Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Příznivý vývoj a dobré vyhlídky automatizační techniky v Německu

Příznivý vývoj a dobré vyhlídky automatizační techniky v Německu

Při příležitosti mezinárodního veletrhu SPS/IPC/Drives 2006 v Norimberku uspořádal Odborný svaz Automation při Ústředním svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI) Německa tradičně tiskovou konferenci, na níž jeho představitelé zhodnotili vývoj odvětví elektrické automatizační techniky v uplynulém období v Německu a naznačili některé očekávané směry jeho rozvoje s přihlédnutím k situaci na světovém trhu i hlavní úkoly odborného svazu v nejbližších letech.

Obr. 1.

Obr. 1. Podíly na světovém trhu s elektrickou automatizační technikou v roce 2005 (zdroj: ZVEI)

Prognóza odborného svazu Automation z minulého roku, že světový trh automatizační techniky dlouhodobě poroste ročně o 6 až 8 %, se potvrdila a zůstává v platnosti. Poté co v roce 2005 vzrostl objem světového trhu s prostředky automatizační techniky na přibližně 214 miliard eur, měl by na konci roku 2006 dosáhnout úrovně téměř 228 miliard eur, a to znamená meziroční růst nejméně o 7 %. Z celkového objemu světového trhu připadají v současné době téměř dvě třetiny na tři regiony: USA (26 %), Evropskou unii (25 %) a Japonsko (15 %). Německo, které má v Evropské unii v tomto odvětví vedoucí postavení, se podílí na světovém trhu automatizační techniky asi 8 % (obr. 1). Za povšimnutí stojí, že stále významnější podíl na světovém trhu má Čína (7 %).

Německému trhu automatizační techniky se daří

Rok 2006 byl pro odvětví elektrické automatizační techniky v Německu velmi úspěšný. Průmyslová automatizace, která určuje v Německu technologický rozvoj, již čtvrtým rokem nadprůměrně roste. Německé podniky z odvětví elektrické automatizační techniky se mohou za rok 2006 pochlubit velmi dobrou obchodní bilancí. Jejich obrat vzrostl v prvním pololetí 2006 o 9,2 % na úroveň 18,4 miliardy eur. Ještě lépe se vyvíjel počet přijatých objednávek, který se v tomto období zvýšil o 10 %.

Na dobrém výsledku se podílí nejenom zahraniční obchod, jehož obrat se zvýšil v prvních šesti měsících roku 2006 o 12,3 % na hodnotu 8,4 miliardy eur, ale také obrat v tuzemsku, který po stagnaci v minulých letech vzrostl v prvním pololetí 2006 o 10,6 % na 9,1 miliardy eur, což bylo pro odborníky značným překvapením. V důsledku toho se i nadále velmi dobře vyvíjela situace na pracovním trhu. Po zvýšení počtu pracovních míst v průmyslu elektrické automatizační techniky v roce 2005 asi o 1 % na 206 000 se zvětšil počet pracovních míst v prvním pololetí 2006 o dalších 1,4 % a počet pracovníků v odvětví se přiblížil číslu 209 000.

Obr. 2.

Obr. 2. Německý vývoz elektrické automatizační techniky v prvním pololetí 2006 (zdroj: ZVEI)

