Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Příběh firmy Microsys, spol. s r. o.

Ostravská firma Microsys, známá jako dodavatel systému Promotic, působí na trhu vi­zualizačního softwaru již dvacet let. Vstupovala na něj v době, kdy se software SCADA v průmyslových provozech vyskytoval jen vzácně a firma musela odvážně prosazovat své vize a odolávat předsudkům. Z vyprávění jeho zakladatelů a současných jednatelů firmy Petra Návrata a Zdeňka Maliny se čtenáři dozvědí, jakými proměnami systém Promotic v průběhu dvaceti let procházel a jaká rozhodnutí vedla k tomu, že si firma v oboru udrže­la dobré postavení i v době, kdy začalo být na trhu vizualizačního softwaru dost „těsno“.
 
Jak vznikla firma Microsys?
Společnost Microsys, spol. s r. o., byla za­ložena v roce 1991 skupinou bývalých pracov­níků podniku Kancelářské stroje. Nově vznik­lý subjekt tak mohl těžit z odborných i prak­tických zkušeností zaměstnanců zabývajících se vývojem, projekto­váním a realizací řídi­cích systémů v oblas­ti průmyslové automatizace.
 
S jakým záměrem jste firmu zakládali?
Již od počátku bylo hlavním cílem firmy vytvořit uni­verzální softwarový nástroj pro vytváření monitorovacích a řídicích systémů. Takový software nebyl na českém trhu v devadesá­tých letech dvacátého století v podstatě do­stupný. Firma Microsys od této doby – nyní tedy již více než dvacet let – vyvíjí a dodává systém SCADA Promotic. Jde o všestranný software, pomocí kterého se vytvářejí pro­gramy pro monitorování a řízení rozmani­tých typů technologických procesů, od vý­roby železa, řízení spotřeby energií a tep­la, přes skladová hospodářství až po takové úlohy, jako je řízení akvária. Může sloužit i jako laboratorní pomůcka nebo učební pro­středek pro školy.
 
Jaká cesta vedla ke vzniku systému Pro­motic?
Lidé, kteří stáli u zrodu firmy, měli zku­šenost s vývojem softwaru M-technologie navrženým pro řízení a vizualizaci, který umožňoval grafické modulární programo­vání. Po založení firmy byl tento software nazván PROMOTIC (PROfessional MOdulary Techological Integrated Control). Po dvou letech vývoje jsme v roce 1993 uvedli unikátní softwarový systém, který umožňo­val uživateli grafickým způsobem vytvářet jak dispečerské obrazovky, tak řídicí algorit­my (obr. 3). Navíc bylo možné vygenerovat spustitelný kód pro různé hardwarové plat­formy: nejen pro „klasická“ PC, tehdy počí­tače s CPU 386 nebo 486 a s operačním sys­témem MS DOS, ale i pro hardwarové řídicí systémy (Siemens Simicro, DIX, MicroSAPI atd.), které obsluhovaly analogové a binární signály a prováděly potřebné algoritmy říze­ní. Programovatelné automaty (PLC) tehdy byly teprve na počátku svého vývoje. V té době ještě vůbec nebylo zřejmé, zda jsou po­čítače typu PC vhodné pro použití v technologických linkách, a bylo také hodně odpůr­ců grafického zobrazování – tvrdili, že chtě­jí vidět pouze textové údaje a že grafika jen odvádí pozornost.
 
Vstupovali jste tedy na tenký led. Jak byl nový systém přijat na trhu?
I přesto, že byl Promotic v podstatě první takový software vyvinutý na československém území, byl ihned veli­ce kladně přijat a my jsme viděli, že jde­me správnou cestou. Software, který uži­vatelsky velmi pří­jemným způsobem umožňoval vytvářet monitorovací a řídicí systémy – navíc pro různé hardwarové platformy – byl teh­dy unikátní, a proto byl velmi žádaný. Fir­my, které tento systém používaly, v pozděj­ších letech jen „nerady“ přecházely na systé­my pod Windows.
 
