Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Připravuje se jubilejní 20. fórum metrologů

Česká metrologická společnost je profesní sdružení odborných pracovníků z oboru metrologie a zkušebnictví působících v průmyslových závodech, laboratořích i ve veřejné správě. Cílem je předávání nejnovějších poznatků a vývojových trendů z oblasti měření a souvisejících činností včetně legislativních a technických předpisů.

Metrologie stejně jako mnoho dalších technických i vědeckých oborů prochází v současné době rychlými změnami, danými především vstupem informačních technologií do všech částí metrologických procesů, kdy software je nedílnou částí měřicího řetězce, a dále potřebami průmyslu 4.0 i novými technologiemi, jako jsou nanotechnologie nebo 3D tisk. Měřicí technika je v mnoha případech integrální součástí výrobních procesů a přímo ovlivňuje jakost a stabilitu výroby.

To vše klade stále vyšší požadavky na kvalifikaci pracovníků, metrologů a zkušebních techniků, při značném tlaku na efektivní využití jejich pracovního času. Z tohoto pohledu se jeví jako výhodné kratší školicí programy, ať již základního charakteru pro nové pracovníky, jejichž počet v současném pohybu pracovních sil narůstá (je to také zčásti dáno tím, že na středoškolské úrovni není systematická výuka základů metrologie), nebo úzce specia­lizované semináře pro pokročilé pracovníky.

K tomu ještě krátkou poznámku. Existuje názor, že v dnešní době informačních technologií vše najdu na internetu. Skutečnost je taková, že mnoho věcí tam lze skutečně najít, ale jejich správné využití v praxi právě vyžaduje vyšší úroveň znalostí. Jsou tam např. matematicky správné vývody, ale jejich aplikace bývá v rozporu s předepsanými standardy, nebo jsou to údaje silně zatížené firemní propagací konkrétního zařízení.

Dalším současným faktem je internacionalizace obchodu a průmyslu, která vyžaduje u metrologických činností soulad s odpovídajícími legislativními i technickými postupy, vznikajícími v širokém spektru mezinárodních organizací, kde je Česká republika členem.

Česká metrologická společnost připravuje na 11. prosinec 2018 jubilejní dvacáté fórum metrologů. Uskuteční se v Praze na Novotného lávce a bude zaměřené na aktuální témata z metrologie a zkušebnictví. Dále jsou ve stručnosti uvedena některá základní témata, která budou předmětem jednání připravovaného fóra.

V listopadu 2018 se v Paříži uskuteční 26. generální konference pro míry a váhy, která má projednat a schválit největší změny v základní metrologii od 60. let minulého století. Budou nově definovány základní jednotky kilogram, ampér, kelvin a mol, ostatní budou redefininovány. Jednotky budou určeny definicemi sedmi základních fyzikálních konstant. Nové vazby mezi základními fyzikálními jednotkami dále do určité míry setřou rozdíl mezi základními a odvozenými fyzikálními jednotkami. Protože Mezinárodní výbor pro míry a váhy sdružuje vládní organizace, budou závěry generální konference platné pro všechny členské státy. Platnost se předpokládá k příštímu Světovému dnu metrologie, tj. k 20. květnu 2019.

Další v současné době již probíhající změnou, která se týká všech laboratoří vystavujících kalibrační listy, je úprava dokumentů podle nové technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025, vydání 2017. U akreditovaných subjektů je to spojeno s nezbytnou reakreditací. Účastníci fóra budou seznámeni s průběhem a zkušenostmi z těchto reakreditací. Mnoho laboratoří u nás nechává tento akt až na poslední chvíli před závazností dokladů podle nových standardů (původní standard je z roku 2005), přičemž vznikají problémy s úpravou dokumentů, především příruček jakosti, ve smyslu nově platné technické normy.

Je mezi metrology všeobecně známo, že se již delší dobu, možná více než deset let, připravuje nový zákon o metrologii, který by měl reagovat nejen na současné domácí požadavky, ale také na světové trendy, zejména na legislativní předpisy Evropské unie. Zákon je ze strany Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle dostupných informací připravený, čeká se na jeho schválení. Nové vyhlášky a další legislativní dokumenty z oboru metrologie, které je třeba z různých důvodů vydávat, již reagují na připravený zákon i na evropskou legislativu.

Nedávné sté výročí založení Československé republiky vedlo k mnoha společným akcím i ve vědeckých a technických oborech. Slovenská metrologická společnost organizovala v Bratislavě s odborným přispěním ČMS (viz web ČMS) první česko-slovenské fórum metrologů. Organizace a zabezpečení byly na vysoké úrovni a v průběhu se ukázalo, že spousta problémů je i přes rozdíly v uspořádání a legislativě národních metrologických systémů společných. Protože mnoho organizací a institucí v ČR úzce spolupracuje se slovenskými kolegy, je na pořad fóra zařazena informace o slovenských institucích, které jsou součástí Národního metrologického systému Slovenské republiky.

Druhá část dvacátého fóra metrologů bude zaměřená na technické novinky z oboru metrologie a denní metrologickou praxi. Vyjadřování nejistot spojených s měřenými hodnotami je předmětem neustálých diskusí. Hovoří se o potřebě změn, kdy v některých názorech jde o přísnější kritéria. Naproti tomu mnoho názorů, zejména z výrobních závodů, kdy jde převá žně o interní kalibrace a měření na výrobních linkách, kritizuje složitost a neprůhlednost celé problematiky. Pro začínající pracovníky z oboru metrologie je připravená prezentace, která celou problematiku nejistot spojených s vyjadřováním a zpracováním výsledků měření vysvětlí. Toto stále živé téma bude jistě zajímavé pro všechny pracovníky z metrologické praxe. Moderní metody měření času a délky jsou připravené v prezentaci zaměřené na získání přehledu o vývoji měření v základních metrologických oborech. Čas měří téměř automaticky všichni. Jsou zde ale další vazby. Ne všichni si uvědomují, že např. národní etalon délky je navázaný na světový atomový čas. Mnoho moderních měřicích zařízení pro měření geometrických veličin pracujících na optických principech vychází z časové základny. Prezentace bude dále zaměřena na moderní měření geometrických rozměrů pomocí třísouřadnicových měřicích strojů.

Dvacáté fórum metrologů je připravené tak, aby poskytlo všem účastníkům zajímavé a aktuální informace z celé oblasti metrologie. Předpokládá se také výměna názorů mezi účastníky. Jednotlivé prezentace budou přednášet vrcholoví pracovníci z jednotlivých oborů. Je tudíž možné získat ještě mnoho dalších relevantních informací z metrologie od legislativy až po zpracovávání výsledků měření.

Podrobné údaje včetně organizačních podkladů a časového rozvrhu lze získat na webových stránkách České metrologické společnosti www.csvts.cz/cms, popř. dotazem na mailové adrese ČMS: cms-zk@csvts.cz.

 

Ing. Miroslav Hanák, předseda ČMS