Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Produkty firmy MathWorks pomáhají při vývoji spalovacích motorů

Automa 6/2001

Ing. Ivan Zboran a kol., Autel, a. s.

Toccata pro IndustrialSQL Server

Úvod
V tomto příspěvku je představena klientská aplikace Toccata pro IndustrialSQL Server, která byla vyvinuta společností Autel na základě zkušeností, připomínek a požadavků získaných při provozování řešení postavených na databázi IndustrialSQL Server.

Obr. 1.

Společnost Autel nejen vyvíjí software, ale rovněž poskytuje komplexní služby a zajišťuje dodávky v oblasti průmyslové automatizace, výrobních informačních systémů (MES), bilančních a plánovacích systémů a systémů řízení údržby. Pracovníci Autelu mají dlouhodobé zkušenosti s realizací komplexních řešení automatizace technologických celků a s implementací řídicích a informačních systémů v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Toccata pro IndustrialSQL Server
Toccata pro IndustrialSQL Server je softwarový nástroj určený pro prohlížení a analýzu dat uložených v databázi IndustrialSQL Server firmy Wonderware. Skládá se z řídicí aplikace Toccata Server a z klientské aplikace Toccata, jež jsou vytvořeny ve vývojovém prostředí Java, díky kterému jsou nezávislé na platformě a jsou snadno přenositelné. Toccata společně s IndustrialSQL Serverem pracuje na principech třívrstvé architektury.

IndustrialSQL Server
IndustrialSQL Server je databázový systém, který umožňuje sbírat a dlouhodobě archivovat provozní údaje. Toccata Server přistupuje k datům uloženým v IndustrialSQL Serveru prostřednictvím rozhraní T-SQL.

Datové zdroje
Toccata není přímo vázána jen na IndustrialSQL Server. Díky otevřené architektuře Toccaty lze pracovat s údaji z jiných datových zdrojů (např. s binárními strukturovanými soubory, standardními databázemi SQL atd.). Datové zdroje poskytují seznam proměnných a jejich parametry, historická data jednotlivých proměnných a umožňují konfigurovat parametry datového zdroje.

Ve verzi 1.1 jsou k dispozici tyto datové zdroje:

  • IndustrialSQL Server,
  • Aggregate,
  • Calc,
  • Demo.

Propojení mezi klientskou aplikací Toccata a jednotlivými datovými zdroji zabezpečuje Toccata Server. Z klientské aplikace Toccata je možné současně přistupovat na více aplikací Toccata Server. Z toho vyplývá, že uživatel může současně pracovat např. s daty, která jsou uložena v různých IndustrialSQL Serverech.

Agregované proměnné
Datový zdroj Aggregate dovoluje přidávat a modifikovat agregované proměnné. Každá agregovaná proměnná je definována těmito parametry:

  • agregační proměnnou, tj. proměnnou, kterou se agreguje (může být z libovolného datového zdroje),
  • agregační funkcí – minimum, maximum, průměr, integrál, efektivní hodnota, hodnota zleva,
  • agregačním intervalem, tj. časovou periodou, v níž se počítá agregační funkce.

Na obr. 1 je uveden příklad zobrazení trendu agregované proměnné definované agregační proměnnou cos ze zdroje Demo, agregační funkcí maximum a agregačním intervalem 30 minut.

Obr. 2.

Toccata umožňuje agregovat již agregovanou proměnnou.

Calc
Datový zdroj Calc je určen pro vytváření tzv. počítaných proměnných. Každá počítaná proměnná je definována pomocí regulárního výrazu vytvořeného ve skriptovacím jazyce Python (podrobný popis jazyka je možné nalézt na www.jpython.org). Výpočty lze provádět nad libovolnými již definovanými proměnnými ze všech datových zdrojů. Příklad je na obr. 2.

Demo
Tento datový zdroj je určen k demonstraci možností Toccaty a obsahuje testovací proměnné sin, cos a random.

Klientská aplikace Toccata
Klientská aplikace Toccata nabízí tři základní režimy práce s daty uloženými v historických archivech. Jsou to grafická zobrazení, tabulková zobrazení a integrovaný tabulkový procesor – tzv. zobrazovací panel. Ovládání Toccaty je jednoduché a intuitivní. Základními prostředky pro ovládání jsou klávesnice a myš.

Obr. 3. Obr. 4.

Grafické zobrazení (obr. 3) slouží k vizuální analýze průběhů různých proměnných uložených v různých datových zdrojích ve stejném časovém intervalu. Skládá se z panelů nástrojů, zobrazovací plochy a tabulky proměnných. Pro vizuální analýzu je možné s křivkami proměnných pohybovat ve vertikálním i horizontálním směru a měnit měřítko zobrazení.

Z grafického zobrazení lze jednoduše všechny proměnné převést do tabulkového zobrazení. Rovněž lze tisknout grafy vybraných proměnných a jednotlivé výtisky je možné okomentovat.

Tabulkové zobrazení (obr. 4) umožňuje zobrazovat více proměnných za stejné období, přičemž data jsou zobrazována ve zvolených časových intervalech. Základním zobrazovacím prvkem tabulkového zobrazení je tabulka. Sloupce tabulky představují jednotlivé vybrané proměnné, přičemž první sloupec zobrazuje časové údaje. Data ve sloupcích lze formátovat a počet záznamů v tabulce je uveden na informační liště pod tabulkou.

Obr. 5.

Zobrazovací panel (obr. 5) je integrovaný tabulkový procesor, který napomáhá zobrazovat proměnné a vypočtené hodnoty na základě regulárních výrazů. Zobrazovací panel je výkonným reportovacím nástrojem pro vytváření složitých sestav, jež obsahují hodnoty proměnných a různé výpočty nad těmito hodnotami v různých časových okamžicích vztažených k referenčnímu zadanému času.

Konfiguraci jednotlivých zobrazení je možné ukládat do souborů, které obsahují veškeré informace potřebné pro obnovení zobrazení (seznam proměnných, data, nastavení barev, formát atd.).

Závěr
Toccata pro IndustrialSQL je nástroj pro analýzu dat uložených v historických archivech, který umožňuje je prohlížet a pracovat s nimi bez nutnosti instalovat jakýkoliv tabulkový procesor (jako např. MS Excel). V  současné době je k dispozici Toccata pro IndustrialSQL ve verzi 1.1, která je otestována pro MS Windows 9x, NT, 2000 a Linux RH 6.1. Demonstrační verzi aplikace Toccata for IndustrialSQL lze stáhnout z www.autel.cz (včetně podrobné uživatelské příručky).

AUTEL, a. s.
Oldřichovice 790
739 61 Třinec 1
tel.: 0659/303 111
fax: 0659/303 333
e-mail: info@autel.cz
www.autel.cz