Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Profibus & Profinet v roce 2011

Zástupcem mezinárodní organizace Profibus&Profinet International (PI) v České repub­lice je sdružení Profibus CZ. Sdružuje firmy, které se komunikací Profibus nebo Profinet zabývají ať už jako výrobci, integrátoři nebo koncoví uživatelé, a nabízí jim mnoho vý­hod. Kromě stálého přístupu k veškeré technické dokumentaci, jako jsou normy, profily, doporučení apod., mají členové Profibus CZ také možnost zúčastnit se zdarma seminá­řů pro odbornou veřejnost nebo získat slevu 15 % na pořádané kurzy. V České repub­lice tyto kurzy organizuje Certifikované školicí středisko při katedře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13. V následujících odstavcích je uvedeno, o jaké kurzy jde a jaké jsou nebližší termíny jejich konání.
 

Kurzy Certified Profibus Installer a Engineer

 
Celosvětově uznávané kurzy jsou zaměře­ny především na praktické, ale i na teoretic­ké aspekty komunikace Profibus. Úspěšní ab­solventi získají mezinárodní certifikát a jsou uvedeni na seznamu držitelů těchto certifikátů na stránkách www.profibus.com. Kurzy jsou sestaveny tak, aby jejich absolventi mohli efektivně instalovat, udržovat a diagnostiko­vat sítě Profibus. To vede k mnohem efektiv­nějšímu provozu instalovaných sítí, protože se zkracuje doba potenciálních výpadků sítě na minimum. Certifikované školicí středis­ko při katedře řídicí techniky ČVUT v Praze (Karlovo nám. 13) na Fakultě elektrotechnic­ké pořádá kurzy v těchto termínech:
  • kurz Certified Profibus Engineer: 18. až 21. dubna a 31. května až 3. června 2011,
  • kurz Certified Profibus Installer: 30. květ­na 2011.
Více informací lze nalézt na www.profi­bus.com.
 

Seminář pro vývojáře Profibus

 
Seminář se uskuteční 12. května 2011 na ČVUT v Praze, FEL, katedra řídicí techniky. Je určen pro zájemce, kteří chtějí rozšířit své dosavadní výrobky o možnost komunikovat po síti Profibus. Na semináři bude vyčerpá­vajícím způsobem vysvětleno, jak zařízení vybavit komunikací prostřednictvím proto­kolu Profibus s využitím obvodů typu ASIC, které jej celý implementují a umožňují při­pojit zařízení pomocí univerzálního rozhra­ní. Seminář bude rovněž řešit otázky týkající se využití univerzálních rozhraní, která ješ­tě více usnadňují integraci protokolu Profi­bus do produktů, neboť v mnoha případech vyžadují pouze minimální zásah do hardwa­ru existujících zařízení, a tím dále zkracují dobu implementace. Seminář bude převáž­ně v angličtině s možností českého překladu a vystoupí na něm zástupci firem profichip, Deutschmann Automation a Foxon.
 

Seminář o bezdrátových komunikacích

 
Jde o volné pokračování úspěšného semi­náře z roku 2010, který se zabýval použitím WiFi v průmyslovém prostředí a dále použí­váním sběrnice Profinet právě nad bezdráto­vým komunikačním kanálem.
 
Seminář bude více zaměřen na komunika­ci prostřednictvím protokolu Profinet přede­vším s ohledem na použití v praxi a zkuše­nosti z již realizovaných projektů, ale i obec­né zásady platné pro bezdrátovou komunikaci typu WiFi či WiMAX budou mít na tomto se­mináři výrazný prostor.
 

Podpora otevřeného softwaru ze strany organizace PI

 
Profibus&Profinet International (PI) pod­pořila v roce 2011 software s volně dostup­ným zdrojovým kódem (otevřený software). Příkladem této podpory je spolupráce s ko­munitou Industrial NETworx Community, která začala fungovat v lednu 2011 za vý­znamného přispění společnost Hilscher. V zá­jmu dalšího rozšíření profilu PROFIdrive pro pohony a polohové řízení a pro zajištění efek­tivní implementace tohoto profilu mohou vý­robci získat zdrojový kód zdarma. Díky pře­dem vyzkoušenému zdrojovému kódu lze implementovat profil PROFIdrive v zaříze­ních mnohem rychleji a efektivněji. Výrob­ci dále získají v rámci komunity podporu při vývoji jednak prostřednictvím diskusních fór a konzultací, jednak dostupností referenč­ní platformy.
 
Dvě pracovní skupiny organizace PI – Dri­ves Marketing a PROFIdrive Profile – budou aktivně podporovat činnost komunity i jed­notlivých výrobců nejen formou konzultací ohledně specifikace, ale i během vývoje pro­duktů a jejich certifikace.
 
První výsledky vývoje vzešlé z této akti­vity jsou očekávány na veletrhu v Hannove­ru letos v dubnu, první produkty by měly být předvedeny na veletrhu SPS/IPC/Drives 2011 v Norimberku.
 

Nástroje pro integraci komunikace Profinet IO

 
Organizace PI také nabízí svým členům zdarma nástroje pro podporu integrace pro­tokolu Profinet IO do jejich výrobků. Tyto nástroje jsou volně ke stažení na stránkách www.profibus.com a přispívají k efektivnímu vývoji a testování zařízení Profinet IO device. Jde o GSD Checker, Profinet tester a obecně dostupný nástroj Wireshark s filtry pro zprá­vy komunikace Profinet.
 
Organizace PI tak přispívá ke zvýšení efektivity vývoje zařízení Profinet IO, pro která jsou dnes vyžadovány certifikáty vydávané oficiálními testovacími laboratoře­mi Profinet. Díky stále rostoucímu počtu dostupných typů obvodů ASIC či různých podpůrných vývojových prostředků mohou výrobci zkrátit dobu vývoje zařízení a efek­tivně dosáhnout vlastností kompatibilních se standardem.
 
Členové Profibus CZ jsou v rámci svého členství v České republice součástí meziná­rodní komunity, která svým rozsahem a šíří záběru nemá v oboru automatizace obdo­bu. Výhody, které z členství plynou, mohou mimo jiné přispět k většímu úspěchu členů PI na trhu a k rychlejší a efektivnější inova­ci jejich výrobků.
Pavel Burget,
Profibus CZ