Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Projekt HiTeMS

Ve dnech 13. až 15. září se v Teddingto­nu poblíž Londýna konalo úvodní setkání partnerů zapojených do řešení projektu s ná­zvem HiTeMS – High temperature metrology for industrial applications. Projekt je finan­cován EU v rámci European Metrology Re­search Programme (EMRP). Cílem projektu je vytvořit sadu dokonalejších měřicích pro­středků a metod pro měření vysokých teplot v průmyslu, až do 2 500 °C, s návazností na definiční teplotní stupnici ITS-90. Do řeše­ní jsou zapojeni odborníci z metrologických laboratoří z celé Evropy. Nezapomíná se ale ani na partnery z průmyslu, jimž by výsledky získané v rámci projektu měly usnadnit práci. Proto budou jednotlivé inovační návrhy zkou­šeny nejenom v laboratořích, ale i v průmys­lové praxi. Projekt se věnuje oborům kontakt­ního i bezkontaktního měření teploty.
 
V oboru bezkontaktního měření teploty je projekt zaměřen na tato témata:
  • zajištění in-situ metrologické návaznosti ve vztahu k emisivitě materiálů a záření z okolí,
  • korekce při měření teploty přes okénko při teplotách nad 2 000 °C,
  • návaznost při měření teploty za vysokých teplot zpracovávaného materiálu (laser, svařování), a v oboru kontaktního měření teploty budou předměty zájmu:
  • stanovení driftu a životnosti termoelektric­kých článků z obecných a drahých kovů při vysokých teplotách,
  • samovalidace a validace in-situ senzorů teploty při teplotách nad 2 000 °C,
  • stanovení referenční funkce pro nestandard­ní termoelektrické články (např. Rh-Ir).
Další informace o projektu HiTeMS lze nalézt na http://projects.npl.co.uk/hitems/.

(rs)