Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Principy jiskrově bezpečných zařízení

Automa 1/2001

Ing. Dušan Vavera,
TROLEX CZ, s. r. o.

Principy jiskrově bezpečných zařízení

Příspěvek stručně uvádí do problematiky tzv. jiskrové bezpečnosti, jednoho ze základních způsobů ochrany před iniciací výbušných směsí působením elektrických zařízení. Zmíněny jsou princip a výhody ochrany s využitím jiskrově bezpečných obvodů, kategorizace jiskrově bezpečných zařízení a prostředky k oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících zařízení včetně řešení pro současné distribuované řídicí systémy využívající průmyslové komunikační sběrnice.

Úvod

Technika jiskrové bezpečnosti byla vyvinuta v Anglii pro účely důlní signalizace po vážném důlním neštěstí v roce 1913. První osvědčení pro povrchové aplikace bylo vydáno v roce 1936 a první závazná norma v roce 1945. Od 60. let se datuje, díky rozvoji polovodičové techniky, masivní rozmach používání jiskrově bezpečných zařízení při řízení technologických procesů.

Způsoby iniciace výbušné směsi

Při spínání nebo rozepínání činných elektrických obvodů nastává jiskření na kontaktech, které může být příčinou iniciace okolní výbušné směsi. K jiskření vzniká jak při běžné činnosti zařízení (stisk tlačítka, sepnutí relé apod.), tak při poruchových stavech (zkraty na vedení, poruchy součástí atd.)

K iniciaci přítomné výbušné směsi je do jejího určitého objemu (nejméně 1 až 2 mm3) třeba v krátkém časovém úseku dodat dostatečné množství energie. Při hoření menšího než kritického množství je směs vydatně ochlazována okolními vrstvami plynu, takže tepelná reakce se nemůže rozšířit do okolí a spalování je omezeno pouze na oblast bodového zdroje energie. Při zapálení dostatečného objemu směsi se zároveň prohřejí okolní vrstvy plynů a rozšíří se proces výbuchu, doprovázený růstem teploty a tlaku. Za předpokladu vhodné koncentrace směsi jsou určujícím činitelem pro iniciaci jejího zapálení parametry elektrického obvodu. Podle těchto parametrů se elektrické obvody dělí na:

 • obvody s převažující indukčností,
 • obvody s převažující kapacitou,
 • obvody ohmické se zanedbatelnou indukčností i kapacitou.

Jiskry indukčního charakteru se vyznačují relativně dlouhou dobou trvání. Hustota proudu je u tohoto druhu výboje velmi malá. Při poklesu napětí mezi elektrodami výboj zhasíná, avšak po vzrůstu napětí může být obnoven. V obvodech se střídavým proudem je navíc situace komplikována závislostí indukovaného napětí na okamžiku přerušení obvodu. Kvalitu výboje významným způsobem ovlivňují také kontakty (ochlazování výboje, materiál, rychlost přerušení obvodu apod.) a charakter okolní atmosféry (vlhkost, agresivita směsi apod.).

Zcela odlišný je mechanismus zapálení výbušné směsi jiskrou kapacitního charakteru. U obvodů s nízkým napájecím napětím zůstává při uzavírání kontaktu mezi dvěma částmi obvodu plné napětí až do okamžiku, kdy je vzdálenost mezi nimi taková, že intenzita elektrického pole je přibližně 106 V/cm. Poté následuje průraz a vznik elektrického oblouku.

Někdy může dojít k zapálení výbušné směsi elektrickou jiskrou v obvodech ryze ohmických (tj. se zanedbatelnou kapacitou a indukčností). Základním kritériem pro posuzování tohoto typu obvodů jsou okamžité hodnoty procházejícího proudu a napětí zdroje.

Současně je nutné brát v úvahu možnost zapálení výbušných směsí tepelnými účinky proudů neboli nadměrným oteplením povrchů exponovaných součástí. K nim je třeba počítat vodiče malých průřezů, tavné pojistky, žárovky, rezistory apod.

