Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Program Ef-trans

Pod názvem Ef-trans se skrývá projekt „Efektivní transfer znalostí a poznatků z vý­zkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití.“ Tento projekt ministerstva školství, spolufinancovaný Evropským sociálním fon­dem a státním rozpočtem ČR, má pomoci ze­fektivnit přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe a motivovat osoby i instituce ke sku­tečnému využívání výsledků výzkumné a vý­vojové práce. Program byl představen na za­hajovací konferenci, které se konala 12. lis­topadu 2009 v Praze. O významu projektu svědčí i účast ministryně školství Mirosla­vy Kopicové a prof. Rudolfa Haňky, který je vedoucím jejího poradního sboru pro trans­formaci vysokoškolského vzdělávání. Pro­jekt představil Pavel Komárek, jeho hlavní odborný garant.
 
V rámci projektu budou, po analýze sou­časného stavu v České republice i ve svě­tě, vypracovány metodiky systému komer­cionalizace výsledků výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, využití licen­cí, spolupráce výzkumných institucí s apli­kační sférou, výchovy k podnikání a hod­nocení a sledování dopadů všech zmiňo­vaných aktivit. Tyto metodiky by měly dát výzkumným a vývojovým institucím do ru­kou návod, jak se chovat ve standardních situacích, např. při zakládání firem oriento­vaných na využití výzkumu, při spolupráci s průmyslovými podniky, při vyjednávání o licenčních smlouvách atd. Součástí pro­jektu bude i vzdělávání potenciálních uži­vatelů metodik.
 
Výsledky programu Ef-trans mohou být pro zefektivnění přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe velkým přínosem. Proble­matické je jen jeho načasování: projekt má být ukončen až v roce 2012. To, že měl být zahájen mnohem dříve, si uvědomují i jeho tvůrci; nicméně Pavel Komárek slíbil, že prv­ní použitelné výsledky projektu lze očekávat již v příštím roce.

(Bk)