Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Profil CANopen pro vážicí zařízení na vozidlech

Členové sdružení CAN in Automation (CiA) ustavili pracovní skupinu pro vývoj profilu pro vážicí zařízení na vozidlech s komunikačním protokolem CANopen. Ve skupině budou pracovat odborníci z firem Celmi (Itálie), Dennis Eagle (Velká Británie), Moba (Německo), Pfreundt (Ně­mecko) a PM Vishay (Velká Británie) pod předsednictvím Ashleye Clarkeho z fir­my SIG. Skupina přijala jako výchozí do­kument současný předběžný návrh profi­lu CiA 459, přičemž cílem je předložit do konce tohoto roku první verzi standardu k připomínkám.
 
Protokol CANopen se stále častěji použí­vá jako protokol páteřních sítí v nákladních a speciálních vozidlech, např. vysokozdviž­ných vozících, zemědělských, lesnických a stavebních strojích apod. Navrhované roz­hraní CANopen pro vážicí zařízení zjedno­duší integraci komunikačních sítí na vozi­dlech všech typů, včetně těch s účelovými nástavbami např. pro svoz odpadků, jeřábový­mi apod., u nichž je třeba znát aktuální hmot­nost nákladu. Ve vážicím zařízení na vozidle může být použita vnitřní, hluboko vestavěná síť CANopen propojující snímače síly s pro­filem CiA 404. Snímače mohou být propo­jeny také jinými způsoby, i analogově. Roz­hraní CANopen vážicího zařízení na vozidle tyto vnitřní detaily odstiňuje. Je-li u hluboce vestavěných sítí CANopen třeba mít z páteř­ní sítě CANopen vozidla přístup až k jednot­livým snímačům, použije se směrovač CiA 302-7 SDO/EMCY.
[CiA, 25.ledna 2011.]

(sk)