Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Profesionální měřicí technika pro provozy s nebezpečím výbuchu

Měřicí přístroje firmy Testo, s. r. o., splňu­jí ty nejvyšší požadavky pro kontrolu procesů v prostředí s nebezpečím výbuchu ve farma­ceutickém a chemickém průmyslu i v dalších odvětvích procesní výroby.
 

Převodník pro měření vlhkosti do prostředí s nebezpečím výbuchu

 
Společnost Testo dodává převodník pro měření vlhkosti testo 6682, jenž je vhodný také do prostředí s nebezpe­čím výbuchu a přitom splňu­je ty nejvyšší požadavky na přístroj určený pro kontrolu výrobních procesů (obr. 1).
 

Oblasti použití

Možnosti použití převod­níku testo 6682 jsou opravdu široké. Například ve farma­ceutickém průmyslu se uplat­ní při sledování výrobních procesů s práškovými ma­teriály v procesech granulo­vání, peletování, potahování a sušení, kde je vlhkost jed­ním z kritických parametrů. V lakovnách se tyto převod­níky uplatňují jak při sledová­ní vlastního procesu lakování, tak při zpracování použitých rozpouštědel pomocí adsorpce a kondenzace pro jejich opě­tovné použití nebo likvidaci.
 
Možností použití je ovšem mnohem více. Obecně je lze použít všude tam, kde je třeba přesně a spolehlivě mě­řit vlhkost v prostředí s nebezpečím výbuchu. Měřicí převodník testo 6682 je navržen pro třídu ochrany ATEX II 2 (1) G Ex ia [ia] IIC T4. Digitální sonda pro měření vlhkosti testo 6616, která se k němu připojuje, vyhovuje tří­dě ochrany ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T3.
 

Vysoká spolehlivost

Jednou z výhod převodníku, kterou zákaz­níci zvláště oceňují, je jeho vysoká spolehli­vost. K tomu je převodník vybaven systémem vnitřní kontroly a včasného varování. Napří­klad při driftu měřené hodnoty, který se zjiš­ťuje na základě dvoubodové analýzy, nebo při nevhodném provozním napětí se na displeji přístroje zobrazí výstražné hlášení popisují­cí druh závady. Díky tomu může zodpověd­ná osoba v dostatečném předstihu reagovat a učinit nutná opatření dříve, než se přeruší proces měření. Události se ukládají do interní databáze přístroje a je možné je použít k poz­dější analýze měřicího procesu.
 

Snadná a univerzální kalibrace

Koncepce kalibrací snímačů a převodníků od firmy Testo umožňuje zkalibrovat všech­ny části měřicího řetězce od signálu senzoru, přes digitální signál uvnitř převodníku až po výstupní analogový signál. Menu nabízí ob­sluze tyto možnosti:
  • kalibrace v jednom bodě,
  • kalibrace ve dvou bodech (kalibrace zabe­re jen několik sekund a ovládá se prostřed­nictvím tlačítek na převodníku),
  • srovnání analogového výstupu, které umožní odstranit i chyby vznikající při převodu vnitřního digitálního signálu na analogový výstup; tato možnost je u této kategorie přístrojů světově unikátní.
Také informace o kalibracích se digitálně ukládají do vnitřní paměti sondy. To umožňu­je přístroj kalibrovat přímo na místě v provo­zu nebo na jiném převodníku vlhkosti, např. v kalibrační laboratoři.
 

Digitální sonda

K převodníku se připojuje digitální sonda vlhkosti testo 6616. Také ji lze použít v pro­středí s nebezpečím výbuchu. Sondu je mož­né umístit v zóně 1, její špičku v zóně 0.
 
Díky vlastnímu, celosvětově patentova­nému senzoru vlhkosti, umístěnému v son­dě má celý snímač (sonda s převodníkem) přesnost a dlouhodobou stabilitu ±1 % rela­tivní vlhkosti. Přesnost a stabilita byly tes­továny v rámci pětiletého kruhového testo­vání postupně v různých národních a kali­bračních laboratořích (německý ústav PTB, francouzská laboratoř CETIAT, americký in­stitut NIST atd.). I bez opakovaného seříze­ní nebyla při tomto testu překročena hranice odchylky ±1 % relativní vlhkosti.
 
