Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Projekt SIX na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Významný úspěch zaznamenala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Ministr školství podepsal roz­hodnutí o poskytnutí dotace na realizaci Vý­zkumného centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Dotace bude poskytnuta v rámci operačního programu Vý­zkum a vývoj pro inovace, prioritní osa Regi­onální VaV centra. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 294 milionů korun, celkové vý­daje projektu 342 milionů korun.
 
Vedoucím projektu bude prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, z ústavu radioelektroniky. Výzkumná činnost bude zaměřena na komu­nikační systémy pracující v perspektivních kmitočtových pásmech, na konvergenci ko­munikačních a informačních systémů, na sen­zorické sítě a multimédia.
 
Výzkumné centrum SIX je společnou ini­ciativou ústavů radioelektroniky, telekomu­nikací, mikroelektroniky a fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technolo­gií VUT v Brně. Centrum vznikne v nyněj­ších prostorách zakládajících ústavů. Tento projekt je zaměřen na spolupráci s firmami, které se zabývají komunikačními, informač­ními a senzorickými systémy. Mezi partner­ské firmy patří velké nadnárodní společnosti jako Volkswagen či T-Mobile, ale také malé firmy jako Barco či DCom.

(ed)