Jedním z hlavních tahounů odvětví v roce 2006 tradičně byl zahraniční obchod. Německý export se za prvních šest měsíců roku 2006 zvýšil o 10,9 % na hodnotu 11,6 miliardy eur a jeho podíl na celkové produkci v odvětví elektrické automatizační techniky zůstal na rekordní hodnotě 77 % z předchozího roku. Současné rozložení německého vývozu podle hlavních teritorií je naznačeno na obr. 2. Více než polovina produkce směřovala na vnitřní trh rozšířené EU, která zůstává pro Německo hlavním „domácím trhem“. Druhou největší doménou pro vývoz německých výrobků je oblast jihovýchodní Asie. Současně byla do Německa dovezena automatizační technika v hodnotě téměř 5,7 mld. eur (obr. 3), což oproti stejnému období roku 2005 znamená rekordní nárůst o 15 %. Rostoucí úlohu přitom nepochybně hrají dovozy německých firem z jejich zahraničních výrobních provozů. Hlavní oblastí, ze které dovozy do Německa směřovaly, byla rozšířená EU s podílem téměř 52 % a meziročním přírůstkem asi 11,9 %. Meziroční přírůstky dovozu z ostatních zemí Evropy, z jihovýchodní Asie a z USA v tomto období nadprůměrně vzrostly o asi 25 %, naproti tomu dovoz ze zbytku světa (ROW) klesl o 5 %.

Velmi dobrý vývoj v celém odvětví průmyslové automatizace

Na dobrých výsledcích německého průmyslu automatizační techniky v roce 2006 se podílely všechny tři dílčí obory průmyslové automatizace: měřicí technika a automatizace spojitých technologických procesů, spínací přístroje, rozváděče a řídicí technika pro stroje a strojní zařízení a elektrické pohony. Společné pro všechny tři obory je, že jejich příznivý vývoj byl do značné míry ovlivněn poptávkou ze zahraničí a rostoucím podílem poskytovaných služeb.

Obr. 3.

Obr. 3. Německý dovoz elektrické automatizační techniky v prvním pololetí 2006 (zdroj: ZVEI)

Obor měřicí techniky a automatizace spojitých technologických procesů vzrůstem výroby asi o 7,5 % v prvním pololetí 2006 úspěšně navázal na pozitivní trend z předchozích let, zejména zvýšenými dodávkami do ropného, plynárenského a farmaceutického průmyslu. Odborníci odhadují, že světový trh v oboru měřicí techniky a automatizace spojitých technologických procesů vrostl v roce 2006 o 8 až 9 %, zejména díky dvoucifernému procentnímu růstu nových trhů v Rusku, Číně a Indii. Velmi dobře v tomto oboru šly i obchody v USA, ve východní Evropě a na Středním východě, kde jsou německé výrobky velmi žádané.

Téměř shodně se vyvíjel obor spínacích přístrojů, rozváděčů a řídicí techniky pro stroje a strojní zařízení, který vykázal růst produkce rovněž o 7,5 % s výrazným zvýšením příjmu nových objednávek o 9,3 % a s rekordním zvýšením dovozu o 22,1 %. Na dobrých výsledcích se významně podílel vnitřní trh s přírůstkem 4,3 %. Negativně se ovšem projevily menší investiční aktivity domácího i zahraničního automobilového průmyslu, kde lze impulsy růstu očekávat až při náběhu výroby nových modelů aut v roce 2007 nebo později.

Obor elektrických pohonů se může pochlubit jedním z nejlepších výsledků ve své historii. V prvním pololetí 2006 zaznamenal zvýšení obratu o 6,9 % a přírůstek výroby o 7,4 %. Proto byly do konce roku prodány motory, měniče frekvence a realizovány služby v objemu nejméně 9,3 mld. eur. Objem vnitřního trhu vzrostl o 5,8 % především díky vzkvétajícímu strojírenství. Hlavním odběratelem ovšem zůstal export, který se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 8,4 % a dosáhl podílu 67 % na celkové produkci. Tím zůstává Německo ve vývozu elektrických pohonů i nadále jedničkou na světě. Hlavním odběratelem německých výrobků byla opět Evropská unie s podílem zhruba 68 %, následovaná Asií se 16 %, z čehož plná polovina připadá na Čínu.

Energetická účinnost má stále větší význam

O významu energetické účinnosti se hovoří už hodně dlouho. Z podnětu ústředního odborného svazu ZVEI byla již v roce 1997 uzavřena dohoda s komisí EU o podpoře trhu s energetický úspornými motory. To byl velký úspěch, protože dnes činí podíl prodávaných energeticky úsporných motorů více než 90 % trhu. O dva roky později vydal svaz první brožuru analyzující možnosti úspory energie spojené s energeticky úspornými pohony, která byla pro velký zájem několikrát dotištěna. Od dubna letošního roku je k dispozici její zcela nové, přepracované vydání. Díky tomu se v posledních letech prodej energeticky úsporných motorů a měničů frekvence velmi příznivě vyvíjel.

Nepokoje v zemích dodávajících ropu a zemní plyn a prudký růst cen energií na světovém trhu v poslední době vyvolaly hektické politické aktivity a energetická účinnost se stala oblíbeným tématem politiků. Účelné a šetrné zacházení se zdroji energie je proklamováno na všech úrovních a mnohdy je i nesystémově vynucováno různými směrnicemi a nařízeními, rovněž ze strany Evropské unie. V Německu si tento stav dokonce vynutil vytvoření vrcholného poradního orgánu spolkové kancléřky pro otázky energetiky, který se mimo jiné zabývá převodem různých směrnic EU do národního práva.

Věc je hodně složitá a zamotaná a vyžaduje naléhavé řešení, na kterém chce odborný svaz ZVEI spolupracovat a vytěžit z něj pro své členy to nejlepší. Z iniciativy předsednictva ZVEI vznikla meziodvětvová platforma Leitmarkt Energieeffiziens (hlavní trh – energetická účinnost), transparentní rámec, ve kterém je možné vést veřejné diskuse a ovlivňovat politiku. Platforma zahrnuje tři samostatné skupiny výrobků s relativně velkou energetickou náročností: elektrické pohony, domácí přístroje a světelné zdroje a osvětlení. S ohledem na zcela rozdílné formy prodeje a struktury zákazníků vyžaduje každá výrobková skupina jinou koncepci pro hledání úspor energie. Elektrické pohony s energeticky úspornými motory a měniči byly vyhodnoceny jako skupina s největším potenciálem úspor, který odborníci vyčíslili na zhruba 27 miliard kW·h. Je to možnost úspor větší, než mají obě další skupiny výrobků dohromady, a jejím plným využitím by bylo možné ušetřit až jedenáct elektrárenských bloků o výkonu 400 MW.

Politické orgány chtějí, aby úspor energie bylo dosaženo rychleji než dosud, ale to ovšem nezáleží jen na samotných výrobcích energeticky úsporných pohonů. Rozhodující slovo při koupi má vždy konečný uživatel a ten se stále většinou řídí nejnižší pořizovací cenou. Nižší celkové provozní náklady (tzv. life-cycle-costs), které vyšší cenu energeticky úsporného stroje již po jednom nebo dvou letech provozu vyrovnají úsporou nákladů za energii, jsou málokdy brány v úvahu. A také výrobce strojů zajímá dražší energeticky úsporná technika jenom tehdy, když ji jeho zákazník požaduje a může ji promítnout do ceny.

Místo vydávání donucovacích opatření, která ohrožují volnou konkurenční soutěž, klade odborný svaz ZVEI jako dosud hlavní důraz na dobrovolná opatření a větší informovanost. Politikům doporučuje podpořit odbyt energeticky úsporných pohonů především finančními podněty a daňovými úlevami na straně odběratelů a do rozhodování o nákupu prosadit jako důležité kritérium celkové náklady na provoz produktu během celé jeho životnosti.

Bezdrátové komunikace a webové prostředky mají zelenou

Odborný svaz Automation považuje z technického hlediska pro budoucí rozvoj automatizační techniky za prioritní decentralizaci automatizačních systémů, růst inteligence a funkčních schopností provozních přístrojů, rychlejší pronikání síťových i bezdrátových komunikací do průmyslového prostředí, začlenění výrobních procesů do podnikových sítí a důslednou integraci bezpečnosti do automatizačních systémů. Automatizační technika, rychle směřující k distribuované inteligenci, nutně potřebuje transparentní, obousměrný tok dat a informací při co nejširší orientaci na otevřené standardy osvědčené v informačních systémech v kancelářském prostředí, především Ethernet, webové metody a bezdrátový přenos.

Mnozí dodavatelé automatizačních systémů již začali na trh dodávat produkty umožňující na různých úrovních realizovat bezdrátové spojení. Protože však pro tuto bezdrátovou techniku zatím neexistují standardy obdobné standardům sběrnicových systémů, mnozí potenciální uživatelé ještě vyčkávají a popř. se dožadují standardizace. K posílení důvěry uživatelů průmyslové automatizační techniky v bezdrátové přenosy se rozhodli dodavatelé nalézt ve spolupráci s odborným svazem Automation takové řešení, které by v přechodném období připustilo koexistenci různých komunikačních technik a zabránilo jejich vzájemnému rušení v průmyslových aplikacích. Otestováním navrženého řešení byl pověřen nezávislý ústav pro automatizaci a komunikaci Ifak (Institut für Automation und Kommunikation). První výsledky testu koexistence důsledně orientovaného na praxi jsou tak pozitivní, že byl zkoncipován následný projekt, který by zjištěné jevy podrobněji analyzoval. Nešlo a nejde přitom výslovně o posouzení různých systémů a produktů, nýbrž o to, vypracovat předpoklady pro jejich koexistenci. Dalším důležitým trendem v průmyslové automatizaci je rychlejší prosazení webových metod. Pro jeho účelnou podporu vypracoval odborný svaz Automation příručku Použití webových prostředků v automatizaci (Einsatz von Web-Technologien in der Automation). Zhodnotit paušálně význam použití webových metod v automatizaci není dost dobře možné, protože jejich využití rozhodně závisí na konkrétním místě použití a na postavení tohoto místa v automatizační pyramidě. V příručce je proto vysvětlena obecná metodika hodnocení, která je diskutována na příkladu systému pro interaktivní komunikaci člověka se strojem formou B & B (Bedienen & Beobachten, obsluhovat a dohlížet). Přitom se hodnotí otázka bezpečnosti, potřeba zdrojů, časové chování, možnost využití funkce plug & play, údržba a inženýrská a systémová hlediska. Příručka má pracovníkům odpovědným za výrobky a systémy a potenciálním uživatelům usnadnit správné rozhodnutí o implementaci vhodných webových prostředků.

Vyhlídky automatizační techniky do roku 2015

Hlavní pracovní činností odborného svazu Automation v roce 2006 bylo vypracování a vydání účelové publikace Technologie-Roadmap Automation 2015+, ve které jsou poprvé podrobně analyzovány budoucí trhy odvětví elektrické automatizační techniky do roku 2015 z hlediska sociálně-ekonomických trendů. Z nich lze odvodit odhady a očekávanou potřebu automatizačních prostředků v důležitých odběratelských odvětvích nejméně v příštích deseti letech. Díky velmi podrobným údajům se mohou podniky automatizační techniky vyvarovat chybných investic a např. spolehlivěji a diferencovaněji naplánovat své výdaje na výzkum a vývoj. Vyčerpávajícím způsobem byly analyzovány možnosti automatizace v automobilové produkci, potravinářském a nápojovém průmyslu, ve výrobě a rozvodu energie, ve vodním hospodářství a v infrastruktuře kolejové dopravy. V každém vyšetřovaném odvětví je naznačeno, jak se zde budou podle odhadu expertů v budoucnu příslušné aplikační oblasti vyvíjet, jak lze možná automatizační řešení ho dnotit a jaké požadavky bude klást jejich zavedení.

[S využitím: BAUMÜLLER, G. – HÜPPE, R.: Automatisierungsbranche in Deutschland boomt. In: Pressekonferenz zur SPS/IPC/Drives am 28. November 2006 in Nürnberg. ZVEI – Fachverband Automation, November 2006.]

Ing. Karel Kabeš