Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Prodán milion kusů modulů ADAM

Neuvěřitelný milion modulů ADAM byl vyroben a prodán od jejich uvedení na trh v roce 1993. Podíl na tomto množství mají i instalace v České republice a na Slovensku, protože v roce 1993 je začala dodávat i spo­lečnost FCC průmyslové systémy. Pamětníci si možná vzpomenou na seznamovací semi­náře, na kterých pracovníci firmy měřili a re­gulovali ohřev vody vůbec prvním prodáva­ným modulem ADAM-4017.
 
Tehdejší okamžitý úspěch modulů Adam vedl k mnoha napodobeninám a moduly ADAM-4000 (obr. 1) se brzy staly neoficiálním standardem pro distribuované vstupy a výstupy připojitelné k PC. Za tímto úspě­chem stojí jednoduchost a průhlednost je­jich základní myšlenky. Advantech vsadil na modulární hardware, který v té době sice již nebyl na trhu novinkou, ale vtip jeho ře­šení byl v tom, že jej doplnil jednoduchým komunikačním protokolem, který umožňo­val uživatelům, aby si sami programovali své aplikační programy. Velkou roli hrála i nenáročnost komunikačního média. K realizaci linky RS-485 na relativně malých rychlostech bylo možné použít levnou splé­tanou dvoulinku, v nouzi v podstatě jaký­koliv dvouvodičový kabel. Řada Adam 4000 navíc brzy zahrnovala i všechny nutné ko­munikační komponenty: převodník RS-232/485, opakovač RS-485 i převodník RS-485 na optické vlákno. Uživatelský úspěch za­jistil i volně dostupný konfigurační program, který usnadňoval nastavení a testování sítě modulů.
 
V roce 1997 přišla na trh řada ADAM--5000. Nabízela vyšší stupeň integrace vstu­pů a výstupů a později i využití jako soft­PLC. S ní se také objevila možnost komu­nikovat s moduly Adam protokolem Mod­bus RTU.
 
Vlajkovou lodí distribuovaných I/O je ve firmě Advantech v současné době řada ADAM-6000 (obr. 2). Byla představena v roce 2002 jako v té době nejmenší kom­pletní modul distribuovaných I/O vybavený ethernetovým rozhraním. Již tehdy v něm byly vestavěny klienty protokolů TCP/IP, UDP, webový server HTTP a podporoval i první v praxi využívaný ethernetový prů­myslový protokol Modbus/TCP. Modul ADAM-6000 se stal podobným standar­dem jako kdysi ADAM-4000. Modrou kra­bičku modulu ADAM-6000 lze najít v roz­vaděčích mnoha řídicích systémů. Často jimi konstruktéři jednoduše řeší snímání sta­vů doplňkových signálů nebo ovládání po­mocných přístrojů pracujících mimo hlav­ní regulační smyčky. Výhodou je, že mohou být ovládány i panelovým počítačem, kte­rý se dnes ve většině systémů využívá jako HMI. Moduly Adam lze však najít především v úlohách sběru dat. Monitoring do­pravy, životního prostředí, provozních pod­mínek – to jsou jen namátkou vybrané ob­lasti jejich využití.
 
V roce 2008 byly do řady ADAM-6000 implantovány dvě zajímavé funkce. Peer-to-peer umožňuje kopírování analogových signálů a digitálních stavů ze vstupů jednoho modulu Adam na výstupy druhého bez nut­nosti mít v síti řídicí jednotku. Tato funk­ce zjednodušila dálkové ovládání: se dvěma moduly připojenými k internetu může uživa­tel vypínačem v Praze blikat žárovkou v To­kiu. Přidána byla i podpora programovacího jazyka GCL (Graphic Condition Logic), kte­rý umožňuje použít síť modulů ADAM-6000 jako „rozprostřený PLC“.
 
A nejbližší budoucnost? Integrace do mo­derních průmyslových ethernetových sítí po­kračuje. V loňském roce byly představeny moduly ADAM-6100 s protokolem EtherNet//IP (původem z Rockwell Automation). Le­tos se mají objevit moduly ADAM-6100PN s protokolem Profinet (Siemens). Koncept modulárních distribuovaných I/O Advantech Adam je tedy stále moderní a je pravděpo­dobné, že prodeje dvoumiliontého kusu se dočkáme podstatně dříve než za dalších se­dmnáct let.
 
Jakékoliv další informace o modulech Adam i o dalších výrobcích Advantech si vyžádejte v libovolné kanceláři společnosti FCC prů­myslové systémy.
 
Obr. 1. Modul ADAM-4017
Obr. 2. Modul ADAM-6050