Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Profil CANopen pro vážicí zařízení na vozidlech

Členové sdružení CAN in Automation (CiA) ustavili pracovní skupinu pro vývoj profilu pro vážicí zařízení na vozidlech s komunikačním protokolem CANopen. Ve skupině budou pracovat odborníci z firem Celmi (Itálie), Dennis Eagle (Velká Británie), Moba (Německo), Pfreundt (Ně­mecko) a PM Vishay (Velká Británie) pod předsednictvím Ashleye Clarkeho z fir­my SIG. Skupina přijala jako výchozí do­kument současný předběžný návrh profi­lu CiA 459, přičemž cílem je předložit do konce tohoto roku první verzi standardu k připomínkám.
 
Protokol CANopen se stále častěji použí­vá jako protokol páteřních sítí v nákladních a speciálních vozidlech, např. vysokozdviž­ných vozících, zemědělských, lesnických a stavebních strojích apod. Navrhované roz­hraní CANopen pro vážicí zařízení zjedno­duší integraci komunikačních sítí na vozi­dlech všech typů, včetně těch s účelovými nástavbami např. pro svoz odpadků, jeřábový­mi apod., u nichž je třeba znát aktuální hmot­nost nákladu. Ve vážicím zařízení na vozidle může být použita vnitřní, hluboko vestavěná síť CANopen propojující snímače síly s pro­filem CiA 404. Snímače mohou být propo­jeny také jinými způsoby, i analogově. Roz­hraní CANopen vážicího zařízení na vozidle tyto vnitřní detaily odstiňuje. Je-li u hluboce vestavěných sítí CANopen třeba mít z páteř­ní sítě CANopen vozidla přístup až k jednot­livým snímačům, použije se směrovač CiA 302-7 SDO/EMCY.
[CiA, 25.ledna 2011.]

(sk)