Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Příručka: Metody detekce toxických a hořlavých plynů

Příručka: Metody detekce toxických a hořlavých plynů

Aktuální nabídku detekční techniky představuje široké odborné veřejnosti Agentura Českého sdružení pro technické zařízení (ČSTZ) v rámci svého Informačního servisu v tematicky ucelené příručce Metody detekce toxických a hořlavých plynů. Při detekci plynů a par jde o to, změřit nebo hlídat úroveň koncentrace plynu nebo páry, pro kterou je určen a cejchován detektor plynu (nikoliv tedy dražší a složitější analyzátor). K výraznému vývoji detekční techniky došlo v poslední době především v souvislosti s rozvojem energetického a chemického průmyslu. Právě zde jsou často produkovány nebezpečné plyny, které mohou ohrozit člověka nebo způsobit velké materiální škody. Tomu mají zabránit právě detekční systémy. Podle účinku plynů na pracovní a životní prostředí člověka lze rozlišovat mezi detekcí plynů hořlavých (zemní plyn, propan-butan, benzinové páry apod.), toxických (oxid uhelnatý, amoniak, sirovodík, chlor atd.) a ostatních (kyslík, oxid uhličitý, dusík atd.). Některé plyny jsou zároveň toxické i hořlavé a mohou vytvářet výbušnou směs se vzduchem. Při výběru vhodného detektoru se lze obecně řídit tím, že při detekci toxických plynů musí být senzor schopen měřit nízké koncentrace (v řádu jednotek ppm – parts per milion), kdežto při detekci hořlavých látek koncentrace vysoké. Úvodní obecná část příručky Metody detekce toxických a hořlavých plynů uvádí přehled základních principů, na nichž jsou založeny používané senzory (elektrochemický, infračervený, katalytický, fotoionizační a polovodičový), a způsobů detekce. Přehled je doprovázen četnými názornými vyobrazeními, soupisem odborné literatury a zdrojů informací, včetně výčtu platných předpisů souvisejících s nebezpečím výbuchu plynů a par. Hlavní částí příručky je přehled stacio­nárních a přenosných detekčních zařízení, která uvedly do databáze ČSTZ dvě desítky tuzemských výrobců a dovozců. Jednotně a přehledně uspořádané údaje o jednotlivých výrobcích zahrnují jejich popis, použití, technické údaje, vyobrazení a kontakt na výrobce nebo dodavatele. To umožňuje porovnávat různé systémy i možnosti jejich využití v provozní praxi plynových a souvisejících zařízení. Přehled je doplněn seznamem detekovaných běžných i méně používaných topných, technických a ostatních plynů, těkavých organických látek, par ředidel a pohonných hmot, spalin apod.

tes