Co vás vedlo k tomu, že jste Promotic pře­vedli na operační systém Windows, který byl tehdy mezi odborníky na řízení v prů­myslu považován za nestabilní?
V roce 1995 nastal raketový nástup Win­dows 95 a situace se začala dramaticky mě­nit. Po dlouhé době byl uživatelům k dispo­zici operační systém s grafickým rozhraním a univerzálními rozhraními pro softwarové aplikace. Opět se však objevovaly námitky, že na tomto systému nelze dlouhodobě pro­vozovat vizualizace a řízení technologických procesů. Přesto jsme se rozhodli, že systém Promotic pod Windows převedeme. Zpět­ně se to jeví jako jasné rozhodnutí, ale v té době ještě vůbec nebyla nadvláda Windows zřejmá a vědělo se, že tento operační systém není příliš stabilní. S velkým rizikem jsme po dalším dvouletém vývoji systém Promo­tic pod Windows nakonec převedli. Zároveň s tím jsme změnili koncepci vývoje a přešli jsme od modulárního programování k objek­tové tvorbě aplikace. Tato změna byla pro fir­mu snad nejrizikovější akcí, a kdyby nevyšla, již byste se nás neměla na co dál ptát.
 
Znovu jste tedy zariskovali, a s jakým vý­sledkem?
Již při uvedení první verze Promoticu pro Windows na veletrhu Amper 1997 se uká­zalo, že zájem o tento systém je obrovský. I přes nestabilitu operačního systému Win­dows byly výsledné aplikace velmi spoleh­livé. S odstupem času můžeme říci, že ná­sledující rok 1998 byl v historii firmy jeden z nejúspěšnějších, především z hlediska pří­livu nových zákazníků.
 
Přechod k objektové tvorbě aplikací se ukázal jako ta nejlepší možná cesta, a vývoj aplikací se tím nesmírně zjednodušil a sou­časně také zobecnil. Najednou jsme měli v ruce nástroj, který jsme mohli nadále jen „opečovávat“ – tzn. přidávat další kompo­nenty bez nutnosti větších zásahů do samotné koncepce systému. Je to až neuvěřitelné, ale základní koncept systému Promotic pod Win­dows zůstal až dodnes v podstatě nezměněn.
 
Zdá se tedy, že úspěch firmy Microsys je postaven na správných rozhodnutích.
Ano, podle našich zkušeností vydají správná rozhodnutí za stovky hodin práce.
 
Jakými dalšími proměnami procházel soft­ware Promotic?
V průběhu dalších let jsme po velmi roz­vážných debatách a konzultacích s jinými firmami a vysokými školami udělali něko­lik dalších závažných rozhodnutí, která nám nesmírně ulehčila vývoj. Konfiguraci systé­mu Promotic jsme začali zpracovávat pomo­cí dat XML, a to už v roce 2000, kdy formát XML ještě nebyl moc známý a rozšířený. Pomocí tohoto formátu jsme začali vytvářet nejen dokumentaci systému, ale také komu­nikaci mezi aplikacemi, obrázky (tzv. for­mát SVG) a mnoho dalšího. Nyní je formát XML světovým standardem. Správné počá­teční rozhodnutí nám tedy opět ušetřilo ob­rovské množství práce.
 
Dalším důležitým rozhodnutím bylo vyví­jet Promotic také jako webový server s auto­matickým generováním čistého kódu HTML bez dodatečných „plug-inů“ typu Java, FlashPlayer, Silverlight a jiné. A naše práce se zú­ročuje právě nyní, kdy začínají přicházet nové technologie HTML5, Cloud computing atd.
 
Nedávno jste začali nabízet software Promo­tic dokonce zadarmo. Co vás k tomu vedlo?
To bylo jedno z dalších rozhodnutí, kte­ré jsme učinili před dvěma roky – umožnili jsme vytvářet menší aplikace zcela zdarma. Uživatelé systému Promotic tak mohou po­užívat aplikační programy i v mís­tech, kde by předtím toto nebylo možné z finančních důvodů. Pro­motic se uplatňuje při vytváření pomocných softwarových nástro­jů v továrnách, při vývoji ukáz­kových a testovacích nástrojů pro dodavatele hardwaru i při tvorbě ovládacího a monitorovacího soft­waru pro domácnosti atd. Zjišťu­jeme, že nyní přibývá zákazníků, kteří si uvědomili, že zavést soft­ware SCADA je možné i na mís­tech, kde by jej před několika lety nikdo vůbec nehledal.
 