Sondu je možné snadno a rychle vymě­nit, protože srovnávací a kalibrační data zů­stávají uložena v paměti sondy. Pro kontrolu provozních hodin sondy a provedených kali­brací je sonda vybavena vlastním sériovým číslem, počítadlem provozních hodin a in­terní pamětí přístupů. Díky tomu je možné pomocí menu měřicího převodníku zobrazit, jak dlouho je již sonda v provozu a jak a kdy byla nastavena.
 

Další obecné vlastnosti

Převodník je vybaven displejem LCD se dvěma řádky pro měřené hodnoty a jedním řádkem pro nápovědu. Obsluhuje se a seřizuje obslužnými tlačítky. Kromě relativní vlhkos­ti v plném rozsahu 0 až 100 % (s rozlišením 0,1 %) měří převodník také teplotu v rozsahu –30 až +150 °C. Jeho analogový výstup je 4 až 20 mA, digitální s dvanáctibitovým rozlišením. Převodník se napájí z dvouvodičově zapoje­né proudové smyčky. Krytí přístroje je IP65.
 

Velmi přesný teploměr

 
Přenosný snímač teploty testo Ex-Pt 720 (obr. 2) je určen pro rychlé a přesné měře­ní teploty v oblastech s nebezpečím výbu­chu. Díky velkému měřicímu rozsahu a čty­řvodičovému zapojení je ideálním měřicím přístrojem pro kontrolní měření. Vykazuje velkou přesnost měření a nabízí využití ši­roké palety měřicích sond určených až do zóny 0. Jsou to např. vpichové teplotní son­dy do zóny 0, 1 a 2, dotyková sonda s prů­měrem 9 mm nebo robustní sonda z koro­zivzdorné oceli s 25m kabelem, odolným proti naftě, benzinu a bioethanolu, určená speciálně pro kontrolu teploty v nádržích. Sondy lze upravit podle individuálních po­žadavků měření.
 
Velký displej teploměru je velmi dobře či­telný. Teploměr testo Ex-Pt 720 je schválen podle evropských i amerických norem (I. S. Class I Div 1 ABCD T4, třída 1, zóna 0, AEx ia IIC T4 a Ex II 2 (1) G EEx ia IIC T4 podle TÜV 01 ATEX 1757 X).
 

Spolehlivý dlouhodobý záznam dat v prostředí s nebezpečím výbuchu

Spolehlivě ukládat naměřené hodnoty tep­loty v prostředí s nebezpečím výbuchu umož­ňuje záznamník Ex 171-0. Kapacita jeho pa­měti je 55 000 naměřených hodnot. Obdobný záznamník pro ukládání hodnot z měření vlh­kosti a teploty termohygrografem má označe­ní Ex 171-3 a kapacita jeho paměti je 20 000 naměřených hodnot.
 

Validační program pro bezpečné uložení dat a jejich zpracování

Program ComSoft 3 dovoluje ukládat, číst a vyhodnocovat jednotlivá měření a je­jich soubory. Verze s označením CFR byla speciálně navržena tak, aby spolu se zá­znamníky od společnosti Testo splni­la podmínky týkající se ukládání dat v souladu se směrnicí 21 CFR část 11 americké agentury FDA. Výchozí bez­pečnostní nastavení programu ComSoft CFR plně odpovídá podmínkám této směrnice. Na prvním místě je kontro­la přístupu jednotlivých uživatelů. Pro tuto kontrolu je v programu ComSoft CFR použit bezpečnostní mechanismus operačního systému Windows NT. Stej­ně jako software pro ukládání dat, musí podmínkám normy odpovídat i firmwa­re záznamníků, tzn. že záznamníky od firmy Testo musí vyžadovat zadání hes­la a sériového čísla. Uložené hodnoty, současně s datem a časem, je možné zobrazit ve speciální tabulce; nezměně­né původní údaje a údaje, které byly ur­čitým způsobem zpracovány, např. pro větší přehlednost, jsou přesně a neza­měnitelně rozlišeny.
 
Obr. 1. Převodník pro měření vlhkosti testo 6682 se sondou 6616
Obr. 2. Snímač teploty Ex-Pt 720