Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Příznivý vývoj na trhu servopohonů pokračuje

Trh pro elektrické servopohony v Německu dále rychle roste. Více než dvě třetiny výrobců výrobních strojů a zařízení počítají s tím, že počet jimi nakupovaných servopohonů bude v budoucnu ještě narůstat. Souvisí to zřejmě se stále častějším používáním komunikač­ních protokolů na bázi průmyslového Ether­netu, s integrací dalších inteligentních a bez­pečnostních funkcí do servosystémů a rovněž s rostoucím celospolečenským tlakem na sni­žování spotřeby energie v průmyslové výrobě.
 
K uvedeným závěrům opravňují výsledky aktuálního nezávislého marketingového prů­zkumu shrnuté do zprávy s názvem Marktstu­die: Servoantriebe 2011. Průzkum uskuteč­nila a zprávu vypracovala diplomovaná eko­nomka Michaela Griesenbruchová, vědecká pracovnice vyšší odborné školy FH Südwest­falen. Zpráva navazuje na obdobné předchozí práce autorky z let 1999, 2003 a 2007. Pod­kladem ke zprávě byly poznatky získané ano­nymním dotazníkovým průzkumem mezi německými firmami v lednu a únoru 2011. Otáz­ky v dotazníku byly zvoleny tak, aby umožnily od respondentů získat co nejúplnější informace o používaných servopohonech a požadavcích na jejich technické a provozní vlastnosti, o je­jich obchodních záměrech a názorech na zvy­šování energetické účinnosti servopohonů.
 
Dotazníkového průzkumu se letos aktiv­ně zúčastnilo 280 výrobců výrobních strojů a inženýrských kanceláří příslušného zamě­ření, z nichž 41 % je z kategorie do 100 za­městnanců a 19 % z kategorie podniků s více než 500 zaměstnanci (obr. 1). Studie ukázala, že navzdory poklesu hospodářství poptávka po elektrických pohonech v posledních osmi letech v Německu výrazně vzrostla. Zatímco v roce 2003 jenom 17 % výrobců strojů za­koupilo 300 a více servomotorů ročně, dnes je jich v průměru již 29 % (obr. 2); ve výro­bě papírenských a tiskových strojů dokonce 41 %, naproti tomu ale v odvětví výro­by montážních a manipulačních zařízení jen 13 %. Zajímavé je, že více než 300 servopo­honů za rok kupuje 42 % zákazníků firmy Bosch-Rexroth a 33 % zákazníků firmy Sie­mens, podle průzkumu dvou nejznámějších dodavatelů na německém trhu. Navíc roste počet podniků, které používají servopohony se jmenovitým výkonem větším než 6 kW (nárůst z 25 % v roce 2003 na 38 % v roce 2011). Každý pátý výrobce výrobních strojů a zařízení dokonce již používá servopohony se jmenovitým výkonem větším než 24 kW.
 
Ze studie mimo jiné také vyplývá, že k připojení servopohonů k řídicímu systému je stále častěji používána síť Ethernet. Napří­klad podíl servopohonů využívajících komu­nikační protokol Ethernet/IP vzrostl od roku 2007 do roku 2011 ze 13 na 26 % a v přípa­dě protokolu Profinet ze 7 na 20 % (obr. 3).
 
Dynamicky se prosazující protokol Power­link používá v současnosti v Německu podle průzkumu pro připojení servopohonů 9,4 % výrobců. Respondenti očekávají v budoucnu v oboru servopohonů růst zájmu o komuni­kační protokoly na bázi Ethernetu, což pla­tí jak pro protokol Profinet, tak i pro ostatní ethernetové protokoly jako EtherCAT, Power­link atd. Naopak zájem o protokol Profibus bude v této oblasti podle očekávání klesat.
 
Na marketingové studii je cenné zejména to, že na srovnatelných ukazatelích umožňuje posoudit vývoj a změny, které nastaly na trhu elektrických servopohonů za posledních dva­náct let. Další informace je možné získat na webové adrese www.marktstudien.org, kde lze studii také objednat (cena 890 eur bez DPH). Studie je dodávána na CD-ROM ve formá­tu PDF (450 stran převážně grafů a tabulek).
Ing. Karel Kabeš
 
Obr. 1. Skladba podniků – respondentů podle počtu zaměstnanců (zdroj: M. Griesenbruchová)
Obr. 2. Průměrný počet servopohonů nakupovaných výrobci strojů stále roste (zdroj: M. Griesenbruchová)
Obr. 3. Rozhraní a sběrnicové systémy nejčastěji používané k připojení servopohonů (zdroj: M. Griesenbruchová)