Tím, že Promotic poskytujete pro menší aplikace zdarma, jste pro­nikli do nových oblastí jeho použi­tí. Jak se ještě snažíte získávat zá­kazníky? Jaké služby jim nabízíte?
Již od počátku se ve firmě hodně diskutovalo o tom, jaký balík služeb má firma svým zákazníkům vlastně nabízet. Hlavní pracovní náplní fir­my byl vždy vývoj systému Promo­tic. K tomu však postupně přibýva­ly další činnosti – dodávky automa­tizačního hardwaru, vývoj aplikací „na klíč“, konzultační činnosti atd. Časem se však ukázalo, že není dobré ak­tivity rozmělňovat, a je lepší zabývat se jen tím, v čem se cítíme opravdu silní – a to je tvorba softwaru. Proto jsme aktivity omezili a rozhodli jsme se jen pro dvě klíčové – vý­voj systému Promotic a tvorba aplikací v sys­tému Promotic.
 
Obě činnosti jsou nyní již léta ve vzá­jemné symbióze: pracovníci z vývoje mo­hou pomáhat projektantům aplikací se složi­tějšími problémy a naopak projektanti dodá­vají vývojářům systému mnoho podnětů pro další vývoj.
 
Na trh jste vstupovali v době, kdy na čes­kém trhu vizualizační systémy téměř ni­kdo nenabízel. To se však záhy změnilo. Objevilo se mnoho firem, některé se silným zázemím v zahraničí. Od druhé poloviny devadesátých let minulého století se potý­káte s dost silnou konkurencí. Co je podle vás rozhodující pro úspěch firmy bez za­hraničního kapitálu v takové konkurenci?
Klíčovým faktorem a základem úspěšné­ho fungování naší společnosti je stabilní pra­covní kolektiv. Dnes pracuje ve firmě dvacet lidí, všichni „táhnou“ za jeden provaz a každý z nich je nedílnou a potřebnou součástí týmu. V průběhu let se podařilo sestavit tým odbor­níků, pro které není práce jen povinností, ale také zajímavou tvůrčí činností. A to platí pro pracovníky vývoje softwaru i pro projektanty aplikací. Dokladem nadstandardních vztahů ve firmě je mimo jiné také návrat některých našich spolupracovníků zpět do naší firmy po pracovních zkušenostech v zahraničí.
 
Druhým faktorem je, že svou práci dě­láme se zájmem a s nasazením – jedině tak jsme mohli uspět v tomto vysoce konku­renčním prostředí a přitom po dlouhou dobu upevňovat postavení systému SCADA Pro­motic. A toho bychom se chtěli držet i v bu­doucnosti.
 
Jak se tedy bude firma Microsys vyvíjet v budoucnosti?
Hlavní činnost firmy je a nadále bude za­měřena na vývoj vizualizačního a řídicího softwaru Promotic s důrazem na jeho ma­ximální otevřenost a technickou vyspělost. Jedním z nejdůležitějších cílů do budouc­na je obchodně s ním prorazit na nové trhy. Pevně věříme, že jeho kvality ocení uživatelé i v dalších zemích, a to nejen v Evropě, ale i ve vzdálenějších končinách našeho rychle se měnícího světa.
 
Samozřejmostí je také snaha o zlepšování kvality a dostupnosti dalších služeb pro naše zákazníky, jako jsou technická podpora, po­radenství, školení atd. Naší snahou je vybu­dovat image spolehlivého, vstřícného a tech­nicky vyspělého partnera pro řešení vizuali­zací v nejrůznějších segmentech průmyslové automatizace.
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
 
Obr. 1. Ing. Petr Návrat, jednatel Microsys, spol. s r. o.
Obr. 2. Ing. Zdeněk Malina, jednatel Microsys, spol. s r. o.
Obr. 3. Již ve své první verzi v roce 1993 umožňoval sys­tém Promotic graficky vytvářet dispečerské obrazovky i řídicí algoritmy