Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Process Management Academy 2011 – excelentnost v bezpečnosti a udržitelné výrobě

Provozní excelentnost – operational excel­lence – je koncepce kontinuálního zlepšová­ní provozu podniků, kdy cílem je zvýšit zisk a spokojenost zákazníků. Zlepšování provo­zu podniků se přitom dosahuje optimalizací fyzických i ekonomicko-organizačních pro­cesů a v souladu se zlepšováním řízení lid­ských zdrojů a snižováním provozních nákla­dů. Koncepce operational excellence se do­týká všech součástí výroby uvnitř podniku i jeho vnějších vztahů.
 
Process Management Academy (PMA) je celoevropská platforma pro sdílení zkušeností a propagaci koncepce operational excellence v oborech procesní výroby.
 
Průmyslové nehody a havárie jasně ukazují, že bezpečnostní automatizované systémy musí být doplněny účinnými a jednoznačnými or­ganizačními směrnicemi a „kulturou bezpeč­nosti“. Letošní PMA ukáže posluchačům, jak prostřednictvím technických i organizačních opatření dosahovat bezpečné výroby.
 
V oblasti bezpečnosti práce bylo za po­slední roky dosaženo velkého pokroku. Nejde však jen o to – stejně je nutné zajistit bezpeč­nost výrobků tak, aby neohrožovaly zákaz­níky, nebo, v případě farmaceutické výroby, pacienty. Bezpečnost práce a bezpečnost vý­robků jsou nepřímo spojeny. Často využívají stejné nebo podobné nástroje, a proto budou všechny tyto aspekty bezpečnosti na pořadu jednání PMA 2011.
 
Již několik let je „horkým“ tématem také energetická efektivnost a omezování tzv. uhlí­kové stopy. Také zde je třeba na výrobu pohlí­žet jako na komplexní systém, kde se jednot­livé součásti navzájem ovlivňují. Například snížení spotřeby vody v provozu bezpochyby povede i ke snížení spotřeby energie. Největší výzvou současné doby je hledat rychlé a ce­nově výhodné způsoby, jak omezovat spotře­bu fosilních paliv a dalších neobnovitelných surovin. Udržitelná výroba, efektivní z hle­diska spotřeby energie i surovin, bude dru­hým hlavním tématem PMA 2011.
 
PMA není vědecká konference. Jejím po­sláním je především vzdělávat, a na to budou zaměřena vystoupení všech přednášejících, ať se budou týkat vlivu automatizační techniky a lidského činitele na bezpečnost výroby, bez­pečnosti výrobků nebo bezpečnosti životního prostředí. Přednášet budou významní odborní­ci z oblasti vědeckého výzkumu a technické­ho vývoje, kteří posluchače seznámí s tím, jak dosahovat provozní excelentnosti prostřednic­tvím nejmodernějších metod a techniky. Zá­stupce Evropské komise vysvětlí, jak je výzkum a vývoj v této oblasti podporován ze 7. rámco­vého programu a bude připraven k dialogu se zástupci uživatelů a dodavatelů řídicí, automa­tizační a komunikační techniky o tom, jak pod­poru programu co nejlépe využít v průmyslové praxi. Zástupci významných výrobců z oboru procesní výroby představí své nejlepší prakti­ky, výsledky srovnávacích testů a způsoby vy­užití moderní automatizační techniky a budou diskutovat o tom, jak se co nejlépe a nejrychleji vypořádat s provozními problémy.
 
Sedmý ročník Process Management Acade­my se bude konat 28. února až 1. března 2011, tentokrát v belgických Antverpách. Zájem­ci o aktivní účast nebo sponzorství se mohou ozvat (co nejdříve) telefonicky René Kiliesovi na +49 210 428 698 89 nebo e-mailem na rki­lies@arcweb.com. Další informace o konferen­ci lze najít na webové stránce Process Mana­gement Academy www.arcweb.com/res/pma.
(ARC Advisory Group)
 
Obr. 1. Posluchači konference PMA
 

Proč se zúčastnit PMA 2011?
  • Naučíte se, jak ve vašem podniku implementovat „kulturu bezpečnosti“ a jak v tom může pomoci řídicí technika.
  • Dozvíte se, jak principy bezpečnosti efektivně podporovat organizačními opatřeními.
  • Odhalíte, jak dosáhnout současně efektivity výroby i její ohleduplnosti k životnímu prostředí.
  • Uslyšíte, jak jinde řeší problémy podobné vašim.
  • Získáte informace o nejnovějších metodách řízení životního cyklu výrobků.
  • Seznámíte se s kolegy z celé Evropy a domů si přivezete nové poznatky, jak zlepšit vaše výrobní procesy.