet a intranet. PROMOTIC se pro tento typ aplikací stává výkonným webovským serverem, který poskytuje svá data v podobě dynamicky vytvářených nebo uživatelsky zadaných webovských stránek. Pro vazbu na průmyslové řídicí automaty nabízí PROMOTIC rozsáhlou množinu komunikačních ovládačů: pro automaty SIMATIC S5 a S7, SAIA, MODBUS, MITSUBISHI, Direct KOYO, OMRON, AMiT, TECOMAT a další. Diagnostické a ladicí nástroje poskytují komplexní informace o stavu systému a běžící aplikace. Jsou určeny pro oživování aplikací v laboratorních podmínkách i pro sledování systému v době zkušebního nebo skutečného provozu. Možnost vzdáleného ladění (v sítích intranet a internet) přináší nezanedbatelné ekonomické a časové úspory. České firmy, které řeší své zakázky pro zahraniční trh, jistě osloví možnost provozovat aplikace PROMOTIC v různých jazykových verzích – v českém, slovenském, anglickém a polském jazyce. Jinou zajímavou vlastností vývojového prostředí systému PROMOTIC je možnost vytvářet a provozovat po dobu jedné hodiny neomezeně velké demoaplikace (bez hardwarového klíče). Projektovým firmám se tak otevírá prostor pro tvorbu vlastních prezentačních demoaplikací k oslovení jejich koncových zákazníků.

Systém PROMOTIC 2000 je dodáván podle zásady „vše v jednom“: součástí vývojového prostředí PROMOTIC jsou např. komunikační ovládače, objekty pro vytvoření serveru Promotic web, univerzální rozhraní OPC, DDE nebo OLE a mnoho dalších užitečných komponent. Zákazník si proto nemusí nic dokupovat – všechny komponenty má ve vývojovém prostředí ihned k dispozici. Jakoukoliv komponentu systému PROMOTIC si může zakomponovat do své aplikace a předem vyzkoušet – např. komunikaci s PLC. Protože aktuální verze systému PROMOTIC je trvale k dispozici na internetu (www.microsys.cz), downloadem je možné kdykoli rozšířit starší verzi systému PROMOTIC na novější. S ohledem na vývoj informačních technologií bude systém PROMOTIC i v budoucnosti doplňován o další vlastnosti a komponenty. Prostřednictvím internetu a možnosti downloadu je zákazník schopen ihned aplikovat všechny nové vlastnosti. Obchodní politika (vývojové prostředí: 9 700 Kč, runtime od 3 900 Kč), vysoká spolehlivost provozovaných aplikací a kvalitní služby jsou pro zákazníka zárukou správné investice.

Obr. 2.

Systém PROMOTIC 2000 je dodáván podle zásady „vše v jednom“: součástí vývojového prostředí PROMOTIC jsou např. komunikační ovládače, objekty pro vytvoření serveru Promotic web, univerzální rozhraní OPC, DDE nebo OLE a mnoho dalších užitečných komponent. Zákazník si proto nemusí nic dokupovat – všechny komponenty má ve vývojovém prostředí ihned k dispozici. Jakoukoliv komponentu systému PROMOTIC si může zakomponovat do své aplikace a předem vyzkoušet – např. komunikaci s PLC. Protože aktuální verze systému PROMOTIC je trvale k dispozici na internetu (www.microsys.cz), downloadem je možné kdykoli rozšířit starší verzi systému PROMOTIC na novější. S ohledem na vývoj informačních technologií bude systém PROMOTIC i v budoucnosti doplňován o další vlastnosti a komponenty. Prostřednictvím internetu a možnosti downloadu je zákazník schopen ihned aplikovat všechny nové vlastnosti. Obchodní politika (vývojové prostředí: 9 700 Kč, runtime od 3 900 Kč), vysoká spolehlivost provozovaných aplikací a kvalitní služby jsou pro zákazníka zárukou správné investice.

2. Aplikace systému PROMOTIC 2000
Jak bylo v úvodu článku napsáno, systémem PROMOTIC 2000 mohou být realizovány aplikace pro nejrůznější oblasti průmyslové automatizace. Aplikační oddělení firmy Microsys má připraveny hotové, vysoce parametrizovatelné softwarové celky, které jsou určeny pro opakované použití a vyznačují se vysokou provozní spolehlivostí a kvalitním technickým řešením.

2.1 PROMOTIC-ENERG – energetické monitorovací a řídicí systémy
Systémy PROMOTIC ENERG zabezpečují komplexní sledování, řízení a bilancování odběrů energií (elektrické energie, tepla, páry, vody atd.). Podle topologie řešené lokality může být realizován ve dvou variantách:

Decentralizovaný systém
U každého hlavního elektroměru měřené lokality je instalován modul vzdálených vstupů a výstupů (ADAM, TEDIA apod.), na jehož impulsní vstupy jsou přivedeny impulsní výstupy elektroměrů. Moduly jsou vzájemně spojeny komunikační linkou RS--485. S těmito moduly komunikuje znakovým protokolem uzlový počítač, na němž je provozována aplikace PROMOTIC, která pravidelně čte stav čítače a ošetřuje jeho přetečení, výpadky napájení apod. Vzhledem k různým vzdálenostem měřených míst od uzlových počítačů je přenos realizován buď přímo sériovým rozhraním RS-485, nebo pomocí průmyslových modemů (např. WESTERMO) nebo přes radiomodemy (RACOM, RADOM apod.). Na server sítě je připojen modul přijímače času DCF-77, jednotným časem jsou synchronizovány všechny uzlové počítače a přes binární výstupy modulů i všechny sledované elektroměry. Všechny uzlové počítače pracují pod operačním systémem MS Windows 95/98/NT a jsou zapojeny do stávající počítačové sítě (MS Windows NT, Novell). Prostřednictvím síťového protokolu (TCP/IP, IPX/SPX) komunikují s operátorskými počítači (dispečerské, bilanční, diagnostické atd.), které jsou umístěny na hlavním energetickém dispečinku.

Centralizovaný systém
Samotný sběr dat a hlídání maxima jsou zajištěny řídicím automatem (např. AMiT, TECOREG, SIMATIC S5 nebo S7, ABB Procontic) který je schopen pracovat zcela autonomně bez připojeného počítače a dokáže ve své vnitřní paměti uchovat zálohu čtvrthodinových odběrů za posledních 24 hodin. Na výstupy automatu jsou připojeny stykače vypínaných spotřebičů. Automat komunikuje s aplikací na dispečerském počítači příslušným protokolem v pravidelných desetisekundových, minutových a čtvrthodinových smyčkách a v jednorázových dávkách.

2.2 Systémy řízení výměníkových stanic
Další komplexně řešenou oblastí je vizualizace a řízení jednotek dodávek tepla – výměníkových stanic. Řízení výměníkové stanice zajišťuje počítač na bázi programovatelného automatu (např. AMiT, TECOREG, SIMATIC S5 nebo S7, ABB Procontic atd.). Aplikační software na operátorském počítači zajišťuje tyto hlavní funkce:

 • komunikaci s programovatelným automatem a s nadřízenými stanicemi na centrálním dispečinku (pevné linky, modemy, radiomodemy, počítačová síť),
 • vizualizaci aktuálních stavů v podobě technologických schémat,
 • zadávání parametrů a ovládání (regulační křivky, limity atd.),
 • archivaci a prezentaci historie průběhů v tabulkové a grafické podobě, včetně tisku,
 • záznam stavů do systému alarmů a událostí,
 • ochranu všech funkcí systémem přístupových práv a hesel.

Obr. 4.

2.3 PROMOTIC-PATROL – systémy sledování polohy vozidel
Jinou parametrizovatelnou aplikací, která je určena pro kontrolu a řízení vozového parku, je systém PROMOTIC-PATROL. Dispečerovi poskytuje aktuální údaje o poloze a provozním stavu každého vozu a tím mu dává účinný nástroj pro kontrolu pohybu vozidel. Pro přenos dat využívá systém radiostanice, u kterých zachovává možnost hlasové komunikace. Možná je rovněž varianta s přenosem dat sítí GSM. Přenesená data jsou zobrazována na dispečerském monitoru, popř. na dalších terminálech. Hlavní funkce systému Promotic-PATROL:

 • zobrazení aktuální polohy všech vozidel na digitální mapě s možností změny měřítka,
 • kontrola jízd v režimu on-line nebo off-line (dispečer má možnost sledovat on-line či zpětně ze záznamu každou jízdu, a může tak posoudit její oprávněnost),
 • vymezení provozní oblasti použití vozidla na mapě (při vyjetí vozu z této oblasti je dispečer upozorněn),
 • kontrola provozních parametrů – v každém vozidle je možné snímat některé důležité údaje, např. o rozsvícení světel, otevření chráněného prostoru, směr otáčení hřídele, překročení mezní teploty apod.; dispečer je informován nezávisle na řidiči,
 • bezpečnost řidiče – aktivováním tísňového tlačítka se na dispečink přenese poplachová informace spolu s aktuální polohou vozidla,
 • zabránění neoprávněného užití vozu – každý řidič, který má oprávnění k použití vozidla, se může před použitím vozu registrovat, např. klíčem, při jízdě bez registrace může dispečer vůz dálkově znehybnit.

2.4 Telemetrické systémy
Příkladem z kategorie telemetrických systému je monitorování a řízení vytápění sítě obytných objektů. Pro výkonné řídicí jednotky jsou použity stanice (např. SATCHWELL, L&G, Sauter apod.), které se nacházejí v každé lokalitě. Aplikace je provozována na dispečerském počítači v operačním systému MS Windows NT a komunikuje s jednotlivými stanicemi pomocí DDE nebo přímo implementovaným komunikačním protokolem. Do operátorského počítače se přenáší aktuální informace o stavu vytápění jednotlivých objektů, které se aktuálně zobrazují na technologických obrazovkách, archivují se a alarmují. Z technologických obrazovek se také zadávají parametry řízení, jako např.:

 • teplotní křivky, podle kterých se řídí vytápění objektů na základě venkovní teploty,
 • denní posun a noční útlum teplotní křivky,
 • daný aktuální režim (denní, noční, spínaný),
 • zapnutí či odstavení čerpadel,
 • zapnutí či odstavení vytápění daného objektu,
 • ukládání důležitých dat v podobě historických trendů.

2.5 Systémy pro řízení technologických linek
Systémem PROMOTIC je realizováno monitorování a ovládání technologických linek různých oblastí průmyslu. Základní část činnosti spočívá v komunikaci s programovatelnými automaty (např. ABB, Siemens, Direkt KOYO, microPC, AMiT, TECOMAT atd.), které řídí činnost jednotlivých strojů. Z automatů jsou data předávána po komunikační sběrnici do dispečerských a operátorských počítačů. Operátorské počítače jsou typicky umístěny v jednotlivých kabinách obsluhujících části technologie, dispečerské počítače v centrálním dispečinku se všemi informacemi o celé lince. Software dispečerských počítačů umožňuje vizualizovat a ovládat technologický proces včetně diagnostických funkcí.

Příklady řešených oblastí:

 • válcovací trať,
 • sklářské lisy,
 • výroba a testování hadic,
 • tavicí pece.

3. Závěr
Softwarový systém PROMOTIC 2000 a jeho aplikační produkty se vyznačují progresivním technickým řešením, vysokou spolehlivostí provozovaných aplikací a kvalitními službami pro zákazníka, které zahrnují telefonický nebo e-mailový servis hot-line, konzultace, tvorbu technicko-obchodních nabídek a studií, programovou pomoc při řešení aplikací, dodávky programových a technických prostředků nebo kompletních aplikací tzv. na klíč.

Přijměte proto pozvání do stánku firmy Microsys (pravé křídlo, stánek č. 6) na mezinárodním veletrhu Pragoregula, který se koná v Praze v termínu od 7. 3. do 10. 3. 2000 v areálu pražského Výstaviště. Pracovníci firmy Microsys všem zájemcům rádi převedou všechny novinky systému Promotic 2000 a jeho aplikační produkty PROMOTIC-PATROL a PROMOTIC-ENERG. Informace o systému PROMOTIC 2000 a jeho aplikacích je možné také získat z internetových stránek (www.microsys.cz) nebo přímo u firmy Microsys Ostrava – kontaktní adresa viz inzerát.

MICROSYS spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: +420 (69) 661 43 02
fax: +420 (69) 661 43 01
e-mail: microsys@microsys.cz
web: www.microsys.cz