Uvedené vlivy nelze exaktně definovat, a proto je nutné vlastnosti elektrických obvodů z hlediska jejich schopnosti zapálit směs plynů či par se vzduchem ověřovat na zkušebním zařízení. Pro předběžné posouzení zápalných hodnot lze použít tzv. zápalné křivky uvedené v ČSN EN 50020 (1996).

Obr. 1.

Princip jiskrové bezpečnosti

Princip jiskrově bezpečných (dále JB) zařízení spočívá v omezení množství elektrické energie dodávané do elektrických obvodů z napájecích zdrojů a akumulované součástmi elektrických obvodů. Zajištění bezpečnosti tedy spočívá ve vhodném zapojení, v systematickém výběru součástí a v jejich vhodném konstrukčním uspořádání. Z tohoto hlediska lze za výstižné označení JB zařízení pokládat německé eigensicherheit anebo anglické intrinsic safety, jež jsou překládány také jako vnitřní anebo vlastní bezpečnost. Jiskrová bezpečnost je vlastně technika malého příkonu, kterou sice nelze použít pro výkonové zařízení, ale je vhodná pro průmyslovou přístrojovou techniku.

Výhody ochrany s využitím JB obvodů

Oproti ostatním typům ochrany před iniciací výbušné směsi elektrickými zařízeními (pevný závěr, zajištěné provedení apod.) poskytují JB zařízení následující výhody, které podnítily jejich značné rozšíření:

 • nejsou nutné žádné speciální mechanické konstrukce přístrojů určených pro použití v provozech s hrozícím nebezpečím výbuchu (menší hmotnost, menší výrobní náklady);
 • při zachování bezpečnostních a funkčních hodnot elektrických obvodů lze JB zařízení volně spojovat mezi sebou;
 • jde o jediný způsob ochrany před nebezpečím výbuchu použitelný v Zóně 0 (pouze kategorie ia – viz dále);
 • údržbu a servis JB zařízení lze vykonávat během jejich činnosti, aniž jsou nutná náhradní bezpečnostní opatření (nižší provozní náklady).

Jiskrově bezpečná zařízení se s úspěchem používají pro obvody s relativně nízkým příkonem, což směruje jejich použití zejména do oblasti automatizační a řídicí techniky.

Zařazování, kategorie a certifikace JB zařízení

Obr. 2.

Jiskrově bezpečná zařízení musí splňovat požadavky harmonizovaných norem ČSN EN 50014 Všeobecné požadavky na nevýbušná zařízení a ČSN EN 50020 Jiskrově bezpečná zařízení.

Podle ČSN EN 50020 lze JB zařízení obecně rozdělit takto:

  kategorie ia (možnost umístění do Zóny 0, 1 nebo 2 podle ČSN EN 60079-14): elektrická zařízení kategorie ia nesmí iniciovat výbušnou směs při normální činnosti, při jedné poruše a při jakékoliv kombinaci dvou na sobě nezávislých poruch; kategorie ib (možnost umístění do Zóny 1 nebo 2 podle ČSN EN 60079-14): elektrická zařízení kategorie ib nesmí iniciovat výbušnou směs v normálním provozu a při jedné poruše.

Zkouškami a certifikací JB zařízení je zákonem 22/1997 Sb. pověřena Autorizovaná osoba č. 210, reprezentovaná Fyzikálně technickým zkušebním ústavem (FTZÚ) v Ostravě-Radvanicích.

Oddělení JB obvodů od navazujících zařízení
Bezpečné oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení se realizuje oddělovacími členy, jež zajišťují omezení výkonu směrem k JB zařízení a současně převádějí signál k vyhodnocovacímu zařízení, umístěnému mimo nebezpečný prostor.

Obr. 3.

Na obr. 1 je ukázán příklad zapojení JB obvodu s použitím oddělovacího členu s aktivním vstupem/výstupem (používá se např. pro oddělení analogových snímačů s dvouvodičovým připojením, solenoidových ventilů apod.). Pro správnou funkci JB obvodu je nezbytné zajistit, aby maximální bezpečné hodnoty elektrických parametrů oddělovacího členu Uo, Io a Po byly menší než bezpečné hodnoty elektrických parametrů JB zařízení Ui, Ii a Pi. Současně musí být hodnoty Co a Lo větší, než jsou maximální přípustné hodnoty Ci a Li. Význam jednotlivých symbolů je takovýto (ČSN EN 50020):

 • Ui, Ii – maximální hodnoty napětí (proudu), které mohou být přivedeny na svorky JB zařízení bez porušení jiskrové bezpečnosti;
 • Pi – maximální vstupní výkon do JB obvodu, který může být spotřebován v elektrickém zařízení při jeho připojení k vnějšímu zdroji bez porušení jiskrové bezpečnosti;
 • Ci, Li – celková ekvivalentní vnitřní elektrická kapacita (indukčnost), která se může objevit na svorkách zařízení;
 • Uo – maximální výstupní napětí naprázdno v JB obvodu, které může vzniknout na svorkách zařízení při napájení napětím v rozsahu až do maximálního napětí;
 • Io – maximální proud v JB obvodu, který může být odebírán ze svorek zařízení;
 • Po – maximální elektrický výkon v JB obvodu, který může být odebírán ze zařízení;

Hodnoty Ui, Ii, Pi, Ci a Li jsou zpravidla uvedeny v technickém popisu JB zařízení nebo v příslušném certifikátu vydaném k tomuto zařízení zkušebnou a hodnoty Uo, Io a Po v technickém popisu oddělovacího členu nebo také v příslušném certifikátu vydaném zkušebnou.

Prostředky k oddělení JB obvodů od navazujících zařízení

Jiskrově bezpečné obvody se od navazujících elektrických zařízení odděluji tzv. Zenerovými bariérami (často označovanými pouze „bariéry“) a galvanickými oddělovači.

Obr. 4.

Zenerovy bariéry
Nejrozšířenějším prostředkem k oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení jsou Zenerovy bariéry, jejichž funkce je patrná ze základního zapojení na obr. 2.

V nejjednodušším zapojení je Zenerova bariéra složena z rezistoru, Zenerovy diody a pojistky. Rezistor s odporem R je určen k omezení výstupního proudu, Zenerova dioda vymezuje maximální výstupní napětí a současně slouží jako ochrana omezujícího rezistoru a pojistka plní úlohu ochrany Zenerovy diody před přetížením. Odpor rezistoru a hodnoty Zenerovy diody a pojistky jsou proměnné v závislosti na bezpečnostních parametrech navazujícího JB zařízení. JB obvod je tedy chráněn omezením výstupního napětí Uout a proudu Iout.

Pro správnou bezpečnostní funkci Zenerovy bariéry je nutné:

 • zkontrolovat bezpečnostní hodnoty bariéry v porovnání s chráněným JB zařízením;
 • zkontrolovat funkční parametry bariéry a chráněného zařízení;
 • umístit bariéru do prostoru bez nebezpečí výbuchu;
 • bariéru správně uzemnit (hodnota zemního odporu včetně zemního vedení nesmí být větší než 1 W).

Vzhledem ke své ceně, malým rozměrům a široké řadě různých typů vyhovujících většině požadavků na elektrické parametry patří Zenerovy bariéry k nejčastěji používanému způsobu oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení. Jednoduchý způsob montáže (většinou na lištu DIN se společným uzemněním – obr. 3, obr. 4) a možnost sdružit do jedné bariéry několik kanálů šetří čas potřebný k instalaci bariéry a náklady na kabelové rozvody. Bariéry jsou dodávány s výměnnými nebo pevně zabudovanými pojistkami (zpravidla od 50 do 160 mA). Při návrhu bariéry je nutné brát ohled na úbytek napětí na omezovacím odporu bariéry a také na její řádné uzemnění.

Obr. 5.

Galvanické oddělovače

Většina galvanických oddělovačů je aktivních a využívá k oddělení JB a ostatních obvodů transformátory, optoelektronické členy, relé apod. Příklad struktury galvanického oddělovače je na obr. 5. Oddělovače jsou obecně větších rozměrů a jsou dražší než Zenerovy bariéry. Většina oddělovačů dovoluje, na rozdíl od bariér, převádět oddělovaný signál na normalizovaný (nebo speciální) výstup. Oddělovače se využívají v aplikacích automatizační techniky s možností napájet JB zařízení stejnosměrným proudem (průtokoměry, plovákové hladinoměry apod).

Galvanické oddělovače se nejčastěji dodávají ve verzi pro montáž na lištu DIN, kde mohou být umístěny společně se Zenerovými bariérami. Oddělovače nevyžadují zemnění. V některých případech se však jejich uzemnění doporučuje jako ochrana proti průniku nízkého napětí na kostru zařízení nebo pro zvýšení odolnosti vůči elektromagnetickému rušení.

Způsobů provedení a konstrukce galvanických oddělovačů je mnoho a nabízejí množství zajímavých funkcí (sledování integrity JB obvodu, několikanásobný výstupní signál, zabudování optických indikátorů stavu oddělovače apod.). Obecně ale platí, že tyto přídavné funkce zpravidla zvyšují cenu zařízení.

Použití galvanických oddělovačů může být přímo nevyhnutelné zvláště v prostředích bez možnosti uzemnění nebo v prostředích se silným elektromagnetickým (popř. rádiovým) rušením, proti kterým jsou oddělovače vesměs imunní. Tyto vlastnosti předem určují galvanické oddělovače k použití především ve starších technologiích.

Obr. 6.

Distribuované systémy

Při klasickém propojení každého JB zařízení a navazující řídicí stanice (v/v obvody), zpravidla umístěné ve velínu, je nutné počítat s patřičnými náklady na kabelové rozvody a příslušnými oddělovacími členy. Ve světě digitální techniky se však stále více uplatňují koncepce založené na distribuovaných plně vybavených JB zařízeních, která jsou vzájemně propojena digitální komunikační sběrnicí (Foundation Fieldbus, Profibus aj.) pro přenos dat mezi přístroji v provozu a systémem ve velínu. Modulární konstrukce dovoluje zabudovat oddělovací prvky přímo do v/v obvodů (tzv. hybridní JB obvody), což vylučuje potřebu externích bariér nebo oddělovačů. Protože celá řídicí stanice je v tomto případě umístěna v prostoru s nebezpečím výbuchu, zajišťují oddělovací členy bezpečné oddělení jen u digitální sběrnice, mnohdy tvořené pouze jedním párem vodičů. Takto navržené systémy umožňují komunikovat s binárními nebo analogovými snímači, navazujícími akčními členy apod. pomocí softwarových ovládačů, využívajících i různé druhy komunikačních protokolů.

Řídicí stanice umístěná v prostoru s nebezpečím výbuchu zpravidla sama zajišťuje napájení připojených senzorů. To samozřejmě klade zvýšené nároky na parametry napájecích a popř. i záložních JB zdrojů, jež musí být vhodné pro dané prostředí. Napájecí JB zdroje jsou zpravidla umístěny v prostoru bez nebezpečí výbuchu. Není-li toto z různých důvodů možné, jsou JB zdroje kombinovány s ochranou typu pevný závěr.

Rozvoj distribuovaných systémů má i své ekonomické výhody (úspora kabelových rozvodů, nižší náklady na montáž). Na základě zkušeností s projektováním těchto systémů lze pozorovat úspory již u projektů s dvaceti v/v obvody. U středních (od 100 v/v) a velkých (nad 1 000 v/v) systémů lze zaznamenat úspory ve výši 30 až 40 % oproti systémům realizovaným klasickým způsobem.

Jaký druh oddělovacího zařízení zvolit?

Obecně platné pravidlo bohužel neexistuje. Pro obvody s konvenčním zapojením se jeví jako smysluplné použít Zenerovy bariéry. Jestliže by použití bariéry bylo problematické, lze sáhnout pro galvanickém oddělovači, který může být umístěn spolu s bariérami na společné liště DIN. V případě nových projektů zahrnujících velký počet v/v má význam využít výhody poskytované distribuovanými řídicí